Τμήμα Γεωλογίας

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΔΠΜΣ-ΠΕ)

Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014­2015 Αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες το οποίο εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3311/10.12.2014 τ. Β' . Στην υπ'αριθμ. 104/16.10.2014 συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών εγκρίθηκε η μεταβίβαση της διοικητικής υποστήριξης από το Τμήμα Βιολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας.

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η διεπιστημονική περιοχή των Περιβαλλοντικών Επιστημών της Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, των Γεωεπιστημών, της Επιστήμης των Υλικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων εξαμήνων και απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών, Γεωπονικών, Ιατρικών και λοιπών σχετικών με το Περιβάλλον Τμημάτων ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχων συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή υψηλής στάθμης εκπαίδευσης στους ανωτέρω πτυχιούχους, για ειδίκευση στην ανάλυση των περιβαλλοντικών θεμάτων, στην μελέτη και διαχείριση των περιβαλλοντικών διεργασιών και προβλημάτων και στη δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας για την επιστημονική πρόοδο στο πεδίο του περιβάλλοντος.

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διεπιστημονική περιοχή των «Περιβαλλοντικών Επιστημών». Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα, των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν διαλέξεις, φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου, σεμινάρια, κλπ.

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. είναι απαραίτητη η επιτυχής παρακολούθηση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων, δύο τουλάχιστον επιλεγομένων μαθημάτων και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20).

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο

 

Εξάμηνο Α΄

Κωδικός

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Μονάδες

ECTS

ESC01

Αρχές Περιβαλλοντικής Φυσικής

8

ESC03

Εφαρμοσμένη Οικολογία

6

ESC04

Οικολογική Γ ενετική & Οικοτοξικολογία

8

ESC07

Υδατική Χημεία

8

Σύνολο Μονάδων

 

30

Εξάμηνο Β'

Κωδικός

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Μονάδες

ECTS

ESC02

Ατμοσφαιρική Χημεία

8

ESC05

Περιβαλλοντική Γ εωλογία

8

ESC06

Στατιστική Μεθοδολογία

8

ESC08

Στοιχεία Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας & Διοίκησης

6

Σύνολο Μονάδων

 

30

Εξάμηνο Γ'

Κωδικός

Επιλέγονται δύο από τα παρακάτω μαθήματα Επιλογής

Μονάδες

ECTS

ESOOl

Αντιρρύπανση Αερίων, Στερεών και Υγρών

6

ESO02

Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Γεωλογίας

6

ESO03

Ειδικά Θέματα Ρύπανσης

6

ES004

Ενεργειακές Χρήσεις και Περιβάλλον

6

ES005

Μέθοδοι Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

6

ES006

Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση

6

ES007

Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί Ζωικών Οργανισμών

6

ES008

Ρύπανση Εσωτερικών Χώρων

6

ES009

Περιβαλλοντικές Εφαρμογές και Επιπτώσεις της Ν ανοτεχνολογίας

6

 

 

 

ESC09

Έναρξη Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας

18

Σύνολο Μονάδων

 

30

Εξάμηνο Δ'

Κωδικός

Μάθημα

Μονάδες

ECTS

ESC09

Διπλωματική Ερευνητική Εργασία

30

Σύνολο Μονάδων

 

30

 

Συνημμένα:
Download this file (ΦΕΚ  2397_ΔΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.pdf)ΦΕΚ 2397_ΔΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.pdf[ΦΕΚ Επανίδρυσης Διατμηματικού Π.Μ.Σ. ]160 kB
Download this file (ΦΕΚ 4021 ΚΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.pdf)ΦΕΚ 4021 ΚΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.pdf[ΦΕΚ Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ]273 kB