Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον
  • Γενικές πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί πλήρως οργανωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον». Η υλοποίηση του Π.Μ.Σ. άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996 σύμφωνα με το Νόμο 1268/82, τα άρθρα 10-14 του Νόμου 2083/92 και την Υπουργική Απόφαση Β7/52 π.ε./26.1.1994 (ΦΕΚ 74 τ.Β/3.2.1994). Η πιο πρόσφατη επαμίδρυση του Π.Μ.Σ. έγινε το 2019.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ., MSc) στις παρακάτω ειδικεύσεις:

• Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική

• Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων στις Γεωεπιστήμες

• Ορυκτές Ύλες-Περιβάλλον

Το επανιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον», το οποίο εγκρίθηκε στην υπ΄αριθμ. 151/6.6.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2957/18.7.2019 τ. Β΄, ήταν αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος που συνεργάστηκαν στα πλαίσια της Συνέλευσης. Επίσης στο ΦΕΚ 3044/26.7.2019 εγκρίθηκε ο κανονισμός του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον». Δ/ντής του ΠΜΣ με διετή θητεία 2021-2023 είναι ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Κουκουβέλας με αναπληρωτή του τον Καθηγητή κ. Ε. Σώκο (απόφ. Συνελ. 21/7.7.2021) και Συντονιστική Επιτροπή 1) Ιωάννης Κουκουβέλας Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ, 2) Ευθύμιος Σώκος Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ, 3) Κων/τίνος Νικολακόπουλος Καθηγητής, Υπεύθυνος της Ειδίκευσης ¨Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική¨, 4) Σωτήριος Κοκκάλας Καθηγητής, Υπεύθυνος της Ειδίκευσης ¨Επεξεργασία και Ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες¨ και 5) Δ. Παπούλης, Καθηγητής, Υπεύθυνος της Ειδίκευσης ¨Ορυκτές Ύλες- Περιβάλλον¨. Στην υπ΄αριθμ. 13/13.4.2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας μετά την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μετ/κών Σπουδών (συνεδρίαση υπ΄αριθμ. 46/9.5.2022) και την απόφαση της Συγκλήτου (υπ΄αριθμ. 203/19.5.2022 συνεδρίαση), εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού (ΦΕΚ 3044/26.7.2019 τ. Β΄) του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον¨ σε δύο άρθρα. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2801/6.6.2022 τ. Β΄ το εν λόγω ΠΜΣ με τις τρείς (3) ειδικεύσεις μπορεί να προκηρύσσεται μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κάθε έτος.