Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Δίκτυο/Σύνδεσμοι
  • Δικτυακές Υπηρεσίες
  • Ψηφιακή Υπογραφή
Δίκτυο

Ψηφιακή Υπογραφή

Για την ψηφιακή υπογραφή ο χρήστης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με το ειδικό αναγνώστη καρτών (Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τον αναγνώστη, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο Δικτύου του Πανεπιστημίου). Από τον σύνδεσμο Academic ID, με επιλογή στην Είσοδο /Εγγραφή και ενεργοποίηση του συνδέσμου  Προσωπικών Ιδρυμάτων Φορέων, ο χρήστης πιστοποιείται μέσω των κωδικών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Φορέα που υπηρετεί. Από τις εμφανιζόμενες καρτέλες, επιλέγεται αυτή με την ονομασία Ψηφιακά Πιστοποιητικά. Ανάλογα με την έκδοση των windows 32/64 bit  που διαθέτει έκαστος χρήστης, πραγματοποιεί λήψη του ανάλογου οδηγού. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του οδηγού, συνδέεται ο αναγνώστης στον υπολογιστή και εν συνεχεία εισάγεται η ψηφιακή ταυτότητα. Στον σύνδεσμο Ψηφιακή Υπογραφή , παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την χρήση και εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής.