Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

Σύνθεση των Επιτροπών του Τμήματος
Προπτυχιακών Σπουδών (αποφ. Συνέλευσης 1/9.9.2020) Π. Ξυπολιάς, Ε. Σώκος, Ι. Ηλιόπουλος, Π. Αβραμίδης, Κ. Νικολακόπουλος, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (απόφ. Συνελ. 18/30-08-2019)
Κ. Χρηστάνης
Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κ. Χρηστάνης (Δ/ντης), Ε. Σώκος (Αναπλ. Δ/ντής), 3 υπεύθυνοι κατευθύνσεων (Ν. Σαμπατακάκης, Δ. Παπούλης, Ι. Κουκουβέλας) , 2 εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών
Διδακτορικών Διατριβών Π. Αβραμίδης, Κ. Νικολακόπουλος, Ι. Ηλιόπουλος
Πρακτικής Άσκησης Ν. Δεπούντης, Ι. Ηλιόπουλος, Ε. Ζαγγανά (Επιτροπή ενστάσεων: Δ. Παπούλης, Μ. Γεραγά, Ζ. Ρουμελιώτη)
Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων και Εξετάσεων Π.-Δ. Κουτσοβίτης, Ν. Δεπούντης, Γ. Μπαθρέλλος, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Συντονιστική Εκπαιδευτικών Ασκήσεων Υπαίθρου
Ι. Κουκουβέλας , Ν. Δεπούντης, Σ. Καλαιτζίδης, δύο εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών
Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Α. Λαμπροπούλου, Ε. Σώκος, Π. Ξυπολιάς
Οργάνωσης και Επιμέλειας Κτηρίου Γ. Μπαθρέλλος, Σ. Καλαϊτζίδης, Ε. Ζαγγανά
Αλγορίθμου κατανομής πιστώσεων Σ. Κοκκάλας, Δ. Παπούλης, Ζ. Ρουμελιώτη
Κτηματολογίου Λ. Σταματόπουλος, Ν. Δεπούντης, Σ. Καλαιτζίδης
Ιστοσελίδας Τμήματος & Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Π. Κουτσοβίτης, Ζ. Ρουμελιώτη, Π. Στεφανόπουλος
Φοιτητικών Θεμάτων Ζ. Ρουμελιώτη, Μ. Γεραγά, Ε. Ζαγγανά, Γ. Μπαθρέλλος, Ι. Ηλιόπουλος
Υγείας και Ασφάλειας Κτηρίου (αποφάσεις Δ.Σ. 7/4.5.2009 και Δ.Σ. 8/29-6-2010, έγγραφο Προέδρου 15500/18.6.2009) Σ. Καλαϊτζίδης, Ν. Δεπούντης, Σ. Κοκκάλας, Θ. Διπλάρου (Γραμματέας).
Αποτίμησης Εκπαιδευτικού-Διδακτικού-Ερευνητικού Έργου, Υποδομής και Αναγκών Τμήματος (ΟΜΕΑ)
Κ.Νικολακόπουλος (συντονιστής), Γ. Παπαθεοδώρου, Κ. Χρηστάνης, Ε. Σώκος, Π. Ξυπολιάς
Προβολής Έργου Τμήματος Ε. Σώκος, Ζ. Ρουμελιώτη, Π. Αβραμίδης, Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης
Παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας αποφοίτων Μ. Γεραγά, Ε. Ζαγγανά, Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος
Υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας» Ε. Ζαγγανά, Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος, Μ. Γεραγά
Σύμβουλοι Σπουδών (άρθρου 35 Νόμου 4009/11) Όλα τα μέλη ΔΕΠ
Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγραμματισμού και Συμβουλευτική Επιτροπή του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών Ι. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης (Αναπληρωτής)
Με υπογράμμιση εμφανίζεται ο συντονιστής κάθε επιτροπής.
 
Υπεύθυνοι Ειδικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνοι Χαρτών-Αεροφωτογραφιών Κ. Νικολακόπουλος, Σ. Κοκκάλας
Βιβλιοθήκης (αποφ. Συνελ. 9η/9-2-2018) Ε. Σιμώνη
Κτηματολογίου Λ. Σταματόπουλος, Ι. Ηλιόπουλος, Ν. Δεπούντης
Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Τμήματος Ζ. Ρουμελιώτη
Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου & Μηχανοργάνωσης Γραμματείας Τμήματος Π. Στεφανόπουλος, Π. Παρασκευόπουλος
Υπεύθυνος Διαγωνισμών εργαστηριακών αναλωσίμων (καταχώρηση-παρακολούθηση-παραλαβή και παράδοση) 
Ζ. Ρουμελιώτη, Π. Λαμπροπούλου
Εκπρόσωπος Τμήματος ΕΛΚΕ Α. Ζεληλίδης, Μ. Γεραγά
Συντονιστής Τμήματος για τα Προγράμματα
Κινητικότητας Φοιτητών (ERASMUS+)
Ε. Ζαγγανά, Ι. Ηλιόπουλος (Αναπληρωτής Συντονιστής).
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» (απόφαση Συνέλευσης 18/30-8-2019) Κ. Χρηστάνης, με Αναπληρωτή κ. Ε. Σώκος
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» (απόφαση ΕΔΕ 1/24-7-2019) Γ. Παπαθεοδώρου με Αναπληρωτή κ. Κ. Κουτσικόπουλο Καθηγητή Τμ. Βιολογίας
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» (απόφαση ΕΔΕ 1/##-9-2020)
Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών Παν/μίου Πατρών
(απόφαση Συνελ. 18/30.8.2019)
Γ. Παπαθεοδώρου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντικές
Επιστήμες", Σχολής Θετικών Επιστημών
(απόφαση Συνελ. 1/9.9.2020)
Γ. Παπαθεοδώρου, Κ. Χρηστάνης
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. "Παλαιοντολογία-
Γεωβιολογία"
Γ. Ηλιόπουλος , Μ Γεραγά
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ
Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος",
(απόφαση Συνελ. 1/9.9.2020)
Γ. Παπαθεοδώρου, Μ. Γεραγά, Ι. Ηλιόπουλος
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ενταγμένα στο
Σπουδαστήριο Διεπιστημονικού Σχεδιασμού
της Διδασκαλίας Θετικών Επιστημών (απόφαση
Γ.Σ. 18/30.8.2019)
Ι. Κουκουβέλας, Κ. Χρηστάνης
Οικονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος Θ. Διπλάρου (με αναπληρωματικό μέλος Γ.
Ανδριόπουλος), Α. Λαμπροπούλου
   
   

Ετικέτες: Το τμήμα