Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Το Τμήμα
  • Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

Σύνθεση των Επιτροπών του Τμήματος
Προπτυχιακών Σπουδών (αποφ. Συνέλευσης 1/9.9.2020)

Δ.Σ. Τμήματος: Π. Ξυπολιάς, Ε. Σώκος, Δ. Παπούλης, Σ. Κοκκάλας, Ν.Δεπούντης, ένας εκπρόσωπος μετ/κών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτ/κών φοιτητών.

Μεταπτυχιακών Σπουδών (απόφ. Συνελ. 18/30-08-2019)

Συντονιστική ΠΜΣ: Ι. Κουκουβέλας (Δ/ντης), Ε. Σώκος (Αναπλ. Δ/ντής), 3 υπεύθυνοι ειδικεύσεων Κ. Νικολακόπουλος, Δ. Παπούλης, Σ. Κοκκάλας

Διδακτορικών Διατριβών Π. Αβραμίδης, Κ. Νικολακόπουλος, Δ. Παπούλης
Πρακτικής άσκησης φοιτητών

Ν. Δεπούντης, Γ. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης (Επιτροπή ενστάσεων: Δ. Παπούλης,

Π. Αβραμίδης, Ζ. Ρουμελιώτη)
Αποτίμησης Εκπαιδευτικού-Διδακτικού-Ερευνητικού Έργου, Υποδομής και Αναγκών Τμήματος (ΟΜΕΑ)

Σ. Κοκκάλας, Κ. Νικολακόπουλος, Γ. Παπαθεοδώρου, Δ. Παπούλης, Π. Ξυπολιάς

Ωρολογίου Προγράμματος Μαθημάτων και Εξετάσεων Π.-Δ. Κουτσοβίτης, Ν. Δεπούντης, Γ. Ηλιόπουλος, ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών, ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών
Σύνταξης Οδηγού Σπουδών Α. Λαμπροπούλου, Ε. Σώκος, Π. Ξυπολιάς
Συντονισμού Ασκήσεων Υπαίθρου Ι. Κουκουβέλας, Ν. Δεπούντης, Σ. Καλαϊτζίδης, δύο εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών.
Υγιεινής και Ασφάλειας

Σ. Καλαϊτζίδης, Ζ. Ρουμελιώτη, Γ. Μπαθρέλλος, Θ. Διπλάρου

Επιμέλειας κτηρίου και οργάνωσης χώρων Π. Λαμπροπούλου, Π. Αβραμίδης, Ε. Σώκος
Αλγορίθμου κατανομής πιστώσεων Σ. Κοκκάλας, Π. Λαμπροπούλου, Ζ. Ρουμελιώτη
Προβολής Τμήματος

Ε. Σώκος, Ζ. Ρουμελιώτη, Π. Αβραμίδης, Σ. Κοκκάλας, Χ. Τσίκος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης

Ιστοσελίδας Τμήματος & ΜΚΔ Ζ. Ρουμελιώτη, Π.-Δ. Κουτσοβίτης, Π. Στεφανόπουλος
Φοιτητικών Θεμάτων Ε. Ζαγγανά, Μ. Γεραγά, Γ. Μπαθρέλλος, Ι. Ηλιόπουλος
Παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας αποφοίτων Μ. Γεραγά, Ε. Ζαγγανά, Σ. Κοκκάλας
Υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας»

Ι. Ηλιόπουλος,  Ε. Ζαγγανά, , Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος, Μ. Γεραγά

Προβολής Έργου Τμήματος Ε. Σώκος, Ζ. Ρουμελιώτη, Π. Αβραμίδης, Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης
Παρακολούθησης επαγγελματικής πορείας αποφοίτων Μ. Γεραγά, Ε. Ζαγγανά, Σ. Κοκκάλας, Ι. Ηλιόπουλος
Υποδοχής μαθητών σχολείου στα πλαίσια της «Εβδομάδας Επικοινωνίας» Ε. Ζαγγανά, Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Ηλιόπουλος, Ε. Σώκος, Μ. Γεραγά
Σύμβουλοι Σπουδών (άρθρου 35 Νόμου 4009/11) Όλα τα μέλη ΔΕΠ
Προγραμματισμού του Διατμηματικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης της Σχολής Θετικών Επιστημών Ι. Ηλιόπουλος, Π.-Δ. Κουτσοβίτης
 
Υπεύθυνοι Ειδικών Δραστηριοτήτων
Υπεύθυνοι Χαρτών-Αεροφωτογραφιών Κ. Νικολακόπουλος, Σ. Κοκκάλας
Οικονομικοί Υπεύθυνοι Τμήματος

Θ. Διπλάρου (με αναπληρωματικό μέλος Γ. Ανδριόπουλος), Α. Λαμπροπούλου

Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Τμήματος

Ζ. Ρουμελιώτη

Τεχνικός Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου Μηχανοργάνωσης & Διαδικτύου

Π. Στεφανόπουλος, Π. Παρασκευόπουλος

Βιβλιοθήκης (αποφ. Συνελ. 9η/9-2-2018) Ε. Σιμώνη
Κτηματολογίου Δ. Παπούλης, Ν. Δεπούντης
Υπεύθυνος Διαγωνισμών εργαστηριακών αναλωσίμων (καταχώρηση-παρακολούθηση-παραλαβή και παράδοση) 
Π. Λαμπροπούλου, Ζ. Ρουμελιώτη
Εκπρόσωπος Τμήματος ΕΛΚΕ Π. Αβραμίδης, Μ. Γεραγά
Συντονιστής Τμήματος για τα Προγράμματα
Κινητικότητας Φοιτητών (ERASMUS+)
Χ. Τσίκος, Αναπληρωτής Συντονιστής Ε. Ζαγγανά
Εκπρόσωπος Τμήματος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Παν/μίου Πατρών Γ. Παπαθεοδώρου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην Επιτροπή ΕΚΟ-ΑΜΕΑ του Παν/μίου Πατρών Ι. Ηλιόπουλος, Ζ. Ρουμελιώτη, Α. Λαμπροπούλου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ. Π.Μ.Σ. στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Σχολής Θετικών Επιστημών (απόφαση Συνελ. 18/22.6.2022) Γ.Παπαθεοδώρου, Ι. Κουκουβέλας
Εκπρόσωποι στην ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. στην «Ωκεανογραφία-Εξερεύνηση αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος των συνεργαζόμενων Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας (απόφαση Συνελ. 4/27.7.2021) Γ. Παπαθεοδώρου, Μ. Γεραγά, Ι. Ηλιόπουλος, Κ. Κουτσικόπουλος, Ε. Τζανάτος

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ενταγμένα στο Σπουδαστήριο Διεπιστημονικού Σχεδιασμούτης Διδασκαλίας Θετικών Επιστημών (απόφαση Γ.Σ.)

Ι. Κουκουβέλας
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» (απόφαση Συνέλευσης 21/7-7-2021) Ι. Κουκουβέλας, με Αναπληρωτή κ. Ε. Σώκο
Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» (απόφαση ΕΠΣ 1/1-9-2022) Γ. Παπαθεοδώρου
Εκπρόσωποι Τμήματος στην ΕΔΕ Διιδρυματικού Π.Μ.Σ.»Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία» Γ. Ηλιόπουλος , Μ Γεραγά

Ετικέτες: Το τμήμα