Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον
  • Στόχοι

Στόχοι

Το Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» στοχεύει στην κατάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, που προέρχονται από τα Τμήματα Γεωλογίας αλλά και από συναφείς επιστημονικούς κλάδους, για τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την εστίαση των γνώσεών τους στη θεματολογία ειδικεύσεων «αιχμής» όπως είναι οι εφαρμογές των γεωεπιστημών στη διασφάλιση και προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Παράλληλα και αναπόσπαστα με τον σκοπό αυτόν, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες. Οι ειδικεύσεις που έχουν επιλεγεί για την ειδίκευση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος σχετικών θεμάτων, και τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται διεθνώς αποδεκτές και επιστημονικά καθιερωμένες μεθοδολογίες και τεχνικές, αναφορικά με:

• τον ορθολογικό σχεδιασμό και κατασκευή των τεχνικών έργων με βασική παράμετρο τη συνισταμένη της βελτιστοποίησης της ασφαλούς λειτουργίας τους και της διατήρησης της προϋπάρχουσας ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος,

• τη βέλτιστη διαχείριση των υπόγειων νερών – υδατικών πόρων και την προστασία τους από ρύπανση και υποβάθμιση της ποιότητάς τους,

• την αντιμετώπιση – πρόληψη των φυσικών καταστροφών και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον,

• την προστασία, διασφάλιση και διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου,

• την αξιοποίηση και αειφορική – βιώσιμη διαχείριση των Ορυκτών Πρώτων Υλών σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον,

• την προστασία και διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος,

• την ανάδειξη – προστασία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς