Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • Γενικές πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Τα Τμήματα Γεωλογίας και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» με επισπεύδον το Τμήμα Γεωλογίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 3045/26.7.2019 τ. Β΄.

Στην υπ΄αριθμ. 5/6.5.2022 συνεδρίαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ μετά την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Μετ/κών Σπουδών (συνεδρίαση υπ΄αριθμ. 47/2.6.2022) και την απόφαση της Συγκλήτου (υπ΄αριθμ. 204/9.6.2022 συνεδρίαση), εγκρίθηκε η τροποποίηση του κανονισμού (ΦΕΚ 3045/26.7.2019 τ. Β΄)του ΔΠΜΣ των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας της Σ.Θ.Ε του Πανμ/ίου Πατρών σε δύο άρθρα.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3246/24.6.2022 τ. Β΄ το εν λόγω ΔΠΜΣ προκηρύσσεται κάθε χρόνο.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Αρχαιολογικών-Ανθρωπιστικών, Γεωπονικών, Σχολών Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ 104Α΄).

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 ECTS. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική Γλώσσα, στην περίπτωση κατά την οποία στο Δ.Π.Μ.Σ. φοιτούν και ξενόγλωσσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 8 συνολικά εξαμηνιαία μαθήματα (5 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 1 υποχρεωτικό μάθημα στο Β΄ εξάμηνο, 1 μάθημα επιλογής στο Β΄ εξάμηνο και 1 υποχρεωτική συμμετοχή σε Εργασία Υπαίθρου), και να εκπονήσουν επιτυχώς τη Διπλωματική Ερευνητική Εργασία στο Β΄ εξάμηνο και Γ΄ Εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 42 ECTS και η Διπλωματική Ερευνητική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 48 ECTS.

Δ/ντής του ΔΠΜΣ με διετή θητεία 2021-2023 είναι ο Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας κ. Γ. Παπαθεοδώρου με αναπληρωματή του τον Καθηγητή Τμ. Βιολογίας κ. Κ. Κουτσικόπουλο (Αποφ. ΕΔΕ 4/27.7.2021). Μέλη ΕΔΕ του ΔΠΜΣ είναι τρείς (3) από το Τμ. Γεωλογίας: α) κ. Γ. Παπαθεοδώρου Δ/ντής ΔΠΜΣ, β) Μ. Γεραγά Καθηγήτρια και γ) Ι. Ηλιόπουλος Καθηγητής, δύο (2) από το Τμ. Βιολογίας: α) Κ. Κουτσικόπουλος Καθηγητής και β) Ε. Τζανάτος Επίκ. Καθηγητής. Οι δύο εκπρόσωποι φοιτητών που θα συμμετείχαν στρην ΕΔΕ δεν υποδείχθηκαν από τους φοιτητές. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ είναι: 1) Γ. Παπαθεοδώρου Καθηγητής Δ/ντής ΔΠΜΣ, 2) Κ. Νικολακόπουλος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας, 3) Ι. Ηλιόπουλος Καθηγητής Τμ. Γεωλογίας, 4) Ε. Τζανάτος, Επίκ. Καθηγητής Τμ. Βιολογίας και 5) Σ. Νταϊλιάνης, Επίκ. Καθηγητής Τμ. Βιολογίας.