Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος
  • Στόχοι

Στόχοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ: Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και στην κατάρτιση νέων επιστημόνων ώστε να μπορούν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν μεθοδολογίες και τεχνικές σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση θαλάσσιων τεχνικών έργων, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιπτώσεις ρύπανσης και υποβάθμισης, στην εκτίμηση αλιευτικών αποθεμάτων και τη διαχείριση της αλιείας, στις βασικές τεχνικές και μεθόδους των υδατοκαλλιεργειών, στην ανάδειξη και διαχείριση θαλάσσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι επιστήμονες θα είναι ικανοί να στελεχώσουν ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, να υλοποιούν Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αναφέρονται στο θαλάσσιο περιβάλλον ή και να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές.