Τμήμα Γεωλογίας
Τομείς

Έρευνα | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Ερευνητικά Πεδία

 • Αξιοποίηση Αδρανών Υλικών Βιοµηχανικών Πετρωµάτων και Ορυκτών.
 • Αποκατάσταση Λατοµικών Χώρων
 • Αναγνώριση Ηφαιστειακών Δοµών και Τεκτονικός Έλεγχος Εντοπισµού τους µε Τηλεπισκόπιση
 • Απεικόνιση Μαγµατικών Διεργασιών Υποηφαιστειακών Θαλάµων µε Μεθόδους
 • Κατανοµής Ιχνοστοιχείων και Ζώνωσης Πλαγιοκλάστων (Μέθοδος Nomarski)
 • Αειφόρος Ανάπτυξη Ηφαιστειακών Κέντρων – Νήσων της Μεσογείου
 • Ανθρακοπετρογραφία Τύρφης και Λιγνίτη
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογιών Απορρύπανσης Εδαφικών και Υδατικών Συστηµάτων.
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογιών Εδαφοβελτίωσης.
 • Βελτίωση Ποιότητας Ερηµοποιηµένων Εδαφών
 • Βιογεωχηµικές Διεργασίες σε Χερσαία και Θαλάσσια Περιβάλλοντα
 • Γεωχηµικές Διεργασίες σε Διάφορα Περιβάλλοντα
 • Γεωχηµική Έρευνα στη Διαχείριση Στέρεων και Υγρών Αποβλήτων
 • Δοµικοί Λίθοι Αρχαίων και Ιστορικών Μνηµείων – Εφαρµογές στην Αποκατάσταση και Αναστήλωση
 • Εφαρµογή Μεθοδολογιών Γεωχηµικής Έρευνας σε Διάφορα Περιβάλλοντα π.χ. Εδάφη, Λίµνες, Ποτάµια, Παράκτια Ζώνη, Περιβάλλον Βαθιάς Θάλασσας για την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Συνθηκών.
 • Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Συνθηκών σε Εδαφικά Συστήµατα, Υδατικά Συστήµατα και Ειδικότερα σε Λιµνοθαλάσσια, Λιµναία, Ποταµιαία και Ωκεάνια Περιβάλλοντα κ.α.
 • Εφαρµογή Μεθοδολογιών Γεωχηµικής Διασκόπησης για τον Εντοπισµό Κοιτασµάτων Μεταλλικών Ορυκτών Πετρελαίων, Αερίων Υδρογονανθρακών, Θαλασσίων Κοιτασµάτων
 • Εφαρµογή Γεωχηµικών Μεθοδολογιών για τη Λύση Καθαρά Γεωλογικών Προβληµάτων
 • Επεξεργασία Ορυκτο-Πετρολογικών Δεδοµένων µε Εξειδικευµένα Πακέτα Λογισµικού
 • Επιθερµικά Κοιτάσµατα Au – Ag
 • Έλη και Τυρφώνες: Γεωλογική και Φυτολογική Χαρτογράφηση, Στρωµατογραφική ανάλυση Ποιοτικά και Ποσοτικά Χαρακτηριστικά, Γενετικά µοντέλα
 • Ηφαιστειογενή Κοιτάσµατα Μαζικών Σουλφιδίων (VMS)
 • Ιατρική Γεωχηµική Έρευνα για την Πρόληψη Ασθενειών
 • Καθορισµός των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Νερών.
 • Καθορισµός Γεωχηµικών Χαρακτηριστικών Ιζηµάτων, Εδαφών
 • Κοιτάσµατα Τύπου Skarn
 • Λιγνιτικά Κοιτάσµατα: Γεωλογική χαρτογράφηση, Στρωµατογραφική ανάλυση, Ποιοτικά και Ποσοτικά Χαρακτηριστικά, Γενετικά µοντέλα
 • Μελέτη Προέλευσης Πετρωµάτων από Αρχαία Λίθινα Ευρήµατα και Κατασκευές
 • Μελέτη Βιοµηχανικών Ορυκτών και Χρήσεις τους
 • Μελέτη Προέλευσης Πρώτων Υλών Αρχαίας Κεραµικής
 • Μελέτη Μεταµορφωµένων Πετρωµάτων του Ελληνικού Χώρου
 • Μελέτη Μαγµατικών Πετρολογικών Συστηµάτων
 • Μελέτη Πετρογένεσης Οφιολιθικών Συµπλεγµάτων.
 • Μελέτη των Αργίλων και Διεπιστηµονικές Εφαρµογές τους
 • Μελέτη σπηλαιογένεσης
 • Μελέτη της Επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία του Ανθρώπου
 • Μαγµατικά Κοιτάσµατα Πλατινοειδών σε Χρωµίτες
 • Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Ορυκτά Μετάλλων Υψηλής Τεχνολογίας
 • Πολυµεταλλικά Κοιτάσµατα Τελλουριδίων
 • Περιβάλλον: Διατήρηση και Προστασία Υγροτοπικών Συστηµάτων και Ειδικότερα Τυρφώνων
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκµετάλλευση ΒιοµηχανικώνΟρυκτών και Πετρωµάτων
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Χρήση και ΕκµετάλλευσηΓαιανθράκων
 • Περιβαλλοντικές Εφαρµογές Τύρφης και Λιγνίτη
 • Περιβαλλοντικές Αποκαταστάσεις Ορυχείων
 • Περιβαλλοντικές Εφαρµογές Οργανικής Πετρογραφίας
 • Ποσοτικός Προσδιορισµός των Κύριων Γεωχηµικών Φάσεων στο Περιβάλλον: α)Ανθρακικής, β) Οξειδιακής, γ) Οργανικής, δ) Αργιλοπυριτικής.
 • Τεφροχρονολογία –Τεφροστρωµατογραφία
 • Τεφροχρονοστρωµατογραφία Ηφαιστειακής Τέφρας σε Τυρφώνες και Λιγνιτικά Κοιτάσµατα

Τρέχουσα Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Αρχαιοµετρικές Έρευνες σεΜινωική και Ρωµαϊκή Κεραµική
 • Αποκατάσταση και Αναστήλωση Αρχαίων Μνηµείων στο Ασκληπιείο της Αρχαίας Επιδαύρου
 • Γεωλογική – Κοιτασµατολογική Μελέτη Λιγνιτοφόρων Λεκανών Πτολεµαϊδας, Μεγαλόπολης και Πελλάνας
 • Διεπιστηµονικές Εφαρµογές Αργίλων
 • Εντοπισµός και Εκµετάλλευση Λατοµικών Χώρων για Αδρανή Υλικά και Βιοµηχανικά Πετρώµατα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα
 • Έκπλυση Τοξικών Ιχνορρυπαντών από Εδάφη και Αποθέσεις του Λιγνιτικού Πεδίου Μεγαλόπολης
 • Eπιλογή Κριτηρίων για την Καταλληλότητα Τυρφών και Λιγνιτών ως Πρώτων Υλών για την Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών µέσω της Οξειδωτικής Αµµωνόλυσης
 • Μελέτη Προέλευσης Λίθινων Μινωικών και Μυκηναϊκών Εργαλείων και Σκευών από την Κρήτη και τις Μυκήνες
 • Μελέτη για τη Δυνατότητα Αξιοποίησης Μικρών Λιγνιτικών Κοιτασµάτων και Τυρφώνων για Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών και Οργανοχουµικών Λιπασµάτων
 • Μελέτη των Αβιοτικών και Βιοτικών Παραµέτρων της Αποξηραµένης Λίµνης Μουριάς µε Σκοπό τον Επαναπληµµυρισµό της
 • Μελέτη Γένεσης Ελληνικών Σπηλαίων και Προσδιορισµού Παλαιοκλιµατικών Συνθηκών
 • Πετρογενετικές Διεργασίες Οφιολιθικών Πετρωµάτων στην Ελλάδα
 • Πετρογένεση Μεταµορφικών Συστηµάτων της Ελλάδας
 • Προσδιορισµός και Ποσοτικοποίηση Ινών Αµιάντου σε Πετρώµατα που προορίζονται για Βιοµηχανικές Χρήσεις
 • Περιβαλλοντικές Εφαρµογές Οργανικής Πετρογραφίας
 • Φυσική Ραδιενέργεια Λιγνιτών Μεγαλόπολης
 • Χαρτογράφηση - Ταξινόµηση Υγροτοπικού Συστήµατος Αγουλινίτσας (Ν. Ηλείας)
 • Χαρακτηρισµός του Οργανικού και Ανόργανου Μέρους Τυρφών, Λιγνιτών και άλλων Οργανικών Ιζηµάτων µε Σύγχρονες Αναλυτικές Μεθόδους
 • Τυρφογένεση και Εξελικτική Πορεία Τυρφώνων στην Ελλάδα

Εξόπλισμος

Ο εργαστηριακός εξοπλισµός του Τοµέα Ορυκτών Πρώτων Υλών καλύπτει όλο το φάσµα των εκπαιδευτικών αναγκών και των ερευνητικών αντικειµένων του. Πρόκειται για όργανα και συσκευές των οποίων το κόστος υπολογίζεται στο ύψος των 3.000.000 €. Ο κύριος εργαστηριακός εξοπλισµός που υπάγεται στα Εργαστήρια του Τοµέα Ορυκτών Πρώτων Υλών περιλαµβάνει τα πιο κάτω όργανα και συσκευές:

 • Αγωγιµόµετρα, Αδιαβατικό θερµιδόµετρο
 • Ανθρακοπετρογραφικό µικροσκόπιο
 • Αναρροφητική αντλία και σύστηµα προσδιορισµού συγκέντρωσης ινών αµιάντου στην ατµόσφαιρα.
 • Αναλυτικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM/EDS-WDS) (Εργ. Σ. Θ. Ε.)
 • Ατοµική απορρόφηση µε φούρνο γραφίτη
 • Δειγµατολήπτες τύρφης και άλλων χαλαρών ιζηµάτων
 • Διαφορικός θερµοζυγός (DTA), Διαστολόµετρο, Ζυγοί, Ηλεκτρονικοί ζυγοί
 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόµενης Δέσµης (TEM) (Εργ. Σ. Θ. Ε.)
 • Ιοντικός χρωµατογράφος, Ιοντόµετρα
 • Μικροσκοπική Μονάδα Nomarski
 • Ξηραντήρια
 • Οξυγονόµετρα
 • Όργανα θραύσης-κονιοποίησης, Όργανα παρασκευής λεπτών-στιλπνών τοµών
 • Περιθλασίµετρα κόνεως ακτίνων-Χ (XRD, δυο γωνιόµετρα, 3 κάµερες Debye)
 • Πολωτικά µικροσκόπια
 • Σύστηµα καθοδοφωταύγειας (CL)
 • Σύστηµα ψηφιακής ανάλυσηςεικόνας (Image analysis)
 • Συσκευές και γυάλινα σκεύη χηµείου. Συσκευή φυγοκεντρικού διαχωρισµού
 • Συσκευή μέτρησης PH
 • Συσκευή Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού (NMR) (Εργ. Σ. Θ. Ε.)
 • Φθορισίµετρο Ενεργειακής Διασποράς (EDS-XRF), Φθορισίµετρο Διασποράς μήκους κύματος (WDS-XRF)
 • Φούρνοι-κλίβανοι-εστίες
 • Φορητό pH-µετρο, Φορητό αγωγιµόµετρο
 • Φούρνος υψηλών θερµοκρασιών