• Αρχική
 • Προπτυχιακές σπουδές - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Το Τμήμα διαθέτει εργαστηριακές εγκαταστάσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και έρευνας στη γεωχημεία, ορυκτολογία, πετρολογία, κοιτασματολογία, ηφαιστειολογία, ενεργειακές πρώτες ύλες, μικροπαλαιοντολογία, τεκτονική γεωλογία, φωτογεωλογία, τεχνική γεωλογία, υδρογεωλογία, υδροχημεία, γεωφυσική, σεισμολογία, θαλάσσια γεωλογία, ωκεανογραφία και ιζηματολογία.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός υποστηρίζει:

 • Μικροσκοπία προσπίπτοντος και διερχομένου φωτός
 • Μικροσκοπία Nomarski
 • Καθοδοφωταύγεια (CL)
 • Θερμιδομετρική εξέταση και προσδιορισμό φυσικών ιδιοτήτων ορυκτών ανθράκων
 • Προσδιορισμό φυσικών ιδιοτήτων βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων
 • Προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας και ποροσιμετρία ορυκτών πρώτων υλών
 • Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη για ανάλυση πολύτιμων μετάλλων
 • Φασμασκοπία εγγύς υπερύθρου (NIR)
 • Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)
 • Φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ (XRF/EDS)
 • Παρασκευαστήρια για μαγνητικό διαχωρισμό, κοπή και κονιοποίηση δειγμάτων και κατασκευή στιλπνών / λεπτών τομών
 • Θαλάσσια γεωφυσική διασκόπηση και μέτρηση των φυσικών και χημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού
 • Μικροπαλαιοντολογική ανάλυση χαλαρών και συμπαγών ανθρακικών πετρωμάτων
 • Ιζηματολογική ανάλυση
 • Γεωφυσική διασκόπηση (ηλεκτρική, μαγνητική, βαρυτική, ηλεκτρομαγνητική, ηχητική) και αρχαιομετρία
 • Προσδιορισμό και έλεγχο φυσικών ιδιοτήτων και μηχανικών χαρακτηριστικών εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών
 • Καταλληλότητα εδαφών και αδρανών υλικών
 • Παρακολούθηση της κινηματικής κατολισθητικών φαινομένων
 • Σεισμολογικό δίκτυο 25 σεισμολογικών σταθμών, δορυφορικής μετάδοσης, τοποθετημένων σε ολόκληρη τη δυτική και νότια Ελλάδα, που αποτελεί τμήμα του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων και υποστηρίζεται από κεντρικό υπολογιστικό σύστημα αυτόματης επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων. Κινητή μονάδα 40 φορητών σεισμογράφων και κέντρο μελέτης πρόδρομων φαινομένων.
 • ICP-MS για αναλύσεις ιχνοστοιχείων και σπανίων γαιών σε νερά και πετρώματα.
 • Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος, χωρητικότητας τριάντα χρηστών, προσφέρει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (INTERNET) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail) μέσω οπτικών ινών.

Σημαντικές αναλυτικές δυνατότητες στον τομέα των υλικών προσφέρονται από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης (Ε.Η.Μ.Μ.) της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών. Το Ε.Η.Μ.Μ. διαθέτει για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Πανεπιστημίου:

 • υψηλής τεχνολογίας πλήρως εξοπλισμένο σύστημα αναλυτικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (Scanning Electron Microscope - SEM) τύπου JSM-6300, του οίκου JEOL, εφοδιασμένο με συστήματα EDS, WDS και Cryo-Trans
 • πλήρες σύστημα στοιχειακού αναλυτή Διασποράς Μήκους Κύματος Φθορισμού Ακτίνων Χ (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer - WDXRF) τύπου ZSX PRIMUS II, του οίκου RIGAKU
 • πλήρες σύστημα στοιχειακού αναλυτή Ενεργειακής Διασποράς (Energy Dispersive Element - EDXRF) τύπου NEXCG, του οίκου RIGAKU
 • σύστημα υψηλής διακριτικής ικανότητας Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διέλευσης (HR-TEM) τύπου JEM-2100, του οίκου JEOL
 • υψηλής χωρικής και φασματικής διακριτικής ικανότητας συνεστιακό φασματόμετρο RAMAN τύπου LabRam HR Evolution, του οίκου Horiba-Scientific

Το Τμήμα δραστηριοποιείται σε διεθνές και εθνικό επιστημονικό επίπεδο και στην τοπική κοινότητα της περιφέρειας, με ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών για τα έτη 1999, 2000 και 2001, το Τμήμα Γεωλογίας κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως προς το ύψος χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Ultra pure water system

Ultra pure water system

pH-meter

pH-meter
Conductivity meter

Conductivity meter

Colorimeter

Colorimeter
Microhardness tester

Microhardness tester

High Pressure Laboratory Autoclave / Reactor

High Pressure Laboratory Autoclave / Reactor
Surface area and pore size analyzer (BET)

Surface area and pore size analyzer (BET)

Rock cutting saw

Rock cutting saw
Lapping system

Lapping system

Polishing system

Polishing system
Rock jaw crusher

Rock jaw crusher

Mortar grinder

Mortar grinder
Planetary Ball Mill

Planetary Ball Mill

Hydraulic press (25T) and Pellets press dies

Hydraulic press (25T) and Pellets press dies
X-Ray Diffractometer

X-Ray Diffractometer

X-Ray Fluorescence - ED

X-Ray Fluorescence - ED
X-Ray Fluorescence - WD

X-Ray Fluorescence - WD

Direct Current Plasma Atomic Emission Spectrometer

Direct Current Plasma Atomic Emission Spectrometer
Poralizing microscope (Zeiss AxioScopeA1) and digital camera (Jenoptic ProgRes C3)

Poralizing microscope (Zeiss AxioScopeA1) and digital camera (Jenoptic ProgRes C3)

Luniscope (CL Reliotron)

Luniscope (CL Reliotron)
NIR Spectrometer

NIR Spectrometer

Εφαρμοσμένης Γεωχημείας

Εφαρμοσμένης Γεωχημείας

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Κοιτασματολογίας

Κοιτασματολογίας

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας

Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας

Ιδρύθηκε το 1992, Φ.Ε.Κ. 346/26.5.1992

ιστοσελίδα

Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ιστοσελίδα

Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Ιδρύθηκε το 1990, Φ.Ε.Κ. 61/10.4.1990

ιστοσελίδα

Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας

Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας

Ιδρύθηκε το 1992, Φ.Ε.Κ. 346/26.5.1992

ιστοσελίδα

Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων & Φωτογεωλογίας

Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων & Φωτογεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

Ιζηματολογίας

Ιζηματολογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Τεκτονικής Γεωλογίας

Τεκτονικής Γεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

Υδρογεωλογίας

Υδρογεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000 Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/13.10.2000

ιστοσελίδα

Τεχνικής Γεωλογίας

Τεχνικής Γεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Γεωφυσικής

Γεωφυσικής

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

Σεισμολογίας

Σεισμολογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Ιδρύθηκε το 2019, Φ.Ε.Κ. 2969/19.7.2019, Τεύχος Β'

ιστοσελίδα

Διευθυντής Δημήτρης Παπούλης, Καθηγητής
Γραφείο 203
Τηλέφωνο (+30) 2610 99 7710
E-mail
papoulis_at_upatras.gr

Στον Τοµέα υπάρχουν και λειτουργούν οι ακόλουθες θεσµοθετηµένες Εργαστηριακές Μονάδες καθώς και μια ερευνητική ομάδα:

 

Εφαρμοσμένης Γεωχημείας

Εφαρμοσμένης Γεωχημείας

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Κοιτασματολογίας

Κοιτασματολογίας

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων

Ιδρύθηκε το 1991, Φ.Ε.Κ. 172/13.11.1991

ιστοσελίδα

Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας

Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας

Ιδρύθηκε το 1992, Φ.Ε.Κ. 346/26.5.1992

ιστοσελίδα

Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ιστοσελίδα

Εργαστήριο Περιθλασιμετρίας Ακτίνων Χ (Οριζόντια Δομή)

Εργαστήριο Περιθλασιμετρίας Ακτίνων Χ (Οριζόντια Δομή)

Ερευνητική Ομάδα

Ερευνητική Ομάδα "ΚΕΡΑΜΟΣ"

ιστοσελίδα

Διευθυντής Σωτήριος Κοκκάλας, Καθηγητής
Γραφείο 118
Τηλέφωνο (+30) 2610 99 6274
E-mail skokalas_at_upatras.gr

Στον Τοµέα υπάρχουν και λειτουργούν οι ακόλουθες θεσµοθετηµένες Εργαστηριακές Μονάδες:

Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας

Ιδρύθηκε το 1990, Φ.Ε.Κ. 61/10.4.1990

ιστοσελίδα

Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας

Παλαιοντολογίας-Στρωματογραφίας

Ιδρύθηκε το 1992, Φ.Ε.Κ. 346/26.5.1992

ιστοσελίδα

Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων & Φωτογεωλογίας

Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων & Φωτογεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

Ιζηματολογίας

Ιζηματολογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

Τεκτονικής Γεωλογίας

Τεκτονικής Γεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

Διευθυντής Νικόλαος Δεπούντης, Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο 102
Τηλέφωνο (+30) 2610 99 7715
E-mail ndepountis_at_upatras.gr

Στον Τοµέα υπάρχουν και λειτουργούν οι ακόλουθες θεσµοθετηµένες Εργαστηριακές Μονάδες:

Υδρογεωλογίας

Υδρογεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000 Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/13.10.2000

ιστοσελίδα

Τεχνικής Γεωλογίας

Τεχνικής Γεωλογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Γεωφυσικής

Γεωφυσικής

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

Σεισμολογίας

Σεισμολογίας

Ιδρύθηκε το 2000, Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 234/31.10.2000

ιστοσελίδα

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης

Ιδρύθηκε το 2019, Φ.Ε.Κ. 2969/19.7.2019, Τεύχος Β'

ιστοσελίδα

 

Μέλη ΔΕΠ

Ηλιόπουλος Ιωάννης | Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997710

Ηλιόπουλος Ιωάννης

Ηλιόπουλος Ιωάννης

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα: Πετρολογία μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Μεταμορφικές διεργασίες σε γεωλογικά και ανθρωπογενή συστήματα. Αρχαιομετρία με έμφαση στην ανάλυση αρχαίας κεραμικής. Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (2006), Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1990)
Γραφείο: 203
 2610 997710 |  2610 997560 |  morel_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Καλαϊτζίδης Σταύρος | Επίκουρος Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 996158

Καλαϊτζίδης Σταύρος

Καλαϊτζίδης Σταύρος

Βαθμός: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γραφείο: 213
 2610 996158 |  skalait_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Κουτσοβίτης Πέτρος | Επίκουρος Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997 598

Κουτσοβίτης Πέτρος

Κουτσοβίτης Πέτρος

Βαθμός: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γραφείο: 212
 2610 997 598 |  2610 997 560 |  pkoutsovitis_at_upatras.gr

Λαμπροπούλου Παρασκευή | Επίκουρη Καθηγήτρια |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997599

Λαμπροπούλου Παρασκευή

Λαμπροπούλου Παρασκευή

Βαθμός: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γραφείο: 209
 2610 997599 |  2610-997560 |  p.lampropoulou_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Παπούλης Δημήτριος | Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610-996 159

Παπούλης Δημήτριος

Παπούλης Δημήτριος

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα: Ορυκτοί πόροι, άργιλοι και αργιλικά ορυκτά. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Χρήσεις αργιλικών ορυκτών σας καταλύτες.
Σύντομο Βιογραφικό: Δρ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (2003) Πτυχίο Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1997)
Γραφείο: 210
 2610-996 159 |  papoulis_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Χρηστάνης Κίμων | Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610-997568

Χρηστάνης Κίμων

Χρηστάνης Κίμων

Βαθμός: Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γραφείο: 207
 2610-997568 |  2610-997560 |  christan_at_upatras.gr

Αναλυτικό Βιογραφικό

Τσίκος Χαρίλαος | Επίκουρος Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997 578

Τσίκος Χαρίλαος

Τσίκος Χαρίλαος

Βαθμός: Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γραφείο: 211
 2610 997 578 |  htsikos_at_upatras.gr

Μέλη ΕΔΙΠ

Ομότιμοι Καθηγητές

Καταγάς Χρήστος | Ομότιμος Καθηγητής |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997596

Καταγάς Χρήστος

Καταγάς Χρήστος

Βαθμός: Ομότιμος Καθηγητής
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα: Ορυκτολογία - Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (*).
Μεταμορφισμός υψηλών P/T στις Εσωτερικές και Εξωτερικές Ελληνίδες.
Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα.
Αειφόρος ανάπτυξη.
Σύντομο Βιογραφικό: Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν/μίου Αθηνών (1967). Ph.D. Geology Univ. Manchester (1975). ΥφηγητήςΟρυκτολογίας-Πετρολογίας Παν/μίου Πατρών (1982).
Γραφείο: 204
 2610 997596 |  c.katagas_at_upatras.gr

Τσώλη - Καταγά Παναγιώτα | Ομότιμη Καθηγήτρια |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997525

Τσώλη - Καταγά Παναγιώτα

Τσώλη - Καταγά Παναγιώτα

Βαθμός: Ομότιμη Καθηγήτρια
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:
 • Ορυκτολογία - Αργιλικά Ορυκτά (*).
 • Ζεόλιθοι.
 • Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα..
 • Βιομηχανικά ορυκτά της νήσου Λήμνου.
 • Γένεση, φυσικές και χημικές ιδιότητες των κοιτασμάτων καολίνη Δράμας και Κώ.
Σύντομο Βιογραφικό:
 • Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν/μίου Αθηνών (1969).
 • M.Sc. Geology Univ. Manchester (1975).
 • Δρ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1979).
Γραφείο: 211
 2610 997525 |  n.tsoli-kataga_at_upatras.gr

Κοτοπούλη Κωνσταντίνα | Ομότιμη Καθηγήτρια |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997589

Κοτοπούλη Κωνσταντίνα

Κοτοπούλη Κωνσταντίνα

Βαθμός: Ομότιμη Καθηγήτρια
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:
 • Πετρολογία - Mαγματισμός (*).
 • Γρανιτικά συστήματα.
 • Mαγματικές ακολουθίες των ζωνών σύγκρουσης.
 • Ηφαιστειότητα τουΑιγαίου.
Σύντομο Βιογραφικό:
 • Πτυχίο Φυσιογνωσίας και Γεωγραφίας Παν/μίου Αθηνών (1968).
 • Master. Geological Sciences Harvard Univ. (1972).
 • Δρ. Γεωλογίας Παν/μίου Πατρών (1981).
Γραφείο: 205
 2610 997589 |  kotopouli_at_upatras.gr

Αφυπηρετήσαν Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Βαρνάβας Σωτήριος | Καθηγητής (αφυπηρετήσας) |  Ορυκτών Πρώτων Υλών

Βαρνάβας Σωτήριος

Βαρνάβας Σωτήριος

Βαθμός: Καθηγητής (αφυπηρετήσας)
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
|  S.P.Varnavas_at_upatras.gr

Σταματελοπούλου-Seymour Αικατερίνη | Καθηγητής (αφυπηρετήσας) |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 997561

Σταματελοπούλου-Seymour Αικατερίνη

Βαθμός: Καθηγητής (αφυπηρετήσας)
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
 2610 997561 |  kstseymr_at_upatras.gr

Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντινος |  Ορυκτών Πρώτων Υλών

Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντινος

Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντινος

Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ερευνητική Δραστηριότητα:

Πετρογραφία-Πετρογέννεσης Οφειολίθων, Οφειολιθικά συμπλέγματα στην Ελλάδα

Σύντομο Βιογραφικό: Dr. rer. nat. Braunschweig Technical Univ (1983). Dipl. Geol. Univ.Kiel (1977)
|  K.Hatzipanagiotou_at_upatras.gr

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.

Μπαλάσης Παναγιώτης | ΕΤΕΠ |  Ορυκτών Πρώτων Υλών |  2610 996297

Μπαλάσης Παναγιώτης

Μπαλάσης Παναγιώτης

Βαθμός: ΕΤΕΠ
Τομέας: Ορυκτών Πρώτων Υλών
Γραφείο: 010
 2610 996297 |  mpalasis_at_upatras.gr

Μέλη Ι.Δ.Α.Χ.

 

Ερευνητικά Πεδία

 • Αξιοποίηση Αδρανών Υλικών Βιοµηχανικών Πετρωµάτων και Ορυκτών.
 • Αποκατάσταση Λατοµικών Χώρων
 • Αναγνώριση Ηφαιστειακών Δοµών και Τεκτονικός Έλεγχος Εντοπισµού τους µε Τηλεπισκόπιση
 • Απεικόνιση Μαγµατικών Διεργασιών Υποηφαιστειακών Θαλάµων µε Μεθόδους
 • Κατανοµής Ιχνοστοιχείων και Ζώνωσης Πλαγιοκλάστων (Μέθοδος Nomarski)
 • Αειφόρος Ανάπτυξη Ηφαιστειακών Κέντρων – Νήσων της Μεσογείου
 • Ανθρακοπετρογραφία Τύρφης και Λιγνίτη
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογιών Απορρύπανσης Εδαφικών και Υδατικών Συστηµάτων.
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογιών Εδαφοβελτίωσης.
 • Βελτίωση Ποιότητας Ερηµοποιηµένων Εδαφών
 • Βιογεωχηµικές Διεργασίες σε Χερσαία και Θαλάσσια Περιβάλλοντα
 • Γεωχηµικές Διεργασίες σε Διάφορα Περιβάλλοντα
 • Γεωχηµική Έρευνα στη Διαχείριση Στέρεων και Υγρών Αποβλήτων
 • Δοµικοί Λίθοι Αρχαίων και Ιστορικών Μνηµείων – Εφαρµογές στην Αποκατάσταση και Αναστήλωση
 • Εφαρµογή Μεθοδολογιών Γεωχηµικής Έρευνας σε Διάφορα Περιβάλλοντα π.χ. Εδάφη, Λίµνες, Ποτάµια, Παράκτια Ζώνη, Περιβάλλον Βαθιάς Θάλασσας για την Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Συνθηκών.
 • Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Συνθηκών σε Εδαφικά Συστήµατα, Υδατικά Συστήµατα και Ειδικότερα σε Λιµνοθαλάσσια, Λιµναία, Ποταµιαία και Ωκεάνια Περιβάλλοντα κ.α.
 • Εφαρµογή Μεθοδολογιών Γεωχηµικής Διασκόπησης για τον Εντοπισµό Κοιτασµάτων Μεταλλικών Ορυκτών Πετρελαίων, Αερίων Υδρογονανθρακών, Θαλασσίων Κοιτασµάτων
 • Εφαρµογή Γεωχηµικών Μεθοδολογιών για τη Λύση Καθαρά Γεωλογικών Προβληµάτων
 • Επεξεργασία Ορυκτο-Πετρολογικών Δεδοµένων µε Εξειδικευµένα Πακέτα Λογισµικού
 • Επιθερµικά Κοιτάσµατα Au – Ag
 • Έλη και Τυρφώνες: Γεωλογική και Φυτολογική Χαρτογράφηση, Στρωµατογραφική ανάλυση Ποιοτικά και Ποσοτικά Χαρακτηριστικά, Γενετικά µοντέλα
 • Ηφαιστειογενή Κοιτάσµατα Μαζικών Σουλφιδίων (VMS)
 • Ιατρική Γεωχηµική Έρευνα για την Πρόληψη Ασθενειών
 • Καθορισµός των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Νερών.
 • Καθορισµός Γεωχηµικών Χαρακτηριστικών Ιζηµάτων, Εδαφών
 • Κοιτάσµατα Τύπου Skarn
 • Λιγνιτικά Κοιτάσµατα: Γεωλογική χαρτογράφηση, Στρωµατογραφική ανάλυση, Ποιοτικά και Ποσοτικά Χαρακτηριστικά, Γενετικά µοντέλα
 • Μελέτη Προέλευσης Πετρωµάτων από Αρχαία Λίθινα Ευρήµατα και Κατασκευές
 • Μελέτη Βιοµηχανικών Ορυκτών και Χρήσεις τους
 • Μελέτη Προέλευσης Πρώτων Υλών Αρχαίας Κεραµικής
 • Μελέτη Μεταµορφωµένων Πετρωµάτων του Ελληνικού Χώρου
 • Μελέτη Μαγµατικών Πετρολογικών Συστηµάτων
 • Μελέτη Πετρογένεσης Οφιολιθικών Συµπλεγµάτων.
 • Μελέτη των Αργίλων και Διεπιστηµονικές Εφαρµογές τους
 • Μελέτη σπηλαιογένεσης
 • Μελέτη της Επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία του Ανθρώπου
 • Μαγµατικά Κοιτάσµατα Πλατινοειδών σε Χρωµίτες
 • Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Ορυκτά Μετάλλων Υψηλής Τεχνολογίας
 • Πολυµεταλλικά Κοιτάσµατα Τελλουριδίων
 • Περιβάλλον: Διατήρηση και Προστασία Υγροτοπικών Συστηµάτων και Ειδικότερα Τυρφώνων
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκµετάλλευση ΒιοµηχανικώνΟρυκτών και Πετρωµάτων
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Χρήση και ΕκµετάλλευσηΓαιανθράκων
 • Περιβαλλοντικές Εφαρµογές Τύρφης και Λιγνίτη
 • Περιβαλλοντικές Αποκαταστάσεις Ορυχείων
 • Περιβαλλοντικές Εφαρµογές Οργανικής Πετρογραφίας
 • Ποσοτικός Προσδιορισµός των Κύριων Γεωχηµικών Φάσεων στο Περιβάλλον: α)Ανθρακικής, β) Οξειδιακής, γ) Οργανικής, δ) Αργιλοπυριτικής.
 • Τεφροχρονολογία –Τεφροστρωµατογραφία
 • Τεφροχρονοστρωµατογραφία Ηφαιστειακής Τέφρας σε Τυρφώνες και Λιγνιτικά Κοιτάσµατα

Τρέχουσα Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Αρχαιοµετρικές Έρευνες σεΜινωική και Ρωµαϊκή Κεραµική
 • Αποκατάσταση και Αναστήλωση Αρχαίων Μνηµείων στο Ασκληπιείο της Αρχαίας Επιδαύρου
 • Γεωλογική – Κοιτασµατολογική Μελέτη Λιγνιτοφόρων Λεκανών Πτολεµαϊδας, Μεγαλόπολης και Πελλάνας
 • Διεπιστηµονικές Εφαρµογές Αργίλων
 • Εντοπισµός και Εκµετάλλευση Λατοµικών Χώρων για Αδρανή Υλικά και Βιοµηχανικά Πετρώµατα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα
 • Έκπλυση Τοξικών Ιχνορρυπαντών από Εδάφη και Αποθέσεις του Λιγνιτικού Πεδίου Μεγαλόπολης
 • Eπιλογή Κριτηρίων για την Καταλληλότητα Τυρφών και Λιγνιτών ως Πρώτων Υλών για την Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών µέσω της Οξειδωτικής Αµµωνόλυσης
 • Μελέτη Προέλευσης Λίθινων Μινωικών και Μυκηναϊκών Εργαλείων και Σκευών από την Κρήτη και τις Μυκήνες
 • Μελέτη για τη Δυνατότητα Αξιοποίησης Μικρών Λιγνιτικών Κοιτασµάτων και Τυρφώνων για Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών και Οργανοχουµικών Λιπασµάτων
 • Μελέτη των Αβιοτικών και Βιοτικών Παραµέτρων της Αποξηραµένης Λίµνης Μουριάς µε Σκοπό τον Επαναπληµµυρισµό της
 • Μελέτη Γένεσης Ελληνικών Σπηλαίων και Προσδιορισµού Παλαιοκλιµατικών Συνθηκών
 • Πετρογενετικές Διεργασίες Οφιολιθικών Πετρωµάτων στην Ελλάδα
 • Πετρογένεση Μεταµορφικών Συστηµάτων της Ελλάδας
 • Προσδιορισµός και Ποσοτικοποίηση Ινών Αµιάντου σε Πετρώµατα που προορίζονται για Βιοµηχανικές Χρήσεις
 • Περιβαλλοντικές Εφαρµογές Οργανικής Πετρογραφίας
 • Φυσική Ραδιενέργεια Λιγνιτών Μεγαλόπολης
 • Χαρτογράφηση - Ταξινόµηση Υγροτοπικού Συστήµατος Αγουλινίτσας (Ν. Ηλείας)
 • Χαρακτηρισµός του Οργανικού και Ανόργανου Μέρους Τυρφών, Λιγνιτών και άλλων Οργανικών Ιζηµάτων µε Σύγχρονες Αναλυτικές Μεθόδους
 • Τυρφογένεση και Εξελικτική Πορεία Τυρφώνων στην Ελλάδα

Εξόπλισμος

Ο εργαστηριακός εξοπλισµός του Τοµέα Ορυκτών Πρώτων Υλών καλύπτει όλο το φάσµα των εκπαιδευτικών αναγκών και των ερευνητικών αντικειµένων του. Πρόκειται για όργανα και συσκευές των οποίων το κόστος υπολογίζεται στο ύψος των 3.000.000 €. Ο κύριος εργαστηριακός εξοπλισµός που υπάγεται στα Εργαστήρια του Τοµέα Ορυκτών Πρώτων Υλών περιλαµβάνει τα πιο κάτω όργανα και συσκευές:

 • Αγωγιµόµετρα, Αδιαβατικό θερµιδόµετρο
 • Ανθρακοπετρογραφικό µικροσκόπιο
 • Αναρροφητική αντλία και σύστηµα προσδιορισµού συγκέντρωσης ινών αµιάντου στην ατµόσφαιρα.
 • Αναλυτικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM/EDS-WDS) (Εργ. Σ. Θ. Ε.)
 • Ατοµική απορρόφηση µε φούρνο γραφίτη
 • Δειγµατολήπτες τύρφης και άλλων χαλαρών ιζηµάτων
 • Διαφορικός θερµοζυγός (DTA), Διαστολόµετρο, Ζυγοί, Ηλεκτρονικοί ζυγοί
 • Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόµενης Δέσµης (TEM) (Εργ. Σ. Θ. Ε.)
 • Ιοντικός χρωµατογράφος, Ιοντόµετρα
 • Μικροσκοπική Μονάδα Nomarski
 • Ξηραντήρια
 • Οξυγονόµετρα
 • Όργανα θραύσης-κονιοποίησης, Όργανα παρασκευής λεπτών-στιλπνών τοµών
 • Περιθλασίµετρα κόνεως ακτίνων-Χ (XRD, δυο γωνιόµετρα, 3 κάµερες Debye)
 • Πολωτικά µικροσκόπια
 • Σύστηµα καθοδοφωταύγειας (CL)
 • Σύστηµα ψηφιακής ανάλυσηςεικόνας (Image analysis)
 • Συσκευές και γυάλινα σκεύη χηµείου. Συσκευή φυγοκεντρικού διαχωρισµού
 • Συσκευή μέτρησης PH
 • Συσκευή Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού (NMR) (Εργ. Σ. Θ. Ε.)
 • Φθορισίµετρο Ενεργειακής Διασποράς (EDS-XRF), Φθορισίµετρο Διασποράς μήκους κύματος (WDS-XRF)
 • Φούρνοι-κλίβανοι-εστίες
 • Φορητό pH-µετρο, Φορητό αγωγιµόµετρο
 • Φούρνος υψηλών θερµοκρασιών

Κατεύθυνση: Ορυκτές Πρώτες Ύλες & Περιβάλλον

Στόχοι της Κατεύθυνσης

Η βιοµηχανία εκµετάλλευσης των ΟρυκτώνΠρώτων Υλών καλείται να καλύψει δυο βασικές ανάγκες της κοινωνίας. Πρέπεινα προµηθεύσει τα αναγκαία µεταλλικά, βιοµηχανικά και ενεργειακά ορυκτά στις απαιτούµενες ποσότητες και προδιαγραφές και πρέπει επίσης να πετύχει την παραγωγή αυτών των πόρων µε την απολύτως ελάχιστη επίδραση στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Υπάρχει και στη χώρα µας η διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη για την ανεύρεση και εκµετάλλευση νέων Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Η δυνατότητα όµως ανεύρεσης, αξιολόγησης, εξόρυξης και κατεργασίας νέων Ορυκτών Πρώτων Υλών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την περιβαλλοντική αποδοχή, αφού υπάρχει αυξανόµενη ανησυχία στους πολίτες της για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκµετάλλευση και την κατεργασία των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Η σειρά των µαθηµάτων και της Διπλωµατικής Εργασίας, που προσφέρονται σε αυτήν την κατεύθυνση, στοχεύουν στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων που θα επιτρέψουν στον ειδικευµένο:

α) Να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται η επίδραση στο περιβάλλον, η εκµετάλλευση να επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της χώρας και συγχρόνως να κατοχυρώνεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενιών να αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες

β) Να βελτιώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας του µε άλλους ειδικούς επιστήµονες που ασχολούνται µε το σχεδιασµό και την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη αστικών και µη περιοχών, αλλά και να βελτιώσει την ικανότητα του να ενηµερώνει υπεύθυνα αυτούς που λαµβάνουν πολιτικές ή επιχειρηµατικές αποφάσεις για την προστασία ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κατά τρόπο που η γεωεπιστηµονική προσέγγιση να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του οικονοµικού σχεδιασµού και των διαδικασιών ανάπτυξης

γ) Να βελτιώσει τις ικανότητες του στο να προσφέρει την απαιτούμενη ενημέρωση στον πολίτη για τις φυσικές συνθήκες, τα αίτια και τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών διεργασιών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο πολίτης και να μεγιστοποιηθεί το ενδιαφέρον του για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Διάρθρωση Μαθημάτων

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής στο 1 ο εξάμηνο σπουδών.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ηφαιστειακός Κίνδυνος

Ενόργανες Μέθοδοι Ορυκτολογικής Ανάλυσης

Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Βιογεωχημεία-Χημική Ωκεανογραφία)

Άργιλοι και Περιβάλλον

Χρήσεις Ορυκτών Πρώτων Υλών για την Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

Χημεία της Ατμόσφαιρας

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

 

Αποκατάσταση Τοπίου και Περιβάλλοντος

 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών

 

Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στους Δομικούς Λίθους των Σύγχρονων Κατασκευών και των Αρχαίων Μνημείων

 

Γ’& Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατριβή Ειδίκευσης

 


Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία

Στόχοι της Κατεύθυνσης

Οι γεωχημικές και βιογεωχημικέςδιεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά και τύχη των ρύπων που φθάνουν στο περιβάλλον. Επομένως, για την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η λεπτομερής γνώση των γεωχημικών και βιογεωχημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στα ειδικότερα περιβάλλοντα π.χ. εδάφη, λίμνες, ποτάμια, θαλάσσιο περιβάλλον. Γιαυτό κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη μελέτη των γεωχημικών και βιογεωχημικών διεργασιών που επικρατούν στα ειδικότερα φυσικά περιβάλλοντα.

Η παραγωγή καλής ποιότητας τροφίμων και κατ΄ επέκταση η υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από την ποιότητα των εδαφών και των υδατικών συστημάτων. Γιαυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών που αφορούν στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους παραγωγής τροφίμων (π.χ. εδάφη και υδατικά συστήματα) και στην αξιολόγηση της ποιότητάς τους.

Οι καταναλωτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας έχουν οδηγήσει στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων στερών και υγρών τοξικών αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Για την ασφαλή διαχείρισή τους είναι απαραίτητη η γνώση των χημικών χαρακτηριστικών τους καθώς και η συμπεριφορά και τύχη των συστατικών τους όταν αυτά βρεθούν κάτω από διάφορες συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Για την ασφαλή πρόγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παρουσία στερεών τοξικών αποβλήτων στα διάφορα περιβάλλοντα είναι απαραίτητη η προσομοίωση των συνθηκών που επικρατούν σε διάφορα περιβάλλοντα στο Εργαστήριο.

Προβλέπεται η εκπαίδευση των φοιτητών: (α) σε μεθοδολογίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν σε διάφορα περιβάλλοντα, (β) σε μεθοδολογίες προσομοίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες βρίσκονται συνήθως τοξικά στερεά απόβλητα στο περιβάλλον και στον καθορισμό της συμπεριφοράς των συστατικών τους, και (γ) σε μεθοδολογίες εξυγίανσης διαφόρων περιβαλλόντων και απορρύπανσης .

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμαπεριλαμβάνει 7 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής στο 2ο εξάμηνο σπουδών. Επίσης προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις υπαίθρου στα τέλη των δυο εξαμήνων. Τα μαθήματα “Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Βιογεωχημεία-Χημική Ωκεανογραφία)” και “Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών” θα διδαχθούν σε συνδιδασκαλία με την Κατεύθυνση των Ορυκτών Πρώτων Υλών και Περιβάλλοντος.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Βιογεωχημεία-Χημική Ωκεανογραφία)

 

Χημεία της Ατμόσφαιρας

 

Ιατρική Γεωχημεία

 

Άργιλοι και Περιβάλλον

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γεωχημικές Εφαρμογές στη Διαχείριση Εδαφών και Απόβλητων

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Βιολογική Ωκεανογραφία

Αποκατάσταση Τοπίου και Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών

Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στους Δομικούς Λίθους των Σύγχρονων Κατασκευών και των Αρχαίων Μνημείων

Γ’& Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατριβή Ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων
Τ.Κ. 265 04 Ρίο - Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστ. Υπεύθυνος:
Ιωάννης Ηλιόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

 

 

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης
Πανεπιστημιούπολη Ρίον
26504 Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστ. Υπεύθυνος:
Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας
Πανεπιστημιούπολη Ρίο
26504 Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επιστ. Υπεύθυνος:
Δημήτριος Παπούλης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Ερευνητική Ομάδα Ενεργειακών Πρώτων Υλών
Πανεπιστημιούπολη Ρίο
26500 Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας
Πανεπιστημιούπολη, Ρίο
26500 Πάτρα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ιστοσελίδα  

Το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Φ.Ω.) ιδρύθηκε το 1988. Υπάγεται στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κατά την 15-ετή λειτουργία του το Εργαστήριο αναπτύχθηκε και οργανώθηκε στο διεθνή και Ελληνικό χώρο και θεωρείται ως το μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο εκπαιδευτικό/ερευνητικό Πανεπιστημιακό εργαστήριο στα αντικείμενα της Θαλάσσιας Γεωλογίας, Φυσικής Ωκεανογραφίας, Γεωμορφολογίας Ακτών και Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας. Ως κύριοι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:

 • Η εκπαίδευση των φοιτητών της Γεωλογίας και η επιστημονική / επαγγελματική κατάρτιση πτυχιούχων των θετικών επιστημών και μηχανικών στις θαλάσσιες επιστήμες.
 • Η διενέργεια βασικής έρευνας στα επιστημονικά πεδία, της Θαλάσσιας Γεωλογίας, Φυσικής Ωκεανογραφίας, Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας και Γεωμορφολογίας Ακτών.
 • Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη της χώρας μας. Επιπροσθέτως παρέχει επιστημονικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα των προαναφερθέντων πεδίων τα οποία έχουν τοπικό και διεθνές ενδιαφέρον.

Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστήριο Ιζηματολογίας
Πανεπιστημιούπολης Ρίον
26500 Πάτρα
 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Εργαστήριο Ιζηματολογίας (LS) δημιουργήθηκε το 1984, μέσα στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει συμβάλλει στην ανάλυση ιζηματογενών φάσεων, ερμηνεία αρχαίων και πρόσφατων περιβαλλόντων απόθεσης, ανάλυση ιζηματογενών λεκανών και υδρογονανθράκων τόσο σε εκτεταμένα όσο και συμπιεσμένα τεκτονικά κθεστώτα.

Το Εργαστήριο Ιζηματολογίας συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση της Ελληνικής Ιζηματολογικής Ενωσης κατά τη διάρκεια του 2003, η οποία αποτελεί κλάδο της Διεθνούς Ενωσης Ιζηματολόγων στην Ελλάδα.