Τμήμα Γεωλογίας
Τομείς

Μεταπτυχιακά μαθήματα | Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών

Κατεύθυνση: Ορυκτές Πρώτες Ύλες & Περιβάλλον

Επιστημονικός Υπεύθυνος : Καθηγητής Χρήστος Καταγάς

Στόχοι της Κατεύθυνσης

Η βιοµηχανία εκµετάλλευσης των ΟρυκτώνΠρώτων Υλών καλείται να καλύψει δυο βασικές ανάγκες της κοινωνίας. Πρέπεινα προµηθεύσει τα αναγκαία µεταλλικά, βιοµηχανικά και ενεργειακά ορυκτά στις απαιτούµενες ποσότητες και προδιαγραφές και πρέπει επίσης να πετύχει την παραγωγή αυτών των πόρων µε την απολύτως ελάχιστη επίδραση στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Υπάρχει και στη χώρα µας η διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη για την ανεύρεση και εκµετάλλευση νέων Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Η δυνατότητα όµως ανεύρεσης, αξιολόγησης, εξόρυξης και κατεργασίας νέων Ορυκτών Πρώτων Υλών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την περιβαλλοντική αποδοχή, αφού υπάρχει αυξανόµενη ανησυχία στους πολίτες της για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκµετάλλευση και την κατεργασία των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Η σειρά των µαθηµάτων και της Διπλωµατικής Εργασίας, που προσφέρονται σε αυτήν την κατεύθυνση, στοχεύουν στην παροχή των απαραίτητων γνώσεων που θα επιτρέψουν στον ειδικευµένο:

α) Να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου κατά τρόπο που να ελαχιστοποιείται η επίδραση στο περιβάλλον, η εκµετάλλευση να επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της χώρας και συγχρόνως να κατοχυρώνεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενιών να αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες

β) Να βελτιώσει τη δυνατότητα επικοινωνίας του µε άλλους ειδικούς επιστήµονες που ασχολούνται µε το σχεδιασµό και την κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη αστικών και µη περιοχών, αλλά και να βελτιώσει την ικανότητα του να ενηµερώνει υπεύθυνα αυτούς που λαµβάνουν πολιτικές ή επιχειρηµατικές αποφάσεις για την προστασία ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κατά τρόπο που η γεωεπιστηµονική προσέγγιση να αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του οικονοµικού σχεδιασµού και των διαδικασιών ανάπτυξης

γ) Να βελτιώσει τις ικανότητες του στο να προσφέρει την απαιτούμενη ενημέρωση στον πολίτη για τις φυσικές συνθήκες, τα αίτια και τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών διεργασιών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο πολίτης και να μεγιστοποιηθεί το ενδιαφέρον του για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Διάρθρωση Μαθημάτων

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής στο 1 ο εξάμηνο σπουδών.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ηφαιστειακός Κίνδυνος

Ενόργανες Μέθοδοι Ορυκτολογικής Ανάλυσης

Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Βιογεωχημεία-Χημική Ωκεανογραφία)

Άργιλοι και Περιβάλλον

Χρήσεις Ορυκτών Πρώτων Υλών για την Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

Χημεία της Ατμόσφαιρας

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

 

Αποκατάσταση Τοπίου και Περιβάλλοντος

 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών

 

Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στους Δομικούς Λίθους των Σύγχρονων Κατασκευών και των Αρχαίων Μνημείων

 

Γ’& Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατριβή Ειδίκευσης

 


Κατεύθυνση: Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθηγητής Σωτήριος Βαρνάβας

Στόχοι της Κατεύθυνσης

Οι γεωχημικές και βιογεωχημικέςδιεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά και τύχη των ρύπων που φθάνουν στο περιβάλλον. Επομένως, για την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι απαραίτητη η λεπτομερής γνώση των γεωχημικών και βιογεωχημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται στα ειδικότερα περιβάλλοντα π.χ. εδάφη, λίμνες, ποτάμια, θαλάσσιο περιβάλλον. Γιαυτό κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη μελέτη των γεωχημικών και βιογεωχημικών διεργασιών που επικρατούν στα ειδικότερα φυσικά περιβάλλοντα.

Η παραγωγή καλής ποιότητας τροφίμων και κατ΄ επέκταση η υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από την ποιότητα των εδαφών και των υδατικών συστημάτων. Γιαυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών που αφορούν στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στους χώρους παραγωγής τροφίμων (π.χ. εδάφη και υδατικά συστήματα) και στην αξιολόγηση της ποιότητάς τους.

Οι καταναλωτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας έχουν οδηγήσει στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων στερών και υγρών τοξικών αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Για την ασφαλή διαχείρισή τους είναι απαραίτητη η γνώση των χημικών χαρακτηριστικών τους καθώς και η συμπεριφορά και τύχη των συστατικών τους όταν αυτά βρεθούν κάτω από διάφορες συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Για την ασφαλή πρόγνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την παρουσία στερεών τοξικών αποβλήτων στα διάφορα περιβάλλοντα είναι απαραίτητη η προσομοίωση των συνθηκών που επικρατούν σε διάφορα περιβάλλοντα στο Εργαστήριο.

Προβλέπεται η εκπαίδευση των φοιτητών: (α) σε μεθοδολογίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν σε διάφορα περιβάλλοντα, (β) σε μεθοδολογίες προσομοίωσης των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες βρίσκονται συνήθως τοξικά στερεά απόβλητα στο περιβάλλον και στον καθορισμό της συμπεριφοράς των συστατικών τους, και (γ) σε μεθοδολογίες εξυγίανσης διαφόρων περιβαλλόντων και απορρύπανσης .

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμαπεριλαμβάνει 7 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα μάθημα επιλογής στο 2ο εξάμηνο σπουδών. Επίσης προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν εργαστηριακές ασκήσεις υπαίθρου στα τέλη των δυο εξαμήνων. Τα μαθήματα “Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Βιογεωχημεία-Χημική Ωκεανογραφία)” και “Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών” θα διδαχθούν σε συνδιδασκαλία με την Κατεύθυνση των Ορυκτών Πρώτων Υλών και Περιβάλλοντος.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Βιογεωχημεία-Χημική Ωκεανογραφία)

 

Χημεία της Ατμόσφαιρας

 

Ιατρική Γεωχημεία

 

Άργιλοι και Περιβάλλον

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γεωχημικές Εφαρμογές στη Διαχείριση Εδαφών και Απόβλητων

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Βιολογική Ωκεανογραφία

Αποκατάσταση Τοπίου και Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών

Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στους Δομικούς Λίθους των Σύγχρονων Κατασκευών και των Αρχαίων Μνημείων

Γ’& Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διατριβή Ειδίκευσης