Τμήμα Γεωλογίας
Τομείς

Έρευνα | Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Πεδία της Θαλάσσιας Γεωλογίας. (Γεωτεχνικές ιδιότητες ιζημάτων – Υπολογισμός ευστάθειας υποθαλάσσιων πρανών)
 • Θύλακες βιογενών υδρογονανθράκων στα ιζήματα
 • Σύγχρονες δελταϊκές ιζηματολογικές διεργασίες
 • Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας κατά το Τεταρτογενές σε περιοχές υψηλής σεισμοτεκτονικής δραστηριότητας
 • Φυσική Ωκεανογραφίας (Κυκλοφορία υδάτων σε πορθμούς και διαύλους, Κυκλοφορία σε κόλπους και ανταλλαγή υδάτων μεταξύ κόλπων και ανοιχτής θάλασσας, Σχηματισμός στροβίλων σε διατμητικές ροές, Πρόγνωση παλιρροιών και παλιρροϊκά ρεύματα και ταλαντώσεις σε κλειστές θάλασσες και κλειστούς κόλπους
 • Θαλάσσια ρύπανση
 • Γεωμορφολογία / Διαχείριση παράκτιας ζώνης (Σταθερότητα ακτογραμμής Παράκτια κυκλοφορία ύδατος και ιζημάτων, Παράκτιες υδροδυναμικές συνθήκες – μετρήσεις χαρακτηριστικών κυμάτων και παράκτιων ρευμάτων, Μεταβολές της ακτής και Παράκτιες γεωμορφές, Προστασία ακτών)
 • Ανάδειξη και Προστασία της παράκτιας και Ενάλιας Πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Κλιματικές Μεταβολές στο πρόσφατο παρελθόν και οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο.
 • Παλαιά και σύγχρονα περιβάλλοντα ιζηματογένεσης Χερσαία Παράκτια και Θαλάσσια
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση Σύγχρονων Περιβαλλόντων Γεωλογία του Τεταρτογενούς, Γεωαρχαιολογία
 • Παλαιογεωγραφία
 • Παλαιοκλιματολογία
 • Ανάλυση Ιζηματογενών Λεκανών Αλπικών και μετά-Αλπικών
 • Γεωλογία Πετρελαίου.
 • Λιμνοθαλάσσια συστήματα (λιμνοθάλασσες νήσου Λευκάδας και Κοτυχίου)
 • Ποτάμια συστήματα (Βοιωτικός Κηφισός, Νέδας, Βολιναίος, Ξυλοκέρας, Σέλεμνος)
 • Παλαιογεωγραφία, Παλαιοκλιματολογία και Παλαιοβοτανική της ΒΔ Πελοποννήσου
 • Ολοκαινική εξέλιξη των Περιβαλλόντων της περιοχής της αρχαίας Ελίκης
 • Λεκάνες προχώρας (Πίνδος, Μεσοελληνική Αύλακα)
 • Ανθρακική Ιζηματογένεση στην Ιόνιο Ζώνη
 • Στην ανάλυση τεκτονικών δομών μεγάλης κλίμακας και τη σημασία τους στο σχηματισμό των Ελληνίδων.
 • Εφαρμογές των μοντέρνων τεχνικών τεκτονικής ανάλυσης στους κλάδους της Δομικής Γεωλογίας, Νεοτεκτονικής, Μικροτεκτονικής, Τεκτονικής γεωμορφολογίας και Γεωλογίας σεισμών.
 • Ρεολογία, γεωδυναμική και γεωτεκτονικά μοντέλα εξέλιξης
 • Μικροτεκτονική, ποσοτική ανάλυση της παραμόρφωσης και κινηματικοί δείκτες
 • Ποσοτική ανάλυση σε ζώνες διατμητικής ολίσθησης πλαστικού και εύθραυστου χαρακτήρα
 • Μηχανισμοί ανόδου μεταμορφωμένων ενοτήτων και μαγμάτων
 • Ρυθμός ολίσθησης ρηγμάτων
 • Τεκτονική ανάλυση ιζηματογενών λεκανών
 • Εξέλιξη ρηξιγενών ζωνών
 • Fractal ανάλυση σε ενεργά ρήγματα
 • Υποβάθμιση ρηξιγενών πρανών
 • Αναγνώριση και χαρακτηριστικά ενεργών ρηγμάτων
 • Ανάλυση πεδίου τάσεων
 • Μοντελοποίηση ρηγμάτων
 • Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου
 • Ζώνες διατμητικής ολίσθησης και κινηματική τους σε μαγματικά-ηφαιστειακά πετρώματα
 • Αναγνώριση ρηξιγενών πρανών
 • Γεωμορφολογική ανάλυση περιοχών ενεργού τεκτονικής-Γεωμορφολογικοί δείκτες
 • Φυσικές καταστροφές, κατολισθήσεις με τη χρήση αεροφωτογραφιών
 • Οικολογία
 • Ασβεστολιθικό (κοκκόλιθοι) και πυριτικό φυτοπλαγκτόν από τους σαπροπηλούς S1-S10 της Αν. Μεσογείου Θάλασσας τα τελευταία 300000 χρόνια (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας/ Tubingen)
 • Γεωλογική και Μικροπαλινολογική εξέλιξη του Ανώτερου Καινοζωικού στη Νότια και Ανατολική Κρήτη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παλαιοντολογιάς FU Berlin)
 • Θαλάσσιες ταράτσες του Τεταρτογενούς στη Νότια Πελοπόννησο (Λακωνία) σε συνεργασία με Ινστιτούτο Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου Munster/ Γερμανία.
 • Οικολογία και Στρωματογραφία με ακτινόζωα από το Πλειόκαινο μέχρι σήμερα (ΝΑ Μεσόγειο και Κρήτη) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μικροπαλαιοντολογίας Pierre et Marie Currie (Paris VI)

 

Εξοπλισμός

 • Όργανα θαλάσσιας Γεωλογίας (Τομογράφοι υποδομής πυθμένα, Ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης, Ψηφιακό σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων).
 • Κατευθυνόμενο υποβρύχιο σκάφος τύπου BENTHOS.
 • Πρωτονιακό Μαγνητόμετρο Δορυφορικά συστήματα προσδιορισμού θέσης
 • Πυρηνολήπτης βαρύτητας και διάφοροι τύποι δειγματοληπτικών συσκευών, Πλήρης εξοπλισμός για κοκκομετρική ανάλυση
 • Πλήρης εξοπλισμός για τον προσδιορισμό των γεωτεχνικών ιδιοτήτων των ιζημάτων του πυθμένα
 • Πλήρης εξοπλισμός για τον προσδιορισμό της Φυσικής Ωκεανογραφίας και Γεωμορφολογίας των Ακτών (Ρευματογράφοι, Θερμοσαλινόμετρα, Φιάλες δειγματοληψίας νερού, Παλιρροιογράφοι Van Essen, Οξυγονόμετρο, Κυματογράφους συνεχούς αντιστάσεως, Σύστημα καταγραφής μετρήσεων, Αυτογραφικά και ηλεκτρονικά ανεμόμετρα, Σύστημα ειδικών πλωτήρων για νυχτερινές μετρήσεις παράκτιων ρευμάτων με φωτογραμμικές μεθόδους)
 • Πλήρης εξοπλισμός Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας (Ατομική απορρόφηση Perkins Elmer 3100, Πολυπαραμετρικό σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικών θαλάσσιων και λιμναίων παραμέτρων υδάτινης στήλης, Πολυπαραμετρικό σύστημα μέτρησης ωκεανογραφικών – περιβαλλοντικών δεδομένων
 • Σύστημα μέτρησης διαλελυμένου μεθανίου) και Φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης (Φωτογραμμετρικός σταθμός με λογισμικό Φωτογραμμετρίας – Τηλεπισκόπησης Image Station της ΖΙ – Imagine).
 • Δονητές κόσκινων
 • Υδατόλουτρα για ανάλυση με τη μέθοδο της πιππέτας
 • Ηλεκτρονικούς ζυγούς
 • Πυριαντήρια
 • Φούρνος υψηλών θερμοκρασιών
 • Φυγόκεντρο συσκευή προσδιορισμού CaCO3
 • Συσκευή προσδιορισμού οργανικού υλικού
 • Φασματοφωτόμετρο τύπου Hack 2000
 • Ηλεκτρονικά Ph-μετρα
 • Αλμυρόμετρα
 • Οξυγονόμετρα
 • Θερμόμετρα
 • Σύστημα προσδιορισμού πορώδους
 • Σύστημα προσδιορισμού υδατοπερατότητας
 • Σύστημα διαχωρισμού βαρέων ορυκτών
 • Συστήματα Πυρηνοληψίας στο χερσαίο και παράκτιο πεδίο
 • Γεωηλεκτρικό όργανο γεωφυσικής διασκόπισης
 • Συσκευή εκχύλισης & Περιστροφικού εξατμιστή για τον προσδιορισμό κηρογόνου και βιτουμένιου.
 • Η/Υ για εφαρμογές GIS
 • Φωτογραμμετρικός σταθμός Image Station Stereo Softcopy kit (ZI-imaging) με υψηλής ανάλυσης scanner
 • Αυτόματος Χωροβάτης Nikon AS
 • Πολωτικό μικροσκόπιο Nikon με φωτογραφική μηχανή και ψηφιακή κάμερα
 • Schmidt Hammer
 • Kλισιόμετρο (Topographic Abney level)
 • Πλήρης εξοπλισμός για παλαιοσεισμολογική έρευνα.