Τμήμα Γεωλογίας

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα μας ήταν το πρώτο μεταξύ των γεωλογικών Τμημάτων της χώρας και από τα πρώτα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση και πιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόμενου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών τους. Σύμφωνα με την έκθεση της εξωτερικής Επιτροπής αξιολόγησης και την απόφαση πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματός μας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του προτύπου ποιότητας (ΠΠΣ) της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Για την αναλυτική παρουσίαση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μας, πατήστε εδώ

Το Τμήμα μας προσφέρει, επίσης, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της πρώτης πανελλαδικά διαδικασίας πιστοποίησης.