Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις Θέσεων
  • Προκήρυξη | "Γεωμορφολογία", Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής)

Προκήρυξη | "Γεωμορφολογία", Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής)

Γνωστικό αντικείμενο: "ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ"
Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημοσίευση Προκήρυξης:

Προκήρυξη (Έγγραφο Προκήρυξης)

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ' 1131/2018 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Ημερομηνία ΦΕΚ:

 18/10/2018

Υποψήφιοι (με αλφαβητική σειρά):
  • Μπαθρέλλος Γεώργιος (cv_pdf)
  • Gisele Souza (cv_pdf)
  • Σταματόπουλος Λεωνίδας (cv_pdf)
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Συνέλευσης Τμήματος  

Ετικέτες: Προκηρύξεις