Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις
  • Προκήρυξη | "Παλαιοντολογία-Στρωματοτογραφία", Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

Προκήρυξη | "Παλαιοντολογία-Στρωματοτογραφία", Αναπληρωτής Καθηγητής | Τομέας Γενικής, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής

Γνωστικό αντικείμενο: "Παλαιοντολογία-Στρωματογραφία"
Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ Προκήρυξης:

Τεύχος Γ 1360/28-12-2017 (ΦΕΚ Προκήρυξης)

Ημερομηνία ΦΕΚ:

 

Υποψήφιοι:
  • Ηλιόπουλος Γεώργιος (CV - pdf)
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Πρόσκληση (pdf)

Συγκρότηση (pdf)

2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Συνέλευσης Τμήματος  

Ετικέτες: Προκηρύξεις