Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Προσωπικό
  • Προκηρύξεις Θέσεων
  • Προκήρυξη | "Τεχνική Γεωλογία", Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Προσωπικό

Προκήρυξη | "Τεχνική Γεωλογία", Επίκουρος Καθηγητής | Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής

Ημερομηνία Ανάρτησης : 24/03/2017 "Τεχνική Γεωλογία", Επίκουρος Καθηγητής (Προκήρυξη)
Υποψήφιοι :
  • Βαβάσης Ιωάννης (rarfile),
  • Δεπούντης Νικόλαος (rarfile),
  • Διαμαντής Κωνσταντίνος (rarfile),
  • Ηλία Ιωάννα (rarfile),
  • Τσάγκας Δημήτριος (rarfile),
  • Τζαρούχη Σοφία (rarfile)
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (Γ.Σ.Ε.Σ )  
1η Συνεδρίαση : Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής  
2η Συνεδρίαση : Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος & Γενικής Συνέλευσης Τμήματος.  

 

Ετικέτες: Προκηρύξεις