Τμήμα Γεωλογίας

Τεχνική Γεωλογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Ν. Δεπούντης, Επίκ. Καθηγητής 
Κωδικός μαθήματος  GEOL_047
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Τεχνική Γεωλογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις, Άσκηση Υπαίθρου 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) , 2(ΕΡΓ) , 1(ΑΥ)
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής (Γεωλογία) και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (Τεχνική)
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Κανένα
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική. Η διδασκαλία μπορεί να γίνει και στην Αγγλική στην περίπτωση παρουσίας αλλοδαπών φοιτητών       
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO345/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα δίνει τη θεωρητική και αντικειμενική γνώση που σχετίζεται με την αναγνώριση και τον προσδιορισμό της φυσικής και μηχανικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών, στα πλαίσια του σχεδιασμού και της μελέτης - κατασκευής των τεχνικών έργων.

Ο φοιτητής κατέχει νοητικές και πρακτικές δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα:

 • Αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκτίμηση των φυσικών - μηχανικών παραμέτρων των εδαφικών σχηματισμών μέσω εργαστηριακών και επιτόπου μεθοδολογιών και προσομοιώσεων (χρήση κατάλληλων μεθόδων, υλικών και οργάνων)
 • Εφαρμογής γνώσεων και δημιουργικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις ιδιαίτερες και απρόβλεπτες γεωλογικές συνθήκες που θα συναντηθούν κατά το σχεδιασμό του τεχνικού έργου (κατάλληλη δειγματοληψία σε βάθος, δυνητικές αστοχίες βραχομάζας κ.λπ.)

 Επίσης ο φοιτητής στο εργασιακό περιβάλλον έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί:

 • με επάρκεια στη διεπιστημονικότητα που απαιτούν τα τεχνικά έργα (μελέτη - κατασκευή)
 • με υπευθυνότητα και αξιοπιστία στην περίπτωση αυτόνομης απασχόλησης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εδαφικοί σχηματισμοί (εδάφη): γένεση, σύσταση – δομή, φυσικές ιδιότητες, ιδιότητες ταξινόμησης (διαβάθμιση, συνεκτικότητα, ενεργότητα), διόγκωση, περιγραφή - ταξινόμηση, μηχανική συμπεριφορά (διατμητική αντοχή - κριτήρια θραύσης,  παραμορφωσιμότητα - στερεοποίηση).
 2. Βραχώδες υλικό (βράχια): σύσταση – δομή, ταξινόμηση, φυσικές παράμετροι, μηχανική αντοχή, κριτήρια θραύσης, παραμορφωσιμότητα, ταξινόμηση ακέραιου πετρώματος
 3. Ασυνέχειες βραχωδών σχηματισμών: παράμετροι μηχανικής περιγραφής (προσανατολισμός, απόσταση, εξάπλωση, αντοχή τοιχωμάτων, τραχύτητα, άνοιγμα), μετρήσεις από δειγματοληπτικές γεωτρήσεις.
 4. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για γεωτεχνικές έρευνες: σκοπός εκτέλεσης, βάθος διάτρησης - διάταξη, διάμετρος δείγματος, γεωτρητικός εξοπλισμός - γεωτρύπανα, μέθοδοι δειγματοληψίας εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών, συσκευασία - φύλαξη, εξέταση και περιγραφή δειγμάτων, δείκτες πυρηνοληψίας και RQD, σύνταξη γεωτεχνικών τομών γεωτρήσεων.
 5. Επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής: δοκιμή πρότυπης διείσδυσης (SPT), δοκιμή στατικής πενετρομέτρησης (CPT), δοκιμή πρεσσιομέτρησης (MPM), δοκιμή crosshole, δοκιμές διαπερατότητας - εισπιέσεων (Maag, Lefranc, Lugeon)
 6. Εργαστηριακές Ασκήσεις σε: (α) εργαστηριακές δοκιμές εδαφικών σχηματισμών (Εδαφομηχανικής) σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές ASTM, BS και Ε105-86, (β) επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές  ASTM, BS και Ε106-86
 7. Άσκηση υπαίθρου σε επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής για τη μελέτη - κατασκευή συγκοινωνιακών τεχνικών έργων και υποβολή εργασίας
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πλήροφορίας και Επικοινωνίας (power point) στη διδασκαλία
 • Ηλεκτρονική Παράδοση των Εργαστηριακών Ασκήσεων σε αρχεια pdf ατομικά σε κάθε φοιτητή, σε εβδομαδιαία βάση, δύο (2) ημέρες πριν την εκπαιδευτική διαδικασία, μετά από την αρχική εγγραφή του στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας με χρήση ατομικού κωδικού πρόσβασης.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 2×13=26 
 Εργαστηριακή Άσκηση (13 ασκήσεις): Ασκήσεις εκτέλεσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων σε: (α) εργαστηριακές δοκιμές εδαφών (Εδαφομηχανικής), και (β) επιτόπου δοκιμών Γεωτεχνικής 2×13=26 
Άσκηση υπαίθρου σε επιτόπου δοκιμές γεωτεχνικής για τη μελέτη - κατασκευή συγκοινωνιακών τεχνικών έργων και υποβολή εργασίας 13
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη - αυτοτελής) 85
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)

Ι) Αξιολόγηση Εργαστηριακών Ασκήσεων (30%):

(α) Κάθε Άσκηση παραδίδεται επιλυμένη την επόμενη εβδομάδα από την εκπαιδευτική της διαδικασία, διορθώνεται , βαθμολογείται και επιστρέφεται στο φοιτητή. Υπολογίζεται ο μέσος όρος όλων των ασκήσεων (α)

((β) γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει  την επίλυση εργαστηριακών ασκήσεων

Τελική Αξιολόγηση (I) = (α)*9% + (β)*21%

ΙΙ) Τελική Γραπτή Εξέταση Μαθήματος   (70%):

Δέκα (10) Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Τεχνικά Βιβλία :

 1. Τεχνική Γεωλογία (2002). Γ. Κούκης, Ν. Σαμπατακάκης Εκδόσεις Παπασωτηρίου, σελ. 514.
 2. Engineering Geology. Principle and practice (2009). D.G. Price, Springer.
 3. Engineering Geology (2007). F.G. Bell. Second edition. B.H.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. Springer
 2. Engineering Geology. Elsevier.
 3. Geotechnical and Geological Engineering. Springer