Τμήμα Γεωλογίας

Μάρμαρα και Αδρανή Υλικά

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδάσκων Π. -Δ.-Κουτσοβίτης, Επίκ.  Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_049
Εξάμηνο σπουδών  6o
Τίτλος μαθήματος  Μάρμαρα και Αδρανή Υλικά
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) , 1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Πετρογραφία Ι, ΙΙ και Ιζηματολογία.
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.  
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναι
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες / προσόντα:

 • Χρήση και εκμετάλλευση των πετρωμάτων ως «Μάρμαρα» και Αδρανή υλικά.
 • Ικανότητα εκπόνησης ορυκτοπετρογραφικής και φυσικομηχανικής μελέτης πετρωμάτων.
 • Ορθολογιστική διαχείριση των αποθεμάτων και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξή τους.
 • Διαχείριση επικίνδυνων λατομικών αποβλήτων και οριοθέτηση νέων πιθανών περιοχών.
 • Συντήρηση και αποκατάσταση λίθινών και αρχαίων ιστορικών μνημείων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Περιεχόμενο μαθήματος  Μάρμαρα και άλλα διακοσμητικά πετρώματα- το μάρμαρο ως ορυκτός πλούτος – φυσικά χαρακτηριστικά – γεωλογικός χωροχρόνος- φυσικομηχανικές και τεχνικές ιδιότητες – κατανομή και ποικιλίες μαρμάρων – χρήσεις πετρωμάτων και μαρμάρων – το μάρμαρο στην αρχαιότητα και στη σύγχρονη εποχή – φάσεις αξιοποίησης και τυποποίησης – βάση δεδομένων – αδρανή υλικά και πετρώματα – ορυκτοπετρογραφική εξέταση – προσδιορισμός ιδιοτήτων και εργαστηριακός έλεγχος αδρανών υλικών, ταξινόμηση και χρήση – αποκατάσταση περιβάλλοντος – το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Παραδόσεις (Power  Point),  Εργαστηριακές Ασκήσεις
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 2×13=26 
 Εργαστηριακές ασκήσεις 1×13=13
 Αυτοτελής Μελέτη  61
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γραπτή τελική εξέταση (20%) που περιλαμβάνει: Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης.
 2. Προφορική τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: Συγγραφή επιστημονικών εργασιών και παρουσίασης τους σε ακροατήριο.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Χατζηπαναγιώτου,Κ.Γ. (1985):Πετρογραφία Ι.Πανεπιστήμιο Πατρών.
 2. Χατζηπαναγιώτου,Κ.Γ. (2005):Πετρογραφία ΙΙ. Πανεπιστήμιο Πατρών.
 3. Τσιραμπίδης, Α.Ε. (2005):Ο Ορυκτός Πλούτος της Ελλάδος. Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη.