Τμήμα Γεωλογίας

Υδροχημεία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων  Ε. Ζαγγανά, Aναπλ. Καθηγήτρια 
Κωδικός μαθήματος GE0L_052
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Υδροχημεία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος θα ήταν σκόπιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει πρώτα τα εξής μαθήματα: Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία, Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO360/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα για γενικά και ειδικά θέματα υδροχημείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τη δημιουργία της φυσικής χημικής σύστασης του νερού
 • Να κατανοήσουν τις υδρογωεχημικές διαδικασίες που διαμορφώνουν τη φυσική χημική σύσταση του υπόγειου νερού και την αλληλεπίδραση νερού - πετρώματος
 • Να αναγνωρίζουν τη επίδραση της ρύπανσης στο χημική σύσταση του νερού.
 • Να γνωρίζουν τους τρόπους και μεθοδολογίες για την ανάλυση δειγμάτων νερού στο Εργαστήριο.
 • Να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων
 • Να χρησιμοποιήσουν στην πράξη τα αποτελέσματα αυτά.
 • Να μάθουν τα σταθερότυπα του πόσιμου νερού σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης από τα προηγούμενα
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Φυσική χημική σύσταση του υπόγειου νερού
 • Θερμοδυναμικά δεδομένα
 • Εργότητα
 • Διάλυση Ορυκτών
 • Οξειδοαναγωγικά Φαινόμενα
 • Κατιοντική ανταλλαγή
 • Χημική προσβολή ασβεστολίθων – καρστικοποίηση
 • Φυσικοχημικές Παράμετροι του Νερού (pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, δυναμικό οξειδοαναγωγής, αλκαλικότητα, σκληρότητα, δείκτες κορεσμού)
 • Υδροχημικά Διαγράμματα – Υδροχημικοί Χάρτες
 • Ταξινόμηση των νερών
 • Γεωχημεία των υπόγειων νερών
 • Σταθερότυπα του νερού
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας, Επίλυση ασκήσεων υδροχημείας κατά την διάρκεια εργαστηριακών ασκήσεων
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις Θεωρίας       2Χ13= 26 

Εργαστηριακές ασκήσεις υδροχημείας και επίδειξη χημικών αναλύσεων στο Εργαστήριο

 1Χ13= 13
Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων 3Χ13= 39
Αυτοτελής άσκηση, προετοιμασία και συγγραφή της γραπτής εργασίας, προετοιμασία εξετάσεων 3Χ13= 39
 Σύνολο μαθήματος  117
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περιόδο και
 2. Γραπτές αναφορές για κάθε εργαστηριακή άσκηση. Ο μέσος όρος των βαθμών των αναφορών αποτελεί τα 10% του τελικού βαθμού.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Λαμπράκης, Ν. Εισαγωγή στην Υδροχημεία, 2015 Παν/κες Εκδόσεις, Παν/μιο Πατρών
 2. Appelo, C.A.J & Postma,D. 2005, Geochemistry, groundwater and pollution , A.A. Balkema Publishers.

- Σχετικά Επιστημονικά Περιοδικά:

 1. Environmental Earth Sciences, Springer Publishers; Environmental Monitoring and Assessment,  Springer Publishers