Τμήμα Γεωλογίας

Άσκηση Υπαίθρου VΙ

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος Υποχρεωτικό
Διδάσκων Ι.Κουκουβέλας, Καθηγητής, Π. Ξυπολιάς,  Καθηγητής, Σ. Κοκκάλας, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_048
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Άσκηση Υπαίθρου VΙ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Άσκηση υπαίθρου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  7ημ
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO324/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα αντικείμενα της Τεκτονικής Γεωλογίας και της πετρογραφίας και γνωρίζουν τις βασικές αρχές της γεωλογικής χαρτογράφησης. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στην κατασκευή γεωλογικού χάρτη.

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζει και να ομαδοποιεί λιθολογίες σε εμφανίσεις κρυσταλλικών πετρωμάτων
 • Να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα ιστολογικά στοιχεία των κρυσταλλικών πετρωμάτων
 • Να εκτελεί υπαίθριες μετρήσεις προσανατολισμού των ιστολογικών στοιχείων των πετρωμάτων
 • Να χαρτογραφεί και να χαρακτηρίζει γεωλογικές επαφές στην ύπαιθρο
 • Να χαρτογραφεί τεκτονικές δομές στην ύπαιθρο
 • Να κατασκευάζει και να συνθέτει γεωλογικούς χάρτες σε περιοχές μέτριας δυσκολίας
 • Να συνθέτει γεωλογικές τομές και καθώς και την τεκτονοστρωματογραφική διάθρωση της περιοχής με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στο γεωλογικό χάρτη που κατασκεύασε.
 • Να συντάσσει μια πλήρη έκθεση γεωλογικού χάρτη.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Ομαδοποίηση λιθολογιών με βάση την κλίμακα χαρτογράφησης
 • Αναγνώριση των ιστολογικών στοιχείων των κρυσταλλικών πετρωμάτων
 • Υπαίθριες μετρήσεις προσανατολισμού με τη γεωλογική πυξίδα
 • Αποτύπωση και ανάλυση μεσοσκοπικών γεωλογικών τομών
 • Χαρτογράφηση και χαρακτηρισμό των γεωλογικών επαφών
 • Χαρτογράφηση τεκτονικών δομών
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο καθοδήγηση των φοιτητών στην ύπαιθρο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Άσκηση πεδίου  7ημ × 8 = 56
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)  15
Συγγραφή εργασίας (με βάση στοιχεία που σύλλεξε στην ύπαιθρο) 45
 Σύνολο μαθήματος  116
 Αξιολόγηση φοιτητών Η αξιολόγηση γίνεται με Γραπτή ομαδική Εργασία που βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο καθώς και Προφορική Εξέταση επί της παραδοθείσας εργασίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία  
 1. Κουκουβέλας Ι., Κοκκάλας Σ., Ζυγούρη Β. 2010. Γεωλογία & Σεισμοί, Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, σελ. 415.
 2. Hollocher Κ. 2014. A pictorial guide to metamorphic rocks in the field. CRC Press/Balkema.
 3. Lisle R., Brabham P., Barnes J. 2011. Basic geological mapping. John Wiley & Sons, Ltd.
 4. Ξυπολιάς Π. 2009. Αζιμουθιακές προβολές στην Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Αθήνα, σελ. 197.