Τμήμα Γεωλογίας

Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Υλες

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Μέλος ΑΑΔΕ
Κωδικός μαθήματος  GEOL_045
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 2(Θ) ,2 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Ωστόσο ο φοιτητής για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, καλό είναι να διαθέτει γνώσεις Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας, Γεωχημείας, Τεκτονικής
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναι, στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO379/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα στους φοιτητές συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Να αποκτήσουν σφαιρική γνώση πάνω σε όλες τις πηγές πρωτογενούς ενέργειας, που σήμερα διαθέτει ή και εκμεταλλεύεται η ανθρωπότητα.
 • Να κατανοήσουν τις γεωλογικές αρχές που διέπουν την κοιτασματογένεση των ενεργειακών πρώτων υλών, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθεμιάς, καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην κοιτασματολογική έρευνα και την εκμετάλλευσή τους.
 • Να γνωρίσουν τις εξωενεργειακές χρήσεις των ενεργειακών πρώτων υλών.
 • Να είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση τους.
 • Να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα, αλλά και τις αδυναμίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες ικανότητες/προσόντα:

 • Τη δυνατότητα να αποδεικνύουν τη γνώση και κατανόησή τους σε ουσιώδη ζητήματα, αρχές και θεωρίες, που αφορούν στις ενεργειακές πηγές.
 • Την ικανότητα να εφαρμόζουν τα παραπάνω στην αξιολόγηση δεδομένων, που αφορούν στην κοιτασματολογική έρευνα και αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών και των ενεργειακών πρώτων υλών.
 • Την ικανότητα να ανατρέχουν στη σχετική βιβλιογραφία και να ενισχύουν την ήδη κτηθείσα γνώση.
 • Την καλλιέργεια των ικανοτήτων που χρειάζονται για την επαγγελματική εξέλιξη στο αντικείμενο αυτό.
 • Τη διαδραστική ικανότητα και τη διεπιστημονική συνεργασία.
Επιπρόσθετα οι φοιτητές με τη βοήθεια συμβούλου-καθηγητή δρουν διαδοχικά ως δάσκαλοι και ως μαθητές, ερχόμενοι σε επαφή με διδακτικά προβλήματα
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Άνθρωπος και Ενέργεια
 • Ορυκτοί Άνθρακες (κοιτασματογένεση, ενανθράκωση, κοιτασματολογική έρευνα, εξόρυξη, χρήσεις, παγκόσμια και εγχώρια αποθέματα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και τη χρήση τους)
 • Ορυκτοί Υδρογονάνθρακες (κοιτασματογένεση, ωρίμανση, κοιτασματολογική έρευνα, εξόρυξη, χρήσεις, παγκόσμια και εγχώρια αποθέματα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και τη χρήση τους)
 • Άλλοι ορυκτοί υδρογονάνθρακες (βιτουμενιούχα πετρώματα, αέριο γαιανθράκων, υδρίτες).
 • Πυρηνικά Καύσιμα: Ουράνιο και Θόριο (γεωχημικές ιδιότητες, ορυκτά, κοιτασματογένεση, κοιτασματολογική έρευνα, εξόρυξη, χρήσεις, εγχώρια κοιτάσματα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και τη χρήση τους)
 • Ήπιες & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Υδραυλική, Γεωθερμική, Ηλιακή και Αιολική ενέργεια, Βιομάζα. Ενέργεια των Ωκεανών, Πυρηνική σύντηξη)
 • Διδασκαλία από την πλευρά των φοιτητών επιλεγμένων μαθημάτων σε ακροατήριο. Διεύρυνση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαμόρφωση θετικών στάσεων των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση και την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Χρήση ερωτηματολογίου, με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, όπου καταγράφηκαν οι απόψεις των φοιτητών που πήραν μέρος στις ΜΔ ασκήσεις ως δάσκαλοι και ως μαθητές.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας και στην ύπαιθρο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας  2χ13= 26
Φροντιστηριακές Ασκήσεις   2χ13= 26
Εργασίες υπαίθρου (2 ημέρες) 2χ8=16
Αυτοτελής Μελέτη 82
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Ασκήσεις

 • Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται στους φοιτητές ασκήσεις, που πρέπει να λύσουν στο σπίτι και να παραδώσουν σε συγκεκριμένη προθεσμία. Η εμπρόθεσμη παράδοση των ασκήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην τελική εξέταση.

Β. Γραπτή τελική εξέταση, που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Σχεδίαση, κατανόηση και ερμηνεία κοιτασματολογικών τομών/χαρτών
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική

 1. Χρηστάνης, Κ., 1998. Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες. Παν. Πατρών.

Ξενόγλωσση

 1. Chatterjee, K.K., 2006. Uses of energy minerals and changing techniques. New Age International (P) Ltd, New Delhi.
 2. Dahlkamp, F.J., 2010. Uranium Deposits of the World. Springer-Verlag, Berlin.
 3. Buchla, D.M., Kissell, T.E., Floyd, T.L., 2014. Renewable Energy: Sources, Processes, and Systems. Pearson Publ.

Περιοδικά

Λόγω της ευρύτητας του συγκεκριμένου αντικειμένου διατίθεται μεγάλο πλήθος περιοδικών