Τμήμα Γεωλογίας

Γεωλογική Χαρτογράφηση Κρυσταλλικών Πετρωμάτων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Π. Ξυπολιάς,  Καθηγητής, Σ. Κοκκάλας, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_044
Εξάμηνο σπουδών  6ο
Τίτλος μαθήματος  Γεωλογική Χαρτογράφηση Κρυσταλλικών Πετρωμάτων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Θεωρία, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,2 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO324/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα αντικείμενα της Τεκτονικής Γεωλογίας και της Πετρογραφίας Κρυσταλλικών Πετρωμάτων και γνωρίζουν τις βασικές αρχές της γεωλογικής χαρτογράφησης. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στην ερμηνεία και ανάλυση γεωλογικών χαρτών σε περιοχές κρυσταλλικών πετρωμάτων.

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις μεθόδους κατασκευής γεωλογικών χαρτών σε περιοχές κρυσταλλικών πετρωμάτων
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις μεθόδους χαρτογράφησης τεκτονικών δομών σε περιοχές κρυσταλλικών πετρωμάτων
 • Να απεικονίζει τα ιστολογικά στοιχεία των κρυσταλλικών πετρωμάτων στο γεωλογικό χάρτη
 • Να συνθέτει γεωλογικούς χάρτες και γεωλογικές τομές σε περιοχές με απλές ακολουθίες μεταμορφωμένων πετρωμάτων
 • Να συνθέτει γεωλογικούς χάρτες και γεωλογικές τομές σε περιοχές με πτυχωμένες ακολουθίες μεταμορφωμένων πετρωμάτων
 • Να συνθέτει γεωλογικούς χάρτες και γεωλογικές τομές σε περιοχές με συμπλέγματα μεταμορφωμένων και μαγματικών πετρωμάτων
 • Να συνθέτει γεωλογικούς χάρτες και γεωλογικές τομές σε περιοχές με πολύ-παραμορφωμένα συμπλέγματα κρυσταλλικών πετρωμάτων
 • Να συνθέτει την τεκτονοστρωματογραφική διάρθρωση περιοχών κρυσταλλικών πετρωμάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Βασικές έννοιες στη χαρτογράφηση κρυσταλλικών πετρωμάτων
 • Μέθοδοι χαρτογράφησης γεωλογικών επαφών και τεκτονικών δομών
 • Προβολές των ιστολογικών στοιχείων των κρυσταλλικών πετρωμάτων στο γεωλογικό χάρτη
 • Ανάλυση περιοχών με απλές ακολουθίες μεταμορφωμένων πετρωμάτων
 • Ανάλυση περιοχών με πτυχωμένες ακολουθίες μεταμορφωμένων πετρωμάτων
 • Ανάλυση περιοχών με συμπλέγματα μεταμορφωμένων και μαγματικών πετρωμάτων
 • Ανάλυση περιοχών με πολύ-παραμορφωμένα συμπλέγματα κρυσταλλικών πετρωμάτων
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Θεωρία  2χ13= 26
Εργαστηριακή Άσκηση  2χ13= 26
Μελέτη βιβλιογραφίας 10
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη) 30
Συγγραφή εργασιών 40
 Σύνολο μαθήματος  132
 Αξιολόγηση φοιτητών Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ασκήσεις καθώς και ερωτήματα με απαντήσεις μικρής έκτασης
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Κουκουβέλας Ι., Κοκκάλας Σ., Ζυγούρη Β. 2010. Γεωλογία & Σεισμοί, Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, σελ. 415.
 2. Hollocher Κ. 2014. A pictorial guide to metamorphic rocks in the field. CRC Press/Balkema.
 3. Lisle R., Brabham P., Barnes J. 2011. Basic geological mapping. John Wiley & Sons, Ltd.
 4. Ξυπολιάς Π. 2009. Αζιμουθιακές προβολές στην Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Αθήνα, σελ. 197.