Τμήμα Γεωλογίας

Τεχνική Σεισμολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ε. Σώκος, Αναπλ. Καθηγητής, Α. Σερπετσιδάκη ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος Geol_043
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  Τεχνική Σεισμολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) , 2 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Σεισμολογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO342/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει την απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων Τεχνικής Σεισμολογίας και βοηθά τον φοιτητή να κατανοήσει έννοιες της Τεχνικής Σεισμολογίας, όπως η σεισμική επικινδυνότητα, ο σεισμικός κίνδυνος, η εδαφική απόκριση κα.

Γνώσεις

 • Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων μέσω των οποίων η Σεισμολογία συμβάλει στην έρευνα και στη μείωση των επιπτώσεων των σεισμών στο δομημένο περιβάλλον.
 • Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές εμβαθύνουν τη γνώση τους σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες με τις οποίες η σεισμολογική έρευνα βρίσκει εφαρμογή στους τομείς του αντισεισμικού σχεδιασμού, της πρόληψης και της ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων στο δομημένο περιβάλλον και τις κατασκευές ειδικού ενδιαφέροντος.

Δεξιότητες

 • Εφαρμογή των γνώσεων στην κατανόηση/επίλυση προβλημάτων τεχνικής σεισμολογίας
 • Εφαρμογή των γνώσεων στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων
 • Βασικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων τεχνικής σεισμολογίας μέσω ανάλυσης δεδομένων.

Ικανότητες

 • Ικανότητα να ερμηνεύει πειραματικά δεδομένα και να αναγνωρίζει προβλήματα
 • Ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση και κατανόηση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών της Τεχνικής Σεισμολογίας, στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο
 • Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους φοιτητές στην επίλυση προβλημάτων Τεχνικής Σεισμολογίας
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
Γενικές Ικανότητες
 • Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια στα πλαίσια του μαθήματος είναι:
 • Ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
 • Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή της εξέλιξης της Τεχνικής Σεισμολογίας
 2. Σεισμική ένταση
 3. Επιταχυνσιογράφοι και επιταχυνσιόμετρα. Επεξεργασία καταγραφών
 4. Στατιστική ανάλυση σεισμικότητας
 5. Σεισμική επικινδυνότητα.
 6. Τρωτότητα. Σεισμικός Κίνδυνος.
 7. Φάσματα απόκρισης, φάσματα Fourier
 8. Φασματική ταχύτητα και επιτάχυνση.
 9. Νόμοι εξασθένησης.
 10. Φάσματα σχεδιασμού.
 11. Προσδιορισμός γεωτεχνικών παραμέτρων με τη βοήθεια σεισμικών παραμέτρων.
 12. Μικροζωνικές μελέτες.
 13. Επίδραση των τοπικών γεωλογικών συνθηκών στα σεισμικά κύματα.
 14. Σεισμικές κατολισθήσεις.

Εργαστηριακές ασκήσεις σε θέματα: Στατιστικής σεισμολογίας, μικροζωνικών μελετών (καταγραφές εδαφικών κινήσεων, μελέτη μικροδονήσεων), σεισμικής επικινδυνότητας, εδαφικών επιταχύνσεων, μελέτης σεισμικών σεναρίων.

Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας και εργαστηριακές ασκήσεις στην αίθουσα υπολογιστών του Υπολογιστικού Κέντρου με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τ.Π.Ε. σε όλα τα επίπεδα του μαθήματος, στη διδασκαλία, στα εργαστήρια και την επικοινωνία με τους φοιτητές.
 • Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για την επεξεργασία και ερμηνεία σεισμολογικών δεδομένων
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και e-class 
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2×13=26
Ασκήσεις Εφαρμογών Εργαστήριο  1×13=13
Προετοιμασία των ασκήσεων 13
Αυτοτελής Μελέτη. Ανάλυση βιβλιογραφίας 46
 Σύνολο μαθήματος  98
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γραπτή τελική εξέταση, που μπορεί να περιλαμβάνει:
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων
 • Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
 • Επίλυση προβλημάτων από επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Τσελέντης Άκης, Σύγχρονη Σεισμολογία, Α’&Β’ τόμος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1997.
 2. Παπαζάχος Βασίλειος Κ., Καρακαΐσης Γιώργος Φ., Χατζηδημητρίου Παναγιώτης Μ., Εισαγωγή στη Σεισμολογία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2005.
 3. Kramer, S.L. Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996.