Τμήμα Γεωλογίας

Φωτογεωλογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Π. Ξυπολιάς, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_042
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  Φωτογεωλογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  1 (Θ), 2 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές γνώσεις της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες στη συλλογή γεωλογικών δεδομένων μέσω της ανάλυσης αεροφωτογραφιών.

 • Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της φωτογεωλογίας
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση των αεροφωτογραφιών στη γεωλογική έρευνα
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση της φωτογεωλογικής ανάλυσης
 • Να κατασκευάζει απλούς φωτογεωλογικούς χάρτες σε περιοχές μέτριας δυσκολίας
 • Να συνθέτει απλές γεωλογικές τομές με φωτογεωλογικά στοιχεία
 • Να πραγματοποιεί γεωμετρικούς υπολογισμούς σε φωτογεωλογικούς χάρτες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
 • Εισαγωγή στη φωτογεωλογική ανάλυση
 • Φωτογεωλογική ανάλυση και χαρτογράφηση γεωλογικών ενοτήτων και ασυμφωνιών
 • Φωτογεωλογική ανάλυση και δομική χαρτογράφηση σε περιοχές ρηγμάτων
 • Φωτογεωλογική ανάλυση και δομική χαρτογράφηση σε περιοχές πτυχών
 • Φωτογεωλογική χαρτογράφηση σε σύνθετες περιοχές
 • Ερμηνεία φωτογεωλογικών χαρτών
 • Γεωμετρικοί υπολογισμοί σε φωτογεωλογικούς χάρτες
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 1χ13= 13
Εργαστηριακή Άσκηση  2χ13= 26
Μελέτη βιβλιογραφίας 16
Συγγραφή εργασιών 20
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη) 30
 Σύνολο μαθήματος  105
 Αξιολόγηση φοιτητών Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων καθώς και ερωτήσεις σύντομης απάντησης.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Maltman Α. 1990. Geological Maps - An Introduction. Open University Press
 2. Miller V. C. and Miller C. F.: Photogeology- McGraw-Hill Books