Τμήμα Γεωλογίας

Περιβαλλοντική Ιζηματολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Π. Αβραμίδης, Αναπλ.Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_041
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Ιζηματολογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει ειδικές γνώσεις αναφορικά με τις ιζηματογενείς και περιβαλλοντικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα ιζηματογένεσης στην παράκτια ζώνη στις λιμνοθάλασσες δέλτα και έλη και στα εσωτερικά ύδατα στις λίμνες.

 Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί::

 1. Να περιγράφει και να ερμηνεύει τις ιζηματογενείς διεργασίες (φυσικές και χημικές) που λαμβάνουν χώρα σε μεταβατικά ύδατα (δελταικά περιβάλλοντα ιζηματογένεσης, έλη και λιμνοθάλασσες) καθώς και στα περιβάλλοντα εσωτερικών υδάτων (λίμνες)
 2. Να αναγνωρίζει τους διαφορετικούς τύπους γεωμορφών στην παράκτια ζώνη.
 3. Να χρησιμοποιεί γεωχημικούς δείκτες για την ερμηνεία και αναγνώριση των υποπεριβαλλόντων ιζηματογένεσης και των γεωχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτά.
 4. Να ερμηνεύει και να αναγνωρίζει τις μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας και την ιζηματολογική και γεωχημική αποτύπωση των κλιματικών μεταβολών μέσω τις ερμηνείας της χρονικής και χωρικής μεταβολής των συνθηκών ιζηματογένεσης.
 5. Να γνωρίζει τεχνικές δειγματοληψίας και διάτρησης σε λιμνοθαλάσσια και λιμναία συστήματα.
 6. Να αναλύει και να αξιολογεί περιβαλλοντικά τις γεωχημικές παραμέτρους με τη χρήση των ορίων τοξικότητας και περιβαλλοντικών γεωχημικών δεικτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο μαθήματος  
 1. Ιζηματολογικά και υδροχημικά χαρακτηριστικά υδάτινων συστημάτων (λίμνες και μεταβατικά ύδατα)
 2. Παράκτια περιβάλλοντα ιζηματογένεσης (Δέλτα, έλη, λιμνοθάλασσες, αμμοθίνες κτλ)
 3. Λίμναία περιβάλλοντα ιζηματογένεσης
 4. Ιζηματογενείς και γεωμορφολογικές διεργασίες σε παράκτια περιβάλλοντα ιζηματογένεσης.
 5. Ταξινόμηση των μεταβατικών συστημάτων
 6. Μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων σε μεταβατικά πειριβάλλοντα ιζηματογένεσης και προστατευόμενες περιοχές (Natura).
 7. Ιζηματογενεις και γεωμορφολογικές διεργασίες σε λίμνες
 8. Ταξινόμηση των λιμνών
 9. Γωχημεία ιζημάτων (προσδιορισμός TOC, TN, TS και ΤP) και Γεωχημικοί δείκτες
 10. Όρια τοξικότητας γεωχημικών παραμέτρων και περιβαλλοντικοί δείκτες
 11. Τεχνικές και μέθοδοι δειγματαληψίας ιζημάτων και υδάτων
Τρόπος παράδοσης
 • Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με power point.
 • Εργαστήρια με επίλυση δεκατριών προβλημάτων.
 •  Δημιουργούνται ομάδες των 15 ατόμων για την καλύτερη κατανόηση των εργαστηριακών ασκήσεων και τεχνικών υπαίθρου.
 • Πραγματοποιούνται δύο ημέρες ασκήσεων υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος ή με τη χρήση των laptops των φοιτητών για την επίλυση προβλημάτων και ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλου ελεύθερου λογισμικού.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13χ2 = 26 
Εργαστήρια 13χ2 = 26 
Επίλυση Εργαστηριακών ασκήσεων 13χ2 = 26  
Εργασία – Άσκηση Πεδίου 2χ7= 14
Συγγραφή Εργασίας 2χ6= 12
Μη Καθοδηγούμενη Μελέτη 15
 Σύνολο μαθήματος  119
 Αξιολόγηση φοιτητών Τελική γραπτή εξέταση η οποία επιμερίζεται σε 80% θεωρία 20% επίλυση εργαστηριακής άσκησης. Συνυπολογίζεται προαιρετικά η συμμετοχή σε εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου πραγματοποιείται δημόσια παρουσίαση αυτής και παράδοση γραπτής έκθεσης.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις Μαθήματος Θεωρίας και Εργαστηρίου που παρέχονται σε pdf μέσω e-class.
 2. Ιζηματολογία, Ψιλοβίκος Εκδόσεις Τζιόλα 358 σελ, Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 3. Coastal Geomorphology, Bird, Wiley
 4. Environmenta Sedimentology, Perry and Taylor, Blackwell

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Environmental Earth Sciences
 2. Holocene
 3. Quaternary International