Τμήμα Γεωλογίας

Άσκηση Υπαίθρου IV

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Ι. Κουκουβέλας Καθηγητής, Α. Ζεληλίδης Καθηγητής, Π. Ξυπολιάς Καθηγητής, Σ. Κοκκάλας Καθηγητής, Π. Αβραμίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Γ. Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Γ. Μπαθρέλλος, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_038
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  Άσκηση Υπαίθρου IV
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Άσκηση υπαίθρου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  6ημ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν σε κάποιο βαθμό τα αντικείμενα της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες στην κατασκευή γεωλογικού χάρτη.

 • Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:
 • Να αναγνωρίζει και να ομαδοποιεί τα ιζηματογενή πετρώματα στην ύπαιθρο
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις μεθόδους συλλογής γεωλογικών δεδομένων στην ύπαιθρο
 • Να αναγνωρίζει και τα καταγράφει τις κύριες ιζηματογενείς δομές των πετρωμάτων στην ύπαιθρο
 • Να αναγνωρίζει και τα καταγράφει τις κύριες τεκτονικές δομές που παραμορφώνουν τα πετρώματα
 • Να κατασκευάζει γεωλογικούς χάρτες σε περιοχές μικρής δυσκολίας
 • Να αναλύει και να περιγράφει τον προσανατολισμό των ιζηματογενών και τεκτονικών δομών
 • Να συνθέτει γεωλογικές τομές και καθώς και την στρωματογραφική διάθρωση της περιοχής με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στο γεωλογικό χάρτη που κατασκεύασε.
 • Να συντάσσει μια έκθεση γεωλογικού χάρτη.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Χρήση του γεωλογικού εξοπλισμού στην ύπαιθρο
 • Αναγνώριση πετρωμάτων και ομαδοποιήσεις λιθολογιών με βάση την κλίμακα χαρτογράφησης
 • Υπαίθριες μετρήσεις των στρώσεων των πετρωμάτων και των τεκτονικών δομών
 • Χαρτογράφησηγεωλογικών επαφώνστην ύπαιθρο
 • Αποτύπωση και ανάλυση μεσοσκοπικών γεωλογικών τομών στην ύπαιθρο
 • Σύνθεση της στρωματογραφικήςδιάθρωσης
 • Σύνταξη έκθεσης γεωλογικού χάρτη
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην ύπαιθρο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Άσκηση πεδίου 6ημ × 8 = 48 
 Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)  10
Συγγραφή εργασίας (με βάση στοιχεία που σύλλεξε στην ύπαιθρο) 30
 Σύνολο μαθήματος  88
 Αξιολόγηση φοιτητών Η συνολική αξιολόγηση γίνεται με Γραπτή Εργασία που βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο καθώς και Προφορική Εξέταση επί της ερμηνείας των γεωλογικών δεδομένων της παραδοθείσας εργασίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Κουκουβέλας, Ι., Κοκκάλας Σ., Ζυγούρη, Β. 2010. Γεωλογία και σεισμοί. Εκδόσεις Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη.
 2. Collinson, J.D., Thompson, D.B., 1989. Sedimentary structures, Unwin Hyman Publ., London.
 3. Stow, D., 2005. Sedimentary rocks in the field. Manson Publishing Ltd., UK.
 4. Lisle R., Brabham P., Barnes J. 2011. Basic geological mapping. John Wiley & Sons, Ltd.
 5. Ξυπολιάς, Π. 2009. Αζιμουθιακέςπροβολέςστην Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.