Τμήμα Γεωλογίας

Θαλάσσια Γεωλογία και Τηλεπισκόπηση

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Γ. Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Μ. Γεραγά, Καθηγήτρια 
Κωδικός μαθήματος  GEOL_036
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  Θαλάσσια Γεωλογία και  Τηλεπισκόπηση 
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εργασία πεδίου 
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Εργ), 1 (HM)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  OXI
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνική. Η διδασκαλία μπορεί να γίνει και στην Αγγλική στην περίπτωση παρουσίας αλλοδαπών φοιτητών  
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO346/
Μαθησιακά αποτελέσματα Στόχος του µαθήµατος είναι η µελέτη των γεωλογικών διεργασιών που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο πυθµένα µε εφαρµογή τηλεπισκοπικών µεθόδων (remote sensing) έρευνας. Απώτερος στόχος του µαθήµατος είναι, µε βάση τη γνώση των προαναφερθεισών διεργασιών, η ορθολογική διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος προς την κατεύθυνση της αποτύπωσης των θαλασσίων γεωλογικών επικινδυνοτήτων (υποθαλάσσια ενεργά ρήγματα και κατολισθήσεις), της μελέτης των διαφυγών ρευστών από το θαλάσσιο, λιμνοθαλάσσιο και λιμναίο πυθμένα (seabed fluid flows), της μελέτης των θαλασσίων πόρων (ορυκτών και βιολογικών), του εντοπισμού και αποτύπωσης  της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των θαλασσίων κατασκευών και εγκαταστάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • ∆ορυφορικός προσδιορισµός της θέσης και της πλοήγησης του ερευνητικού σκάφους.
 • Μέθοδοι αποτύπωσης της βυθοµετρίας του πυθµένα: Ηχοβολιστική (Μονο- Πολυδεσμικά βυθόμετρα)- ∆ορυφορική µέθοδος
 • Μέθοδοι αποτύπωσης της µορφολογίας του πυθµένα-Ηχοβολιστές πλευρικής σάρωσης (side scan sonar).
 • Μέθοδοι έρευνας της γεωλογικής υποδοµής του πυθµένα - Τοµογράφοι υποδοµής πυθµένα (Subbottom profiling systems)
 • Καθορισμός Ακουστικών Τύπων (echo types) πυθμένα - Κατασκευή γεωλογικών χαρτών του πυθµένα.
 • Μελέτη γεωλογικών επικινδυνοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον
 • Εφαρµογή των µεθόδων τηλεπισκόπησης στις θαλάσσιες κατασκευές και εγκαταστάσεις.
 • Εφαρµογή των µεθόδων τηλεπισκόπησης στην υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά
 • Εφαρµογή των µεθόδων τηλεπισκόπησης στην αειφορική διαχείριση των θαλασσίων πόρων (ορυκτών και βιολογικών).
Τρόπος παράδοσης
 • Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 • Ασκήσεις-Εργαστήρια µε χρήση εξειδικευµένων προγραµµάτων Πληροφορικής
 • Ωκεανογραφικός πλόας στον Πατραϊκό κόλπο (Άσκηση Υπαίθρου) για την εκµάθηση των φοιτητών στη συλλογή θαλασσίων γεωλογικών δεδοµένων με συστήματα θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Εκμάθηση λογισμικών.
 • Εκμάθηση μεθόδων θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  13×2=26
Εργαστηριακή Άσκηση (13 ασκήσεις):  13×2=26
Εργασία πεδίου 1×8=8
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη - αυτοτελής) 6×8=48
 Σύνολο μαθήματος  108
 Αξιολόγηση φοιτητών
 • Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες περιλαμβάνουν επίλυση προβλημάτων καθώς και ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων.
 • Εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος με παρουσιάσεις των εργαστηριακών εργασιών
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Βιβλία :Σημειώσεις και Παραδόσεις στο πλαίσιο των Ανοικτών Μαθημάτων
 2. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: επιλεγμένα άρθρα διεθνών επιστημονικών περιοδικών (Marine Geology, Geo-Marine letters, κ.α)