Τμήμα Γεωλογίας

Γεωλογική Χαρτογράφηση Ιζηματογενών Πετρωμάτων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Π. Ξυπολιάς, Καθηγητής, Σ. Κοκκάλας, Καθηγητής, Π. Αβραμίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_034
Εξάμηνο σπουδών  5o
Τίτλος μαθήματος  Γεωλογική Χαρτογράφηση Ιζηματογενών Πετρωμάτων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Θεωρία, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  1(Θ), 2(ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν τα βασικά αντικείμενα της Γεωλογίας. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες στην Γεωλογική Χαρτογράφηση Ιζηματογενών Πετρωμάτων.

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις πληροφορίες που αποτυπώνουν οι γεωλογικοί χάρτες σε περιοχές ιζηματογενών πετρωμάτων
 • Να γνωρίζει και να κατανοεί τις μεθόδους γεωλογικής χαρτογράφησης σε περιοχές ιζηματογενών πετρωμάτων
 • Να υπολογίζει με γεωμετρικές μεθόδους τον προσανατολισμό και το πάχος γεωλογικών στρωμάτων
 • Να συνθέτει και να σχεδιάζει δομικούς χάρτες σε περιοχές ιζηματογενών πετρωμάτων
 • Να συνθέτει απλούς γεωλογικούς χάρτες και γεωλογικές τομές σε περιοχές ομόρροπα κεκλιμένων ακολουθιών
 • Να κατασκευάζει γεωλογικές τομές σε περιοχές στρωματογραφικών ασυμφωνιών
 • Να κατασκευάζει γεωλογικές τομές σε περιοχές ήπια πτυχωμένων ακολουθιών
 • Να κατασκευάζει γεωλογικές τομές σε περιοχές ήπια ρηγματομένων ακολουθιών
 • Να συνθέτει τη στρωματογραφική διάθρωση μιας περιοχής με βάση το γεωλογικό χάρτη και τις γεωλογικές τομές
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογές της γεωλογικής χαρτογράφησης
 • Βασικές έννοιες θεματικής χαρτογράφησης
 • Τεχνικές προσανατολισμού και πλοήγησης με χρήση τοπογραφικού χάρτη και πυξίδας.
 • Βασικές έννοιες στη χαρτογράφηση ιζηματογενών πετρωμάτων
 • Μέθοδοι χαρτογράφησης ιζηματογενών πετρωμάτων
 • Γεωμετρικοί υπολογισμοί σε τρείς διαστάσεις
 • Προβολές των ιστολογικών στοιχείων των πετρωμάτων στο γεωλογικό χάρτη
 • Δομικοί χάρτες
 • Ανάλυση και ερμηνείας σε περιοχές ομόρροπα κεκλιμένων ιζηματογενών ακολουθιών
 • Ανάλυση και ερμηνείας σε περιοχές στρωματογραφικών ασυμφωνιών
 • Ανάλυση σε περιοχές ήπια πτυχωμένων ιζηματογενών ακολουθιών
 • Ανάλυση σε περιοχές ήπια ρηγματομένων ιζηματογενών ακολουθιών
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class, και λογισμικού για αποτύπωση τρισδιάστατων εικόνων επιφανείας (Google earth, Kolor Panotour viewer etc.)
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Θεωρία  1×13=13
Εργαστηριακή Άσκηση  2×13=26
Επίλυση ασκήσεων και συγγραφή εργασιών 3 ×13 = 39
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη) 30
 Σύνολο μαθήματος  108
 Αξιολόγηση φοιτητών Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου καθώς και με προαιρετικές εξετάσεις προόδου στο μέσο του εξαμήνου. Οι εξετάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ερωτήματα πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις βραχείας απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης θέματος, ερωτήσεις κρίσεως και επίλυση ασκήσεων (20% θεωρεία, 80% ασκήσεις).
Προτεινόμενη βιβλιογραφία  
 1. Σημειώσεις Μαθήματος Θεωρίας και Εργαστηρίου που παρέχονται σε pdf μέσω e-class.
 2. Ξυπολιάς Π. 2009. Αζιμουθιακές προβολές στην Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, σελ. 197.
 3. Barnes, J. W., Lisle, R. 2004. Basic Geological Mapping. John Wiley & Sons publ., pp. 184.
 4. Bennison, G.M. 1990. An Introduction to Geological Structures and Maps. Chapman & Hall, Inc, pp. 76