Τμήμα Γεωλογίας

Σεισμολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων Ε. Σώκος, Καθηγητής, Ζ. Ρουμελιώτη, Επίκ. Καθηγήτρια, Α. Σερπετσιδάκη ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος Geol_029
Εξάμηνο σπουδών  4ο
Τίτλος μαθήματος  Σεισμολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες 5
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Φυσική
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO351/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις θεμελιώδεις γνώσεις της Σεισμολογίας, μετά την επιτυχή του ολοκλήρωση ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί:

 • Να κατανοεί τις βασικές αρχές της Σεισμολογίας
 • Να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με την παραπάνω επιστήμη, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησε

Γνώσεις

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση της δομής του εσωτερικού της Γης, της δημιουργίας και διάδοσης σεισμικών κυμάτων, της εκδήλωσης της σεισμικότητας σε σχέση με το χρόνο, το μέγεθος και το χώρο καταγραφής των σεισμικών γεγονότων, των ιδιοτήτων της σεισμικής πηγής, των οργάνων παρακολούθησης και της σεισμοτεκτονικής του Ελλαδικού χώρου.

Δεξιότητες

 • Εφαρμογή των γνώσεων στην κατανόηση/επίλυση προβλημάτων σεισμολογίας
 • Εφαρμογή των γνώσεων στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ή συνδυασμού μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων
 • Βασικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων σεισμολογίας μέσω ανάλυσης δεδομένων.

Ικανότητες

 • Ικανότητα να εφαρμόζει τη γνώση και κατανόηση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών της Σεισμολογίας, στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο
 • Ικανότητα να ερμηνεύει τα πειραματικά δεδομένα και να αναγνωρίζει προβλήματα
 • Ικανότητα να αλληλοεπιδρά με άλλους φοιτητές στην επίλυση προβλημάτων Σεισμολογίας
 • Ικανότητα για ομαδική εργασία
Γενικές Ικανότητες
 • Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια στα πλαίσια του μαθήματος είναι:
 • Ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
 • Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή, ιστορία και εφαρμογές της Σεισμολογίας
 2. Ελαστικότητα. Ελαστικά κύματα. Βασικές αρχές της κυματικής θεωρίας
 3. Στοιχεία από τη θεωρία των ταλαντώσεων,  κυματική εξίσωση
 4. Τάση - Παραμόρφωση
 5. Διάδοση των σεισμικών κυμάτων στο εσωτερικό της Γης.
 6. 'Οργανα καταγραφής των σεισμών, βασικές λειτουργίες, σεισμολογικά δίκτυα, ανάλυση ψηφιακού σήματος.
 7. Προσδιορισμός επικέντρου και μεγέθους σεισμού
 8. Η σεισμική πηγή, μηχανισμός γένεσης, μοντέλα διάρρηξης
 9. Σεισμική ροπή, κλίμακες σεισμικών μεγεθών
 10. Πρόγνωση των σεισμών, σεισμικές ακολουθίες
 11. Σεισμοτεκτονική της Ελλάδος
Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας,  το εργαστήριο πραγματοποιείται στην αίθουσα υπολογιστών του Υπολογιστικού Κέντρου με χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τ.Π.Ε. σε όλα τα επίπεδα του μαθήματος, στη διδασκαλία, στα εργαστήρια και την επικοινωνία με τους φοιτητές.  Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για την επεξεργασία και ερμηνεία σεισμολογικών δεδομένων
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Επικοινωνία με του φοιτητές μέσω email και e-class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2Χ13=26 
Ασκήσεις εφαρμογών εργαστήριο  2Χ13=26
Αυτοτελής Μελέτη. Ανάλυση Βιβλιογραφίας 72
 Σύνολο μαθήματος  124
 Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή εξέταση στα ελληνικά/αγγλικά και περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
 • Ερωτήσεις περαιτέρω ανάπτυξης των θεμάτων
 • Ερωτήσεις κρίσεως
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Τσελέντης Άκης, Σύγχρονη Σεισμολογία, Α’&Β’ τόμος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1997.
 2. Παπαζάχος Βασίλειος Κ., Καρακαΐσης Γιώργος Φ., Χατζηδημητρίου Παναγιώτης Μ., Εισαγωγή στη Σεισμολογία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2005.
 3. Stein, Seth, Wysession, Michael, An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure 1st edition, Blackwell, 2002.
 4. Shearer M. Peter, Introduction to Seismology, Cambridge Univ. Press.