Τμήμα Γεωλογίας

Ιζηματολογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων Π. Αβραμίδης, Αναπλ.Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_027
Εξάμηνο σπουδών  4Ο
Τίτλος μαθήματος  Ιζηματολογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Ε), 1(Φ)
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής – Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική / Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO337/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει τις βασικές γνώσεις αναφορικά με τις ιδιότητες των ιζηματογενών κόκκων και τους μηχανισμούς μεταφοράς τους, την ταξινόμηση των ιζημάτων και των ιζηματογενών πετρωμάτων, των ιζηματογενών δομών και την αναγνώριση των κύριων αποθετικών περιβαλλόντων ιζηματογένεσης. Καλύπτει τα αποθετικά περιβάλλοντα της κλαστικής και της μη κλαστικής – χημικής ιζηματογένεσης.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί :

 1. Να αναγνωρίζει, να αναλύει, να κατατάσσει και να ταξινομεί τα ιζήματα και τα ιζηματογενή πετρώματα.
 2. Να κατανοεί τις τεχνικές δειγματοληψίας υπαίθρου και τις βασικές ιζηματολογικές εργαστηριακές δοκιμές.
 3. Να αναγνωρίζει και να ερμηνεύει τις βασικές ιζηματογενείς δομές και τους μηχανισμούς μεταφοράς και απόθεσης.
 4. Να χρησιμοποιεί διαγνωστικά κριτήρια για την ερμηνεία, σύνθεση (ανακατασκευή) και αξιολόγηση παλαιών και σύγχρονων περιβαλλόντων ιζηματογένεσης.
 5. Να είναι εξοικειωμένος με βασικές έννοιες και αρχές της ιζηματολογίας και θα έχει κατανοήσει τις φυσικές/χημικές διεργασίες που ελέγχουν την ιζηματογένεση στη χέρσο στην παράκτια ζώνη και στη θάλασσα.
 6. Να συνθέτει όλα τα ιζηματολογικά και γεωχημικά δεδομένα υπαίθρου και εργαστηρίου με τη χρήση Η/Υ και κατάλληλων λογισμικών
Γενικές Ικανότητες Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση της απαραίτητης τεχνολογία,
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Eισαγωγή στην Ιζηματολογία – Διεργασίες σχηματισμού κλαστικών και μη κλαστικών ιζηματογενών πετρωμάτων
 2. Κλαστική Ιζηματολογία
 3. Κατάταξη Ιζημάτων και ιζηματογενών πετρωμάτων
 4. Χάλικες - Κροκαλοπαγή
 5. Άμμος – Ψαμμίτες
 6. Άργιλος και Ιλύς – Ιλυόλιθοι
 7. Κοκκομετρική ανάλυση
 8. Κατασκευή – Ερμηνεία κοκκομετρικής καμπύλης
 9. Μορφομετρικά χαρακτηριστικά κόκκων
 10. Κατάταξη ιζημάτων – ιζηματογενών πετρωμάτων
 11. Υπολογισμός Στατιστικών Παραμέτρων
 12. Δομική ωριμότητα ιζηματογενών πετρωμάτων
 13. Πορώδες - Διαπερατότητα
 14. Μηχανισμοί μεταφοράς των ιζημάτων
 15. Κίνηση των ρευστών
 16. Στρώμα αιώρησης – στρώμα βάσης
 17. Ροές κόκκων – Δεβριτική ροή –ρευστοποίηση – τυρβώδης ροή
 18. Ιζηματογενείς Δομές
 19. Προ-αποθετικές
 20. Συν-αποθετικές
 21. Μετα-αποθετικές
 22. Βιογενείς
 23. Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσεις
 24. Αλλουβιακά ριπίδια
 25. Λίμνες
 26. Ποτάμια
 27. Δελταϊκά ριπίδια
 28. Υποθαλάσσια ριπίδια
 29. Μη Κλαστικά – Χημικά – Βιοχημικά ιζηματογενή πετρώματα
 30. Ασβεστολιθικά
 31. Εβαπορίτες
 32. Πυριτόλιθοι
 33. Φωσφορίτες
 34. Οργανογενή
 35. Ιζηματογενείς Φάσεις
Τρόπος παράδοσης
 1. Παραδόσεις με χρήση παρουσιάσεων με power point.
 2. Εργαστήρια με επίλυση δεκατριών προβλημάτων.
 3. Δημιουργούνται ομάδες των 30-35 ατόμων για την καλύτερη κατανόηση του εργαστηρίου.
 4. Πραγματοποιούνται τέσσερεις ημέρες ασκήσεις υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων.
 5. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος για την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος για την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2Χ13=26 
Εργαστήρια  2Χ13=26
Επίλυση Εργαστηριακών ασκήσεων 2Χ13=26
Φροντιστήριο 1χ13=13
Συγγραφή Εργασίας 4Χ7=28
Σεμινάριο 3Χ3=9
Εργασία Πεδίου 22
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών Τελική γραπτή εξέταση οποία επιμερίζεται σε 80% θεωρία 20% εργαστήριο. Συνυπολογίζεται προαιρετικά η συμμετοχή σε εργασία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου πραγματοποιείται δημόσια παρουσίαση αυτής με παράδοση γραπτής έκθεσης και προαιρετική ενδιάμεση εξέταση μέσω προόδου. Υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων και παράδοση εργασηριακών ασκήσεων, μέγιστος αριθμός απουσιών δύο ανά εξάμηνο
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις Μαθήματος Θεωρίας και Εργαστηρίου που παρέχονται σε pdf μέσω e-class.
 2. Ιζηματολογία, Ψιλοβίκος Εκδόσεις Τζιόλα 358 σελ, Παρέχεται μέσω ΕΥΔΟΞΟΣ
 3. Sedimentology and Stratigraphy, G. Nichols, 355 σελ. Blackwell publ.