Τμήμα Γεωλογίας

Άσκηση Υπαίθρου ΙII

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων Π. Ξυπολιάς Καθηγητής, Π. Αβραμίδης Αναπλ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_030
Εξάμηνο σπουδών  4ο
Τίτλος μαθήματος Άσκηση Υπαίθρου ΙII
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες Άσκηση υπαίθρου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων / Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα απευθύνεται σε δευτεροετείς προπτυχιακούς φοιτητές που γνωρίζουν και κατανοούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις βασικές αρχές της γεωλογίας και έχουν ολοκληρώσει τα θεωρητικά μαθήματα της Ιζηματολογίας και της Τεκτονικής. Στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη υπαίθρια παρατήρηση, τη συλλογή γεωλογικών δεδομένων, στην ερμηνεία και την αξιολόγηση αυτών.

Ο φοιτητής με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα βασικά ιστολογικά στοιχεία των ιζηματογενών, μαγματικών και μεταμορφωμένων πετρώματα (π.χ. στρωμάτωση, φολίωση)
 • Να αναγνωρίζει και να περιγράφει στην ύπαιθρο βασικές ιζηματογενείς και τεκτονικές δομές (π.χ. βιογενείς, συνιζηματογενείς μεταποθετικές δομές, ρήγματα και πτυχές)
 • Να χρησιμοποιεί διαγνωστικά κριτήρια για την αναγνώριση στην ύπαιθρο των περιβαλλόντων ιζηματογένεσης (π.χ δελταϊκά και αλουβιακά ριπίδια) και του τεκτονικού καθεστώτος κάτω από το οποίο αυτά σχηματίζονται
 • Να αποτυπώνει τη δομή και την στρωματογραφική διάρθρωση των πετρωμάτων σε φυσικές μεσοσκοπικές γεωλογικές μηκοτομές και να κατασκευάζει από την υπαίθρια παρατήρηση τις αντίστοιχες στρωματογραφικές στήλες
 • Να προσδιορίζει την σχετική ηλικία των πετρωμάτων και των τεκτονικών δομών με βάση την αρχή της υπέρθεσης και της επαλληλίας
 • Να προσδιορίζει τον προσανατολισμό των ιστολογικών στοιχείων και των δομών με τη χρήση της γεωλογικής πυξίδας
 • Να είναι σε θέση να αξιολογήσει και να ερμηνεύσει τα δεδομένα υπαίθρου λαμβάνοντας υπόψη το γεωλογικό προσομοίωμα (μοντέλο) εξέλιξης μιας περιοχής
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών,
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,
 • Αυτόνομη εργασία,
 • Ομαδική εργασία,
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον,
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζοντας στην εκπαίδευση του φοιτητή στην υπαίθρια αναγνώριση και κατανόηση του τρόπου σχηματισμού των τεκτονικών και ιζηματογενών δομών καθώς επίσης και των ιζηματογενών περιβαλλόντων απόθεσης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ιζηματογενή πετρώματα και υπαίθρια αναγνώριση
 • Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης διαδικασίες απόθεσης και σχηματισμού
 • Αρχές αναγνώρισης και ερμηνείας τεκτονικών και ιζηματογενών δομών
 • Τεκτονικές δομές σε ιζηματογενή και κρυσταλλικά πετρώματα
 • Τεκτονικές δομές σε καθεστώς εφελκυσμού και συμπίεσης
 • Μέθοδοι καταγραφής αποτύπωσης και επεξεργασίας δεδομένων υπαίθρου
 • Στατιστική επεξεργασία δεδομένων υπαίθρου με χρήση κατάλληλου λογισμικού
 • Παλαιογεωγραφική και τεκτονική ερμηνεία εξέλιξης των περιοχών μελέτης
 • Κατασκευή γεωλογικών μηκοτομών από συλλογή δεδομένων υπαίθρου με χρήση κατάλληλου λογισμικού
 • Μέθοδοι παρουσίασης και απεικόνισης συλλεχθέντων τεκτονικών και ιζηματογενών δεδομένων υπαίθρου
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο καθοδήγηση των φοιτητών στην ύπαιθρο και πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας στην καθοδήγηση στην προετοιμασία των εργασιών .
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Άσκηση πεδίου 6ημ2Χ8=48
Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)  10
Συγγραφή εργασίας (με βάση στοιχεία που σύλλεξε στην ύπαιθρο) 30
 Σύνολο μαθήματος  88
 Αξιολόγηση φοιτητών Η αξιολόγηση γίνεται με Γραπτή ομαδική Εργασία που βασίζεται στα δεδομένα που συλλέχθηκαν στην ύπαιθρο καθώς και Προφορική Εξέταση επί της παραδοθείσας εργασίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Coe, A.L., Arges, T.W. Rothery, D.A., Spicer, R. A. 2010. Geological Field Techniques. Wiley-Blackwell publ. pp. 337
 2. Ξυπολιάς Π. 2009. Αζιμουθιακές προβολές στην Τεκτονική Γεωλογία. Εκδόσεις ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Αθήνα, σελ. 197.