Τμήμα Γεωλογίας

Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Διδάσκων Π.-Δ. Κουτσοβίτης,Επίκ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_026
Εξάμηνο σπουδών  4Ο
Τίτλος μαθήματος Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Ε), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Φυσική, Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωλογία, Ορυκτολογία Ι, ΙΙ, Πετρογραφία Ι
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής πρέπει να έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες / προσόντα :

 • Μακροσκοπική και Μικροσκοπική αναγνώριση και περιγραφή Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων πετρωμάτων.
 • Ταξινόμηση και ονοματολογία τους με βάση τα διεθνή πρότυπα.
 • Χρήση των πετρωμάτων αυτών σε διάφορες βιομηχανικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Εξοικείωση των φοιτητών με διάφορες μεθόδους ταξινόμησης μαγματικών πετρωμάτων.
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων για την παρακολούθηση του μαθήματος Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων.
 • Με την παρακολούθηση των μαθημάτων Πετρογραφία Ι και ΙΙ, ο φοιτητής αποκτά ένα βασικό και στέρεο γεωλογικό υπόβαθρο γνώσεων για την επίλυση πολλών γεωλογικών θεμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο μαθήματος Ιζηματογενή πετρώματα (στάδια αποσάθρωσης, φυσικοί- χημικοί- βιοχημικοί παράγοντες, στάδιο μεταφοράς- απόθεσης και διαγένεσης) - χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ιζηματογενών πετρωμάτων - συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή (κλαστικά (μηχανικά) ιζήματα, χημικά ιζήματα, δομές ασβεστολιθικών πετρωμάτων, βιοχημικά ιζήματα, ιζήματα άνθρακα και βιτουμένια) - Μεταμορφωμένα πετρώματα (ορισμοί μεταμόρφωσης - είδη μεταμόρφωσης- κατηγορίες μεταμορφωμένων πετρωμάτων – παράγοντες, βαθμοί και φάσεις μεταμόρφωσης- δομή (υφή, ιστός) μεταμορφωμένων πετρωμάτων - συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή- ανάτηξη πετρωμάτων.
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Παραδόσεις (Power  Point),  ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, παραδείγματα
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2Χ13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις  2Χ13=26
Φροντιστήριο 1Χ13=13
Αυτοτελής Μελέτη 85
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

 ΙΙ. Εργαστήριο (50% της συνολικής βαθμολογίας)

 1. Εργαστηριακή Μελέτη παρασκευασμάτων (λεπτών τομών) πετρωμάτων (25% της συνολικής βαθμολογίας)
 2. Προφορική εξέταση : Μακροσκοπική αναγνώριση ορυκτών και πετρωμάτων(25%)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Χατζηπαναγιώτου,Κ.Γ. (2005):Πετρογραφία ΙΙ. Πανεπιστήμιο Πατρών.
 2. Raymond,L.A. (1997): Petrology. The study of Igneous Sedimentary Metamorhic Rocks. The MCGraw-Hill Companies, Inc. 2460 Kerper Blvd. Dubuque, IA 52001.