Τμήμα Γεωλογίας

Αργιλικά Ορυκτά και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων Δ. Παπούλης,  Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος Geol_031
Εξάμηνο σπουδών  4ο
Τίτλος μαθήματος Αργιλικά  Ορυκτά  και  Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες Θεωρία+Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα Ορυκτολογία Ι, Ορυκτολογία ΙΙ, Πετρογραφία Ι, Πετρογραφία ΙΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.      
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής έχει γνώση :

 1. Της εισαγωγής στην επιστήμη  των  αργίλων, 
 2. Του διεπιστημονικό χαρακτήρα  και  τις  περιβαλλοντικές  εφαρμογές  της επιστήμης των αργίλων
 3. Των κυριότερων μεθόδων  αναγνώρισης και χαρακτηρισμού  των  αργιλικών  ορυκτών.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες/προσόντα

 1. Ικανότητα να παρουσιάζει τις γνώσεις και την αντίληψη των σημαντικών δεδομένων, αρχών και θεωριών της επιστήμης των αργίλων
 2. Την ικανότητα να εφαρμόζει αυτές τις γνώσεις στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων
 3. Ικανότητα να εφαρμόζει σωστά τη μεθοδολογία στην επίλυση άγνωστων προβλημάτων.
 4. Εξειδίκευση που απαιτείται για επαγγελματική εξέλιξη.
 5. Την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους στις αντιμετώπιση διεπιστημονικών προβλημάτων.
Γενικές Ικανότητες Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία , Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,  Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο μαθήματος Διεργασίες γένεσης των αργιλικών ορυκτών, κρυσταλλική μορφή και χημική σύσταση των αργιλικών ορυκτών, φυσικές και χημικές ιδιότητες των αργιλικών ορυκτών, γεωλογικές και βιομηχανικές εφαρμογές των αργίλων και των αργιλικών ορυκτών,  Ο  διεπιστημονικός  χαρακτήρας  της  επιστήμης  των  αργίλων,  γεωλογικές και  βιομηχανικές  χρήσεις  των  αργίλων  και  των  αργιλικών  ορυκτών, οι πιο σημαντικές περιβαλλοντικές τους εφαρμογές, μέθοδοι αναγνώρισης και χαρακτηρισμού των αργιλικών ορυκτών (XRD,  SEM,  DTA-TG,  FT-Raman,  Raman,  FTIR,  NMR).
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Παραδόσεις (Power  Point),  ασκήσεις,  παραδείγματα.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις Θεωρίας       2Χ13=26 

Εργαστηριακές ασκήσεις

 1Χ13=13
Αυτοτελής Μελέτη 61
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών Γραπτές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης καθώς και ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων αλλά και επίλυσης προβλημάτων.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Π.Τσώλη-Καταγά. Άργιλοι -Ιδιότητες και εφαρμογές,1990. 85 σελ.,
 2. Bergaya, F., Theng, B.K.G. and Lagaly, G. Handbook of Clay Science, 2006. 1224 σελ.
 3. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Applied Clay Science, Clays and Clay Minerals, Clay Minerals.