Τμήμα Γεωλογίας

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Γεωλογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Δ. Παπούλης, Αναπλ. Καθηγητής, Ι. Ηλιόπουλος, Επίκ.Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_407
Εξάμηνο σπουδών  3ο 
Τίτλος μαθήματος  Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Γεωλογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Εργ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO320
Μαθησιακά αποτελέσματα

 Στο τέλος των παραδόσεων οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

 • Επεξεργάζονται με ευχέρεια αποτελέσματα περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ  και να προβαίνουν σε ποιοτικό ορυκτολογικό προσδιορισμό χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων ανάλυσης πρότυπων υλικών.
 • Επεξεργάζονται πρωτογενή ορυκτολογικά και πετρολογικά δεδομένα και να τα ταξινομούν χρησιμοποιώντας έτοιμα διαγράμματα ή κατασκευάζοντας νέα (δυαδικά, τριγωνικά, αραχνογραφήματα, κ.α.).
 • Χρησιμοποιούν  και να επεξεργάζονται ψηφιακές εικόνες ορυκτολογικού και πετρολογικού υλικού από λεπτές ή στιλπνές τομές για τον προσδιορισμό της ποσοστιαίας αναλογίας ορυκτολογικών συστατικών και τον ποσοτικό προσδιορισμό μορφολογικών και ιστολογικών τους χαρακτηριστικών.

Στο τέλος των παραδόσεων οι φοιτητές θα έχουν επιπλέον αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:

 • Εξοικείωση με την επεξεργασία αποτελεσμάτων ανάλυσης περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ και της αξιολόγησής τους μέσω εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων (βάσεις δεδομένων PDF της ICDD)
 • Εξοικείωση με τη διαχείριση πρωτογενών ορυκτολογικών και πετρολογικών δεδομένων με σκοπό την ταξινόμηση και το χαρακτηρισμό τους
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Θεωρία και Εργαστηριακέ Ασκήσεις
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου και των σχετικών βάσεων δεδομένων.
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου για την διαχείριση και επεξεργασία πρωτογενών ορυκτολογικών και πετρολογικών δεδομένων.
 • Χρήση λογισμικού επεξεργασίας φηφιακής εικόνας, ανοικτού κώδικα (πλατφόρμα  Java) για την ποιοτική και ποσοτική επεξεργασία ορυκτολογικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών ορυκτολογικού και πετρολογικού υλικού.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Θεωρία:

 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Επικοινωνία με τη χρήση της πλατφόρμας e-class.
 • Ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων

Εργαστηριακή άσκηση:

Χρήση λογισμικών για την ορυκτολογική ανάλυση, αποτίμηση, επεξεργασία και αξιολόγηση των ορυκτών πρώτων υλών

Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας 2×13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις  2×13=26 
Αυτοτελής μελέτη 48
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Θεωρία (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

ΙΙ. Εργαστήριο (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Προφορική εξέταση: Προσδιορίζεται η ικανότητα των φοιτητών να διαχειριστούν πρωτογενή ορυκτολογικά και πετρολογικά δεδομένα μέσω της χρήσης των εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων

Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση.

Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.

Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F.

Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX.

Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Εκτυπωμένο υλικό των διαλέξεων
 2. Τμήματα του περιεχομένου των οδηγιών χρήσης των διαφόρων λογισμικών πακέτων

 -Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Computers & Geosciences (Elsevier)