Τμήμα Γεωλογίας

Άσκηση Υπαίθρου IΙ

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Π.-Δ. Κουτσοβίτης, Επίκ.  Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος Geol_022
Εξάμηνο σπουδών  3ο 
Τίτλος μαθήματος ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ I Ι
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ημέρες
Πιστωτικές μονάδες 2
Τύπος μαθήματος  Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Άσκηση υπαίθρου περιλαμβάνει τρεις (3) ημέρες στα πλαίσια των μαθημάτων «Πετρογραφία Μαγματικών Πετρωμάτων» και «Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων».

Στόχος της άσκησης είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο των πιο πάνω μαθημάτων:

 1. Μακροσκοπική αναγνώριση και ταξινόμηση ορυκτών και πετρωμάτων καθώς και  περιγραφή της γεωλογικής τους εμφάνισης στην ύπαιθρο –Συλλογή δειγμάτων.
 2. Δομές και μορφές εμφάνισης πετρωμάτων.
 3. Ορυκτοπετρογραφικές ιδιότητες σε διάφορες ομάδες πετρωμάτων.
 4. Περιγραφή και αποτύπωση καρστικών φαινομένων σε επιλεγμένες περιοχές.
 5. Γεωλογικές εμφανίσεις οφιολιθικών πετρωμάτων και η τεκτονοστρωματογραφική τους εξέλιξη στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
 6. Αναγνώριση και περιγραφή μεταλλοφόρων συγκεντρώσεων σε πετρώματα ξενιστές.
 7. Συστηματική περιγραφή-ανάλυση της γεωλογικής δομής της Λαυρεωτικής χερσονήσου και των συνδεόμενων με αυτή κοιτασματογένεσης τύπου skarn-δυνατότητα αναγνώρισης, περιγραφής και συλλογής μοναδικών σε παγκόσμια κλίμακα πετρογενετικών και μεταλλικών ορυκτών.
 8. Ο τρόπος και το σκεπτικό λειτουργίας αρχαίων ελικοειδών πλυντηρίων μεταλλευμάτων.
 9. Μεθοδολογίες εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών-επίσκεψη σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 10. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών-παραδείγματα.
 11. Τα ηφαίστεια των Μεθάνων-επίσκεψη στο νεότερο ηφαιστειακό κέντρο της αργολικής χερσονήσου.
Γενικές Ικανότητες
 • Ικανότητα αναγνώρισης και περιγραφής ορυκτών και πετρωμάτων στο υπαίθριο γεωλογικό εργαστήριο
  Κατανόηση βασικών θεμάτων της Γεωλογίας
 • Αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Βαγονέτο μεταλλευτικού πάρκου Φωκίδας
 2. Οφιολιθική mélange στο 15ο km Λαμίας –Δομοκού
 3. Εμφάνιση μαγγανιούχων επιφλοιώσεων σε πετρώματα της οφιολιθικής mélange
 4. Εμφάνιση μαξιλαροειδών λαβών (pillow lavas) στη διασταύρωση για την μονή Αρτινίτσης.
 5. Άγιος Στέφανος-μεταλλείο χρωμίτη.
 6. Λατομείο αδρανών υλικών της εταιρείας ΤΕΡΝΑ Α.Ε
 7. Φυλακές Δομοκού-Τριαδική ηφαιστειότητα.
 8. Εμφάνιση φλύσχη στο Δομοκό.
 9. Επίσκεψη στο ορυκτολογικό μουσείο Λαυρίου.
 10. Θέση εμφάνισης ορυκτών μεταλλοφορίας Ni-Pb-Fe-Mn-Al στο ορυχείο του 3ου km Λαυρίου –Καμάριζας/ Αγίου Κωνσταντίνου.
 11. Επίσκεψη στο έγκοιλον Χάος δολίνη.
 12. Επίσκεψη στα μοναδικά αρχαία ελικοειδή πλυντήρια μεταλλευμάτων στη θέση Σιντερίνα-Δημολιάκη.
 13. Θέση εμφάνισης μεταμορφωμένων σχηματισμών του επωθημένου καλύμματος ή ενότητα Λαυρίου.
 14. Θέση εμφάνισης του γρανοδιορίτη-τοναλίτη στην περιοχή της Πλάκας.
 15. Εμφανίσεις κερατιτών και μεταλλοφοριών τύπου skarn.
 16. Κενομάνια (Άνω Κρητιδική) επίκληση ασβεστολίθων στην οφιολιθική ενότητα της περιοχής Παλαιάς Επιδαύρου.
 17. Όρος Κωνί (κεντρική Αργολίδα)- τεκτονική επαφή ασβεστολίθων Παντοκράτορα με οφιολιθική mélange.
 18. Διαδρομή Άνω Φανάρι-Καρατζάς: τυπική γεωλογική τομή μέσα στην οφιολιθική mélange.
 19. Καμένη χώρα (Μέθανα) :επίσκεψη στο νεότερο ηφαιστειακό κέντρο της  αργολικής χερσονήσου.
Τρόπος παράδοσης Πραγματοποιούνται τρεις ημέρες ασκήσεων υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων των μαθημάτων Ορυκτολογίας, Τεκτονικής και Πετρογραφίας.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών

Αναγνωριστικοί άτλαντες ορυκτών και πετρωμάτων καθώς και βοηθητικά εργαλεία για την ταξινόμηση και συλλογή αυτών.

Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις-προετοιμασία ασκήσεων 6×2=12
Ασκήσεις υπαίθρου  3x8=24
Συγγραφή Εργασίας 3x8=24
 Σύνολο μαθήματος  60
 Αξιολόγηση φοιτητών Συγγραφή και αξιολόγηση γραπτής έκθεσης για κάθε άσκηση και για κάθε μάθημα που υποστηρίζει.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 1. Marinos, G., and Petrascheck, W.E., 1956, Laurium: I.G.M.E. Published Internal Essay, v. 4, p.1-247.
 2. Menzies, M. (1976). Geochimica et Cosmochimica Acta 40, 645-656.
 3. Baumgartner, P.O. (1985). Mémoires de la Société Helvétique des Sciences Naturelles, Birkhäuser, Basel, pp. 111.
 4. Katsikatsos, G., Migiros, G., Triantafyllis, M., & Mettos, A. 1986. Geological and Geophysical Research, Special Issue, 191-212.
 5. Hatzipanagiotou, K. (1990). Ofioliti 15, 61-77.
 6. Rassios, A. & Smith, A.G. (2000). Geol. Soc. Amer. Sp. Pap. 349, 473-483
 7. Bortolotti, V., Carras, N., Chiari, M., Fazzuoli, M., Marcucci, M., Photiades, A. & Principi, G. (2002). Ofloliti 27(1), 43-46.
 8. Barth, M.G., Mason, P.R.D., Davies, G.R., Dijkstra, A.H. & Drury, M.R. (2003). Journal Petrology 44, 1759–1785.
 9. Tsikouras, V., Pe-Piper, G., and Skarpelis, N., (2006). Abstracts, “International magmatism of the Central Aegean and adjacent areas: Petrology, tectonics, geodynamics, mineral resources and environment, Milos, p. 14.
 10. Bonsall A., Spry P, G., Voudouris P. C., Tombros S., St. Seymour K.St.and Melfos V. (2007).
 11. Baziotis I., Proyer A., Mposkos E. (2009). European Journal of Mineralogy, 21, 133-148.
 12. Liati A,. Skarpelis N., Pe-Piper G. (2009). Geological Magazine, 146, 732-742.
 13. Tsikouras, B. Karipi S., Rigopoulos I., Perraki M., Pomonis P. & Hatzipanagiotou K. (2009). Lithos, in press.
 14. Ioannis Baziotis, Maria Economou-Eliopoulos, Paul D. Asimow, Lithos, Volumes 288–289,2017, Pages 231-247.
 15. Χατζηπαναγιώτου Κ., Τσικούρας Β, Γαϊτανάκης Π. (1987-88), Annales Geologiques des pays Helleniques, 33, 475-492.
 16. Χατζηπαναγιώτου Κ. (1985), 173 σελ, Πάτρα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.
 17. Χατζηπαναγιώτου Κ. (1995), 234 σελ, Πάτρα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.