Τμήμα Γεωλογίας

Ανάλυση Γεωλογικών Δεδομένων με χρήση Η/Υ

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Διδάσκων Ε.Σώκος Καθηγητής, Α. Σερπετσιδάκη ΕΔΙΠ, Π. Παρασκευόπουλος ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος Geol_023
Εξάμηνο σπουδών  3ο 
Τίτλος μαθήματος ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις  και Ασκήσεις Πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  1(Θ), 2 (Εργ.)
Πιστωτικές μονάδες 4
Τύπος μαθήματος Γενικών γνώσεων, Ανάπτυξης δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις βασικές γνώσεις σε θέματα επεξεργασίας γεωλογικών δεδομένων και παρουσίασης των αποτελεσμάτων με τη χρήση Η/Υ, μετά την επιτυχή του ολοκλήρωση ο φοιτητής πρέπει:

 • Να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία και απεικόνιση δεδομένων με τη χρήση ΗΥ, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησε

Γνώσεις

 • Στόχος του μαθήματος αποτελεί η εκμάθηση των βασικών χρήσεων του λογισμικού Matlab και η εφαρμογή του στην ανάλυση και απεικόνιση γεωλογικών δεδομένων

Δεξιότητες

 • Ικανότητα επεξεργασίας γεωλογικών δεδομένων με τη χρήση Η/Υ, δημιουργία διαγραμμάτων, χαρτών.
 • Επίλυση προβλημάτων και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων με τη χρήση του λογισμικού Matlab

Ικανότητες

 • Ικανότητα εφαρμογής της γνώσης στην επίλυση ποσοτικοποιημένων και ποιοτικών προβλημάτων
 • Ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονικά προβλήματα.
Γενικές Ικανότητες

Οι γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια στα πλαίσια του μαθήματος είναι:

 • Ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
 • Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή, ανάλυση γεωλογικών δεδομένων με χρήση Η/Υ, λογισμικό Matlab (http://www.mathworks.com/products/matlab/) , βασικές αρχές λειτουργίας
 2. Αρχεία δεδομένων, εισαγωγή, επεξεργασία, δημιουργία διαγραμμάτων
 3. Δημιουργία συναρτήσεων, Επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων
 4. Συσχέτιση και Παλινδρόμηση
 5. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, μετρήσεις τάσης, διασποράς, στατιστικοί έλεγχοι
 6. Γραμμική παρεμβολή, επεξεργασία δεδομένων σε κάναβο, δημιουργία χαρτών ισοκαμπυλών
 7. Ανάλυση Fourier
 8. Εξομάλυνση ακολουθιών
 9. Εφαρμογή των μεθοδολογιών σε πραγματικά γεωλογικά δεδομένα, δημουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων στη Μatlab
Τρόπος παράδοσης

Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας,  το εργαστήριο πραγματοποιείται στην αίθουσα υπολογιστών του Υπολογιστικού Κέντρου

Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τ.Π.Ε. σε όλα τα επίπεδα του μαθήματος, στη διδασκαλία, στα εργαστήρια και την επικοινωνία με τους φοιτητές.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
 • Επικοινωνία με του φοιτητές μέσω email και e-class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 13
Ασκήσεις εφρανογών εργαστηρίου
 26 
Αυτοτελής ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση του λογισμικού 25
Υτοτελής Μελέτη, Ανάλυση Βιβλιογραφίας 36
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών

Η αξιολόγηση γίνεται:

1) με γραπτή εξέταση στα ελληνικά/αγγλικά και περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
 • Ερωτήσεις κρίσεως
 • Επίλυση προβλημάτων

2)   Εξετάσεις στο εργαστήριο Η/Υ στην επίλυση προβλημάτων

Δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε φοιτητές με πιστοποιημένο πρόβλημα δυσλεξίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Σημειώσεις (eclass)
 2. Γ. Γεωργίου, Χ. Ξενοφώντος, Εισαγωγή στη Matlab, 2007
 3. M. Trauth, E. Sillmann, R. Gebbers and N. Marwan, MATLAB Recipes for Earth Sciences, 2010.
 4. http://www.mathworks.com/support/books/