Τμήμα Γεωλογίας
 • Αρχική
 • Εκπαίδευση
 • Προπτυχιακές σπουδές

Στρωματογραφία - Ιστορική Γεωλογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων Γ. Ηλιόπουλος, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος Geol_020
Εξάμηνο σπουδών  3ο 
Τίτλος μαθήματος ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 3 (Εργ)
Πιστωτικές μονάδες 6
Τύπος μαθήματος Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος θα ήταν σκόπιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει πρώτα τα εξής μαθήματα: Πλανήτης Γη, Παλαιοντολογία και Χαρτογραφία και Εισαγωγή στα ΓΣΠ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO365/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα στα αντικείμενα της Στρωματογραφίας και της Ιστορικής Γεωλογίας, και παρέχει πληροφορίες για τη χρήση των κύριων στρωματογραφικών μεθόδων και την εξέλιξη της γης στη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τη σημασία της Στρωματογραφίας στη μελέτη της γεωλογικής δομής μιας περιοχής,
 • Να γνωρίζουν τη χρήση στρωματογραφικών μεθόδων, όπως η λιθοστρωματογραφία, η βιοστρωματογραφία και η χρονοστρωματογραφία για την επίλυση στρωματογραφικών προβλημάτων, και να εξοικειωθούν με τις κύριες χρονοστρωματογραφικές και γεωχρονολογικές ενότητες
 • Να μπορούν να κατασκευάσουν στρωματογραφικές τομές
 • Να επιλύουν στρωματογραφικά προβλήματα χρησιμοποιώντας τις αρχές της στρωματογραφίας και τις στρωματογραφικές μεθόδους.
 • Να αναγνωρίζουν περιβάλλοντα απόθεσης, λιθοφάσεις και βιοφάσεις
 • Να συνθέτουν τις διαφορετικές γεωλογικές πληροφορίες και να είναι ικανοί να γράψουν τη γεωλογική ιστορία μιας περιοχής
 • Να αποκτήσουν γνώσεις για την ιστορία και εξέλιξη της γης για κάθε γεωλογική περίοδο από το Προκάμβριο μέχρι σήμερα καθώς και τα κύρια Γεωλογικά συμβάντα που συνέβησαν και στιγμάτισαν την Ιστορία της Γης και ιδιαίτερα ότι αφορά τον Ελληνικό χώρο.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Βασικές αρχές της Στρωματογραφίας - Η στρώση των ιζηματογενών πετρωμάτων - Είδη στρώσεων – Ασυνέχειες - Ασυμφωνίες στη Στρώση - Πρωτογενείς δομές των ιζημάτων - Στρωματογραφικά κενά – Στρωματογραφικές τομές.
 • Μέθοδοι Στρωματογραφίας – Λιθοστρωματογραφία – Βιοστρωματογραφία – Χρονοστρωματογραφία – Γεωχρονολογία – Ραδιοχρονολόγηση – Μαγνητοστρωματογραφία – Τα σταθερά ισότοπα και η Ισοτοπική Στρωματογραφία.
 • Φασεολογία - Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης – Στρωματογραφικός συσχετισμός.
 • Ιστορία της Γης από το Προκάμβριο μέχρι το Τεταρτογενές. Εξάπλωση, πετρώματα, οργανικός κόσμος, εξαφανίσεις, παλαιογεωγραφία, παλαιοβιογεωγραφία, παλαιοοικολογία, παλαιοκλιματολογία, ορογενέσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στους αντίστοιχους σχηματισμούς του ελληνικού χώρου.
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας, Επίλυση στρωματογραφικών προβλημάτων κατά την διάρκεια εργαστηριακών ασκήσεων
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 2×13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις επίλυσης στρωματογραφικών προβλημάτων  3×13=39
Συγγραφή αναφορών εργαστηριακών ασκήσεων 3χ13=39
Αυτοτελής Μελέτη 40
 Σύνολο μαθήματος  144
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Προφορική Εξέταση. Η αξιολόγηση αποτελεί το 50% του τελικού βαθμού. Η εξέταση περιλάμβάνει:
 • Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης
 • Συνδιαστικές ερωτήσεις ανάπτυξης
 1. Γραπτές αναφορές για κάθε εργαστηριακή άσκηση ή δύο εξετάσεις προόδου. Ο μέσος όρος των βαθμών των αναφορών αποτελεί το υπόλοιπο 50% του τελικού βαθμού.
 • Κατασκευή γεωλογικής και στρωματογραφικής τομής
 • Προσδιορισμός σχετικής ηλικίας
 • Προσδιορισμός Φάσεων/Παλαιοπεριβάλλοντος
 • Γεωλογική Ιστορία
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται από τα άθροισμα των βαθμών των δύο τρόπων αξιολόγησης.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 1. Κουφός Γ., 2008, Μαθήματα στρωματογραφίας, University Studio Press Α.Ε.
 2. Καρακίτσιος Β., 2001, Στρωματογραφία, Αστάρτη.
 3. Miall, A.D., 2015, Stratigraphy: A Modern Synthesis, Springer
 4. Brookfield, M.E., 2004, Principles of Stratigraphy, Willey
 5. Levin, H., 2013, The Earth through time, Wiley
 6. Wicander, R., Monroe, J.,S., 2010, Historical geology: evolution of earth and life through time, Brooks/Cole
 7. Σημειώσεις των διαλέξεων με τη μορφή διαφανειών των αντίστοιχων διαλέξεων.