Τμήμα Γεωλογίας

Πετρογραφία Μαγματικών πετρωμάτων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων Π.-Δ. Κουτσοβίτης Επίκ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος GEOL_018
Εξάμηνο σπουδών  3ο 
Τίτλος μαθήματος Πετρογραφία Μαγματικών πετρωμάτων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις, Εργασία πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Εργ), 2 (Φρ.)
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος Υποβάθρου, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Φυσική, Χημεία, Εισαγωγή στη Γεωλογία, Ορυκτολογία Ι, ΙΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων Ελληνικά. Διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Αγγλικά αν αλλοδαποί φοιτητές παρακολουθούν το μάθημα.
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής έχει αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες/προσόντα

 • Κατανόηση βασικών διεργασιών του μάγματος που λαμβάνουν χώρα στον ανώτερο μανδύα και στο φλοιό της Γης.
 • Εμπέδωση βασικών ορυκτοπετρογραφικών εννοιών.
 • Εξοικείωση των φοιτητών με διάφορες μεθόδους ταξινόμησης μαγματικών πετρωμάτων.
 • Ικανότητα μακροσκοπικής περιγραφής και αναγνώρισης πετρογενετικών ορυκτών.
 • Ικανότητα μικροσκοπικής περιγραφής και ονοματολογίας μαγματικών πετρωμάτων σε διαγράμματα Streckeisen.
 • Σύνδεση θεωρητικών γνώσεων με πρακτικές εφαρμογές για τη χρήση τους ως βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα.
 • Ικανότητα να παρουσιάζει τις γνώσεις και την αντίληψη των σημαντικών δεδομένων, αρχών και θεωριών των μαγματικών πετρωμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο μαθήματος Δομή και σύσταση του εσωτερικού της Γης και της Σελήνης- Μετεωρίτες- χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πετρωμάτων - μεθοδοι πετρογραφικών προσδιορισμών και έρευνας- πετρογενετικά ορυκτά- κατηγορίες πετρωμάτων- ο κύκλος του μετασχηματισμού των πετρωμάτων- μαγματικά πετρώματα( γενικά περί μάγματος, κλασματική κρυστάλλωση, κατηγορίες μαγματικών πετρωμάτων, μέθοδοι ταξινόμησης τους, διαγράμματα Streckeisen, δομές μαγματικών πετρωμάτων)- ομάδα γρανιτικών πετρωμάτων- ομάδα συηνιτικών- ομάδα διοριτικών και γαββρικών- ομάδα υπερβασικών και οφιολιθικών πετρωμάτων- ομάδα με αστριοειδή- φλεβικά, σπάνια μαγματικά πετρώματα
Τρόπος παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Παραδόσεις (Power  Point),  ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, παραδείγματα.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2×13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις  2×13=26 
Φροντιστήριο 2×13=26 
Αυτοτελής μελέτη 72
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Θεωρία (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

ΙΙ. Εργαστήριο (50% της συνολικής βαθμολογίας)

 1. Εργαστηριακή Μελέτη παρασκευασμάτων (λεπτών τομών) πετρωμάτων (25% της συνολικής βαθμολογίας)
 2. Προφορική εξέταση : Μακροσκοπική αναγνώριση ορυκτών και πετρωμάτων(25%)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 1. Χατζηπαναγιώτου,Κ.Γ. (1985):Πετρογραφία Ι.Πανεπιστήμιο Πατρών.
 2. Raymond,L.A. (1997): Petrology. The study of Igneous Sedimentary Metamorhic Rocks. The MCGraw-Hill Companies, Inc. 2460 Kerper Blvd. Dubuque, IA 52001.