Τμήμα Γεωλογίας

Σεμινάριο-Αγγλική Ορολογία για Γεωλόγους

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (δεν λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία κατά τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου)
Διδάσκων  Α. Χρυσανθοπούλου, ΕΕΠ
Κωδικός μαθήματος  GEO_083
Εξάμηνο σπουδών  3ο 
Τίτλος μαθήματος  Σεμινάριο-Αγγλική Ορολογία για Γεωλόγους
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις  και Ασκήσεις Πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3 (Θ)
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO349
Μαθησιακά αποτελέσματα
  • Διευρύνεται και εμπλουτίζεται η Αγγλική Ορολογία σε σχέση με το αντικείμενο της Γεωλογίας.
  • Βελτιώνεται η κατανόηση επιστημονικού κειμένου (Earth Science Textbooks, journals, articles)
  • Προετοιμασία και εξάσκηση για την γραφή παρουσιάσεων, βιογραφικών και την συγγραφή επιστημονικών άρθρων.
  • Βελτίωση του προφορικού λόγου και της επικοινωνιακής  ικανότητας στα Αγγλικά (συνέδρια, παρουσιάσεις).   
Γενικές Ικανότητες Η αναζήτηση και η αποτελεσματική χρήση σχετική με το αντικείμενο σπουδών  βιβλιογραφίας στην Αγγλική γλώσσα, η παρακολούθηση παρουσιάσεων,  η συγγραφή κειμένων  ακαδημαϊκού περιεχομένου ,  βιογραφικών σημειωμάτων καθώς και η παρουσίαση  εργασιών στο  επιστημονικό τους  αντικείμενο.
Περιεχόμενο μαθήματος
  • Δεξιότητες και Τεχνικές Παρουσιάσεων
  • Επικοινωνιακές Δεξιότητες για την Ανεύρεση Εργασίας - βιογραφικών
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σεμινάρια, Διαλέξεις 3×13=39
Eκτενείς εργασίες άσκησης για ενίσχυση κατανόησης υλικού, δεξιότητες ακρόασης, προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας, δεξιότητες γραφής.
Ποικιλία εργασιών άσκησης για ενίσχυση της ορολογίας
 36 
 Σύνολο μαθήματος  75
 Αξιολόγηση φοιτητών Η αξιολόγηση βασίζεται στην τελική εξέταση + συμμετοχή στην τάξη και παρουσίαση powerpoint
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
  1. A Dictionary of Earth Sciences (3rd ed.) (2008), OUP.
  2. A Dictionary of Geology and Earth Sciences (4th ed), (2013) OUP
  3. The Penguin Dictionary of Geology by Philip Kearey.
  4. Lexicon 4γλωσσο λεξικό επιστημονικών και τεχνικών (2004), University Studio Press. Δερμιτζάκης Μ. (1994). Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών, Αθήνα.