Τμήμα Γεωλογίας

Άσκηση Υπαίθρου V

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων Ι. Ηλιόπουλος, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEOL_039
Εξάμηνο σπουδών  5ο
Τίτλος μαθήματος  ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ V
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Εργασία Πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  4 + 1 +1 
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO386/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Άσκηση υπαίθρου περιλαμβάνει  τρεις (3) ημέρες στο πλαίσια του μαθήματος «Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων»

Στόχος των ασκήσεων είναι ο φοιτητής να κατανοήσει θέματα που διδάχτηκε στα προαπαιτούμενα μαθήματα, δηλαδή:

 1. η εκπαίδευση των φοιτητών στην αναγνώριση μαγματικών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων στην ύπαιθρο και στη συλλογή όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που μπορούν να αναγνωρισθούν στην ύπαιθρο προκειμένου να εκφέρουν άποψη:

            α)  για την γεωτεκτονική θέση του κάθε γεωλογικού σχηματισμού και την σχέση του με τους υπερκείμενους και υποκείμενους αυτού σχηματισμούς.

            β) τις μεταμορφικές συνθήκες που οδήγησαν στον ορυκτολογικό τους μετασχηματισμό, και

            γ) τις μαγματικές διεργασίες οι οποίες οδήγησαν στο σχηματισμό των μαγματικών πετρωμάτων.

Ο μαθησιακός αυτό στόχος επιτυγχάνεται με ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα μέσω της εκ παραλλήλου παρατήρησης παρασκευασμάτων λεπτών τομών, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι έχουν ήδη μελετήσει κατά την εργαστηριακή τους εξάσκηση στο πλαίσιο του αντικειμένου του μαθήματος στο εργαστήριο. Έτσι παρέχονται στους φοιτητές κατάλληλα παρασκευάσματα και φορητό πολωτικό μικροσκόπιο για την επί τόπου παρατήρησή τους και προσδιορισμό των ορυκτολογικών παραγενέσεων.

 1. Πέραν των παραπάνω γίνεται προσπάθεια να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι ότι προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό και ακριβές αποτέλεσμα στην ερμηνεία των γεωλογικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής μελέτης είναι απαραίτητη η σφαιρική χρήση των διαφόρων επιστημονικών πεδίων της γεωλογίας και η αλληλεπίδρασή τους. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται επισκέψεις και θέσεων γεωλογικού ενδιαφέροντος που δεν συνδέονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος αλλά ευρύτερα με τη γεωλογία, όπως για παράδειγμα:

          α) το Σπήλαιο της Καστανιάς,

          β) το απολιθωμένο δάσος της Αγίας Μαρίνας και το ομόνυμο Γεωπάρκο και

          γ) το ορυχείου αιματίτη του Αγίου Ελισσαίου.

 1. Τέλος η διενέργεια γραπτών εκθέσεων αναφοράς αλλά και διαδικτυακών ιστολογίων που καλούνται οι φοιτητές να παραδώσουν σε ομάδες των δύο ατόμων έχει διττό στόχο:

           α) την απόκτηση εμπειρίας των εκπαιδευμένων στην συγγραφή εκθέσεων στις οποίες θα πρέπει με επιστημονικό τρόπο να παραθέτουν τα στοιχεία που αποκόμισαν στην ύπαιθρο και με τη χρήση της κατάλληλης βιβλιογραφίας και των γνώσεων τους να τα ερμηνεύουν, και

          β) την εκπαίδευσή του στην συνεργασία με συναδέρφους τους ώστε να εμπλουτίζουν κατά το δυνατόν το τελικό αποτέλεσμα.

Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων γεωλογικών εργαλείων (χάρτες, βιβλιογραφία, εκθέσεις κλπ)
 • Εισαγωγή των φοιτητών στα βασικά θέματα της Γεωλογίας
Περιεχόμενο μαθήματος

Άσκηση υπαίθρου στη ΝΑ Πελοπόννησο (Ταΰγετος – Πάρνωνας – Νεάπολη Λακωνίας) –

 1. Ασβεστόλιθοι Ζώνης Τριπόλεως
 2. Ασβεστόλιθοι ζώνης Πίνδου
 3. Φυλλιτική Χαλαζιτικής Σειρά
 4. Σειρά Πλακωδών Ασβεστολίθων (Plattenkalk)
 5. Στρώματα Τυρού
 6. Καρστικό Σπήλαιο Καστανιάς
 7. Γεωπάρκο Αγίας Μαρίνας
 8.  Ορυχείο Αιματίτη Αγίου Ελισσαίου.
Τρόπος παράδοσης Πραγματοποιούνται τρεις (3) ημέρες άσκησης υπαίθρου για την καλύτερη κατανόηση στοιχείων της διδασκαλίας της θεωρίας και των εργαστηρίων του προαπαιτούμενου μαθήματος.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των ασκήσεων υπαίθρου που προσφέρει το Τμήμα Γεωλογίας
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις-προετοιμασία ασκήσεων   2 x 3 = 6
 Εργαστηριακή εξάσκηση φοιτητών με αντιπρωσοπευτικά δείγματα χειρός και λεπτές τομές πετρολογικού υλικού από τις περιοχές επίσκεψεις   2 x 3 = 6
Άσκηση υπαίθρου 3 x 8 = 24
Συγγραφή Εργασίας 4 x 6 = 24
 Σύνολο μαθήματος  60
 Αξιολόγηση φοιτητών  Συγγραφή και αξιολόγηση γραπτής έκθεσης για κάθε άσκηση και για κάθε μάθημα που υποστηρίζει.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ο οδηγός ασκήσεων υπαίθρου του Τμήματος Γεωλογίας

-Συναφή επιστημονικά άρθα:

 1. Baltatzis and Katagas, 1984. The pumpellyiteactinolite and contiguous facies in part of the PhylliteQuartzite series, central northern peloponnesus, greece. Journal of Metamorphic Geology, 2(4), 349-363. doi:10.1111/j.1525-1314.1984.tb00595.x
 2. Brauer, R., Ittner, R. & Kowalczyk, G. 1980. Ergebnisse aus der 'Phyllit-Serie' SE-Lakoniens (Peloponnes. Griechenland). Neues Jahrbuch fur Geologie und Paldontologie Monatshefte, 1980, 129-132.
 3. Doutsos, T., Koukouvelas, I., Poulimenos, G., Kokkalas, S., Xypolias, P., & Skourlis, K. (2000). An exhumation model of the south peloponnesus, greece. International Journal of Earth Sciences, 89(2), 350-365. Retrieved from scopus.com
 4. Gerolymatos, 1994 Gerolymatos, I., 1994. Metamorphose und Tektonik der Phyllit- Quartzit-Serie und der Tyros Formation auf dem Peloponnes und Kythira, Berliner Geowiss. Abh., 164-161.
 5. Pe-Piper, G., Panagos, A.G., Piper, D.J.W. and Kotopouli, K.N., 1982: The (?)Mid-Triassic volcanic rocks of Lakonia, Greece. Mag., 119, 77-85
 6. Pe-Piper, G. and Kotopouli, K.N., 1981: Very low grade metamorphism of (?)Triassic volcanics west Hellenic Nappes, Southern Peloponnese, Greece. Geol. Soc. Am., 92, 1762-1806.
 7. Theye, T., & Seidel, E. (1991). Petrology of low-grade high-pressure metapelites from the external hellenides (crete, peloponnese): A case study with attention to sodic minerals. European Journal of Mineralogy, 3(2), 343-366. doi:10.1127/ejm/3/2/0343
 8. Theye, T., Seidel, E., & Vidal, O. (1992). Carpholite, sudoite, and chloritoid in low-grade high-pressure metapelites from crete and the peloponnese, greece. European Journal of Mineralogy, 4(3), 487-507.
 9. Ι.Γ.Μ.Ε., 1990 Γεωλογικός χάρτης Ελλάδος. Φύλλο “Σπάρτη”, κλίμακας 1:50.000.