Τμήμα Γεωλογίας

Γεωφυσική

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Ζ. Ρουμελιώτη, Επίκ. Καθηγήτρια, Π. Παρασκευόπουλος, ΕΔΙΠ, Π. Στεφανόπουλος ΕΔΙΠ
Κωδικός μαθήματος  Geol_021
Εξάμηνο σπουδών  3ο 
Τίτλος μαθήματος  Γεωφυσική
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές ασκήσεις, Εργασία Πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 2 (Εργ)
Πιστωτικές μονάδες  6
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου, Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url) https://eclass.upatras.gr/courses/GEO343/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις αρχές και τις μεθόδους διασκόπησης της Γεωφυσικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του ο φοιτητής θα πρέπει:

 • Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της Γεωφυσικής
 • Να γνωρίζει τη δομή του εσωτερικού της Γης και τις βασικές αρχές των μεθόδων μελέτης του
 • Να γνωρίζει τις αρχές και τα βήματα εφαρμογής των συχνότερα εφαρμοζόμενων μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης (σεισμικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές, βαρυτικές, ηλεκτρομαγνητικές)
 • Να μπορεί να διακρίνει την καταλληλότερη μεταξύ των διάφορων γεωφυσικών μεθόδων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
Γενικές Ικανότητες
 • Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • Ικανότητα σύνθεσης πολυ-επιστημονικής πληροφορίας
 • Ικανότητα σχεδιασμού μετρήσεων πεδίου
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Αντικείμενο, κλάδοι, σύντομη ιστορία, σημασία και τρόποι έρευνας της Γεωφυσικής
 • Δομή και σύσταση του εσωτερικού της Γης
 • Γεωδυναμική, Θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών
 • Θερμότητα του εσωτερικού της Γης
 • Βαρυτικό πεδίo: ένταση και δυναμικό, προσδιορισμός και μετρήσεις, γεωειδές και ελλειψοειδές, ισοστασία, κατανομή των βαρυτικών ανωμαλιών της Γης, παλίρροιες
 • Μαγνητικό πεδίο: μεγέθη και μεταβολές, αίτια, μετρήσεις, τελλουρικά ρεύματα, παλαιομαγνητισμός
 • Βασικές αρχές σεισμικών, βαρυτικών, μαγνητικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων διασκόπησης
 • Σύγχρονες επεκτάσεις της γεωφυσικής έρευνας στη μελέτη άλλων πλανητών
Τρόπος παράδοσης
 • Διαλέξεις στην αίθουσα διδασκαλίας και εργαστηριακές ασκήσεις
 • Επιδείξεις μεθόδων διασκόπησης στο πεδίο
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Ασκήσεις εργαστηρίου με χρήση Η/Υ
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email και e-class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 2×13=26 
Ασκήσεις πράξης που εστιάζουν στην κατανόηση και εφαρμογή των εννοιών  2×13=26 
Επιδείξεις μεθόδων και εξοπλισμού στο πεδίο 10
Επίλυση πρόσθετων ασκήσεων. Περαιτέρω ανάλυση ασκήσεων εργαστηρίου 20
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 20
Αυτοτελής μελέτη 48
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή εξέταση (70%)  - Γραπτές αναφορές εργαστηριακών ασκήσεων (30%)

Η γραπτή εξέταση γίνεται στα ελληνικά/αγγλικά και μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Ερωτήσεις κρίσεως
 • Επίλυση προβλημάτων
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Παπαζάχος, Κ., Παπαζάχος, Β. (2013). Εισαγωγή στη Γεωφυσική, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, σελ. 624.
 2. Τσελέντης Γ-Α., Παρασκευόπουλος Π. (2013). Εφαρμοσμένη Γεωφυσική, Εκδόσεις Liberal Books, Αθήνα, σελ. 600.
 3. Lowrie, W. (2007). Fundamentals of Geophysics. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511807107
 4. Σημειώσεις του μαθήματος που παρέχονται μέσω e-class.