Τμήμα Γεωλογίας

Βασικές Εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό Επιλογής
Διδάσκων  Σ. Κοκκάλας, Καθηγητής, Ι. Ηλιόπουλος, Καθηγητής, Ε. Σώκος, Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  Geol_017
Εξάμηνο σπουδών  2ο 
Τίτλος μαθήματος  Βασικές εφαρμογές Η/Υ στη Γεωλογία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  1Θ+2ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  OXI
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η εξοικείωση των πρωτοετών φοιτητών με υπολογιστικές μεθόδους και λογισμικά που θα αποτελέσουν σημαντικά βοηθητικά εργαλεία στη συνέχεια των σπουδών τους. 
Γενικές Ικανότητες  
Περιεχόμενο μαθήματος

 Υπολογιστικά Φύλλα στο MS-Office

 • Εισαγωγή δεδομένων
 • Βασικές συναρτήσεις και εκτέλεση απλών πράξεων
 • Εισαγωγή πολύπλοκων συναρτήσεων και η γραφική τους απεικόνιση
 • Κατάλογοι δεδομένων-Ταξινόμηση-Μερικά Αθροίσματα-Φίλτρα

 Λογισμικά για κατασκευή και ανάλυση γραφημάτων δυο αξόνων

 • Συσχέτιση δυο γεωλογικών παραμέτρων
 • Απεικόνιση και μονομεταβλητών γεωλογικών δεδομένων

 Λογισμικά για κατασκευή και ανάλυση γραφημάτων τριών αξόνων

 • Συστήματα συντεταγμένων και εισαγωγή δεδομένων
 • Κατασκευή χαρτών ισοπληθών καμπύλων
 • Κατασκευή απλών τρισδιάστατων μοντέλων επιφανείας
 • Επικαλύψεις χαρτών

 Λογισμικά για την κατασκευή επιφανειακών κατανομών γεωλογικών παραμέτρων (surfer)

 • Βασικές χαρτογραφικές έννοιες
 • Καθορισμός ορίων επιφανειακών κατανομών
 • Μέθοδοι παρεμβολής χωρικών δεδομένων
 • 2D και 3D αναπαραστάσεις
 • Παραδείγματα χωρικών γεωλογικών παραμέτρων

 Λογισμικά επεξεργασίας περιθλασιμέτριας ακτίνων Χ

 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου και των σχετικών βάσεων δεδομένων
 • Χρήση εξειδικευμένου λογισμικού πακέτου για την διαχείριση και επεξεργασία πρωτογενών ορυκτολογικών και πετρολογικών δεδομένων.
 • Χρήση λογισμικού επεξεργασίας φηφιακής εικόνας, ανοικτού κώδικα (πλατφόρμα  Java) για την ποιοτική και ποσοτική επεξεργασία ορυκτολογικών και ιστολογικών χαρακτηριστικών ορυκτολογικού και πετρολογικού υλικού.

 Λογισμικό Matlab, βασικές αρχές

 • Λογισμικό Matlab, βασικές αρχές λειτουργίας, βασικές εντολές
 • Αρχεία δεδομένων, εισαγωγή, επεξεργασία, δημιουργία διαγραμμάτων
 • Επεξεργασία δεδομένων σε κάναβο, δημιουργία χαρτών ισοκαμπυλών
Τρόπος παράδοσης
 •  Παραδόσεις στην αίθουσα διδασκαλίας
 •  Ασκήσεις µε χρήση προγραμμάτων πληροφορικής στο Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Χρήση της πλατφόρμας e-class με ψηφιακή διάθεση όλων των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Πραγματοποιούνται σεμιναριακά μαθήματα στο υπολογιστικό κέντρο του τμήματος για την επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  13 × 1 = 13
 Εργαστήρια 13 × 2= 26 
Αυτοτελής μελέτη 13×3= 39
 Σύνολο μαθήματος  78
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική

Ι. Θεωρία (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Τελική Εξέταση: γραπτή, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που μπορεί να περιλαμβάνει Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Προβλήματα-ασκήσεις

 ΙΙ. Εργαστήριο (50% της συνολικής βαθμολογίας)

Προφορική εξέταση: Οι φοιτητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και στην παράδοση των αποτελεσμάτων του συνόλου των ασκήσεων

Η ποσόστωση της βαθμολογία ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο φοιτητής εξασφαλίζει το βαθμό βάσης ‘5’ στην τελική γραπτή εξέταση.

Βαθμολογική κλίμακα: 1 έως 10. Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας: 5.

Βαθμοί <3 αντιστοιχούν σε βαθμό ECTS F.

Βαθμός 4 αντιστοιχεί σε βαθμό ECTS FX.

Για τους επιτυχημένους βαθμούς υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

5 <-> E, 6 <-> D, 7 <-> C, 8 <-> Β and >9 <-> A

Προτεινόμενη βιβλιογραφία  Σημειώσεις-εγχειρίδια εφαρμογής των λογισμικών