Τμήμα Γεωλογίας

Σχολική Συμβουλευτική

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Σ. Βασιλόπουλος, Μέλος ΔΕΠ Επιστημών της Εκπ/σης και Κοινωνικής Εργασίας
Κωδικός μαθήματος  GEOL_015
Εξάμηνο σπουδών  2ο
Τίτλος μαθήματος  ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις και Εργαστηριακή Άσκηση
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  3 ΘΕΩΡΙΑ
Πιστωτικές μονάδες  3
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  ΟΧΙ
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΟΧΙ
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/PDE1359/
Μαθησιακά αποτελέσματα Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα έχουν αναπτύξει προβληματισμό αναφορικά με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, τις αναπτυξιακές ανάγκες ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των παιδιών και εφήβων. Επιπλέον, θα έχουν κατανοήσει τις αρχές και μεθόδους σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ομάδας συμβουλευτικής για παιδιά και εφήβους και τους θεραπευτικούς παράγοντες που δρουν σε αυτή, καθώς και τη σημασία του ομαδικού κλίματος και της στάσης/συμπεριφοράς του συντονιστή για την επίτευξη ομαδικών ψυχοπαιδαγωγικών στόχων. 
Γενικές Ικανότητες
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών αναφορικά με την συμβουλευτική αντιμετώπιση ενός προβλήματος ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
  • Σχεδιασμός ομαδικού ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος
  • Υλοποίηση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος
  • Αξιολόγηση του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος και διορθωτικές αλλαγές 
Περιεχόμενο μαθήματος Η αναγκαιότητα της σχολικής συμβουλευτικής στον σύγχρονο κόσμο. Δυνατότητες ανάληψης από τον εκπαιδευτικό συμβουλευτικών υποχρεώσεων. Περιοχές συμβουλευτικής δραστηριότητας του εκπαιδευτικού. Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες στην παιδική και εφηβική ηλικία. Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες: σχεδιασμός - δομή - υλοποίηση.  Θεωρητικό πλαίσιο για τις ομαδικές διαδικασίες (θεραπευτικοί παράγοντες, ομαδικό κλίμα, θεραπευτική συμμαχία). Παραδείγματα ψυχοκπαιδευτικών ομάδων για παιδιά και εφήβους.   
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών  Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις  3×13=39
 Εργαστηριακή Άσκηση: Άσκηση διεκπεραίωσης μιας συμβουλευτικής συνεδρίας, ατομικής ή ομαδικής, τηρώντας τις βασικές αρχές και δεξιότητες συμβουλευτικής. Τήρηση εβδομαδιαίου ημερολογίου συμβουλευτικής δραστηριότητας.    36
 Σύνολο μαθήματος 75 
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνικά

Ι) Αξιολόγηση Εργαστηριακής Άσκησης (30%):

Η Άσκηση (ημερολόγιο) παραδίδεται συμπληρωμένη μία εβδομάδα πριν από την τελική γραπτή εξέταση.

ΙΙ) Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος   (70%):

Δέκα (10) Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης και Περιεκτική Ανάπτυξη ενός Θέματος Κρίσης. 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
  1. Βασιλόπουλος, Σ., Μπρούζος, Α., & Μπαούρδα, Β. (2016) Ψυχοεκπαιδευτικά ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Εκδόσεις Gutenberg.
  2. Βασιλόπουλος, Σ., Κουτσοπούλου, Ι., & Ρέγκλη, Δ. (2011). Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά. Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα.
  3. Brown, N. W. (2004). Psychoeducational groups: Process and practice. NY: Brunner-Routledge.
  4. Corey, M. S. & Corey, G. (2006). Groups: process and practice. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole.

 Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Journal for specialists in group work. Routledge
  2. European Journal of Counselling Psychology.