Τμήμα Γεωλογίας

Μαθηματικά-Στατιστική

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό
Διδάσκων  Δ. ΓεωργίουΜέλος Δ.Ε.Π. Τμήματος Μαθηματικών
Κωδικός μαθήματος  GEOl_005
Εξάμηνο σπουδών  1ο
Τίτλος μαθήματος  Μαθηματικά-Στατιστική
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστήρια
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ/2ΕΡΓ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ (στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η διδασκαλία του Μαθήματος έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας τις απαραίτητες γνώσεις των Ανώτερων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Στατιστικής που χρειάζονται στην επιστήμη τους στις περιοχές του Διαφορικού και του Ολοκληρωτικού Λογισμού  μιας μεταβλητής και πολλών μεταβλητών,  των Διαφορικών Εξισώσεων και της Στατιστικής. Στη διάρκεια των μαθημάτων οι φοιτητές εξοικειώνονται με εφαρμογές των μαθηματικών σε θέματα Γεωλογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών. Οι γνώσεις αυτές είναι αναγκαίες και χρησιμοποιούνται σε πολλά επόμενα μαθήματα ειδικότητας του Τμήματος Γεωλογίας.

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής  θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες - ικανότητες:

 1. Να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το Διαφορικό και τον Ολοκληρωτικό Λογισμό μιας μεταβλητής και πολλών μεταβλητών και βασικές έννοιες Στατιστικής  κατά την διάρκεια των σπουδών του στο Τμήμα Γεωλογίας.
 2. Να είναι ικανός να κάνει μαθηματική μοντελοποίηση προβλημάτων σε θέματα Γεωλογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Διαφορικός Λογισμός συνάρτησης μιας μεταβλητής (Όριο, Συνέχεια και Παράγωγος συνάρτησης, Μελέτη συναρτήσεων)
 2. Ολοκληρωτικός Λογισμός συνάρτησης μιας μεταβλητής (Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα συνάρτησης, Γενικευμένα ολοκληρώματα)
 3. Ακολουθίες – Σειρές
 4. Διαφορικές Εξισώσεις (Μία εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, Διαφορικές εξισώσεις χωριζομένων μεταβλητών, Μαθηματικά μοντέλα)
 5. Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών (Όριο, συνέχεια, μερική παράγωγος,  ακρότατα, διπλά και τριπλά ολοκληρώματα)
 6. Γραμμική Άλγεβρα  (Ορίζουσες, Πίνακες, Γραμμικά Συστήματα)
 7. Στοιχεία Στατιστικής (Συνδυαστική Ανάλυση, Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων, Μέτρα θέσης και διασποράς,  Γραμμική παλινδρόμηση)
 8. Εφαρμογές σε θέματα Γεωλογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών. Μαθηματική Μοντελοποίηση σε θέματα Γεωλογίας.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
 Διαλέξεις 2×13=26 
 Εργαστήρια 2×13=26 
 Μελέτη (μη καθοδηγούμενη)  73
 Σύνολο μαθήματος  125
 Αξιολόγηση φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνικά (Αγγλικά για Erasmus)

Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος    (100%):  που περιλαμβάνει 2 θέματα θεωρίας και 3 εφαρμογές των μαθηματικών σε θέματα Γεωλογίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Δημήτρης Γεωργίου, Σταύρος Ηλιάδης και Θανάσης Μεγαρίτης, Πραγματική Ανάλυση, Εκδόσεις Τζιόλα 2017.
 2. Βασίλειος Ζαφειρόπουλος, Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, 2012
 3. John Ferguson, Mathematics in Geology, Springer 1988.