• Αρχική
 • Κατατακτήριες ΙΕΚ-ΜΤΜ - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Το Τμήμα Γεωλογίας στην υπ΄ αριθμ. 15/18-5-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη την υπ΄αριθμ. 46935/Ζ1/21.4.2022 Υπουργική απόφαση με θέμα: Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι» (ΦΕΚ 2031/21.4.2022 τ. Β΄), τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ 254 Α΄), τις διατάξεις του αρθρ. 15 του ν. 3404/2005 και την υπ΄αριθμ. 204/9.6.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου, αποφάσισε ότι συναφή με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωλογίαςθεωρούνται οι έχοντες την ειδικότητα Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας«Τεχνικού Δομικών έργων και Γεωπληροφορικής» με ανώτατο αριθμό αποφοίτων σε ποσοστό 5% επί του ετήσιου αριθμού εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταταγούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Γεωλογίας προς απόκτηση του πτυχίου Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα εξεταστούν στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα του α΄ κύκλου σπουδών: 1) «Τεχνική Γεωλογία», 2) «Πλανήτης Γη» και 3) «Χαρτογραφία και Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών». Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην ύλη των παρακάτω μαθημάτων:

Α.         Τεχνική Γεωλογία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εδαφικοί σχηματισμοί (εδάφη): γένεση, σύσταση – δομή, φυσικές ιδιότητες, ιδιότητες ταξινόμησης (διαβάθμιση, συνεκτικότητα, ενεργότητα), διόγκωση, περιγραφή - ταξινόμηση, μηχανική συμπεριφορά (διατμητική αντοχή - κριτήρια θραύσης,  παραμορφωσιμότητα - στερεοποίηση).
 • Βραχώδες υλικό (βράχια): σύσταση – δομή, ταξινόμηση, φυσικές παράμετροι, μηχανική αντοχή, κριτήρια θραύσης, παραμορφωσιμότητα, ταξινόμηση ακέραιου πετρώματος
 • Ασυνέχειες βραχωδών σχηματισμών: παράμετροι μηχανικής περιγραφής (προσανατολισμός, απόσταση, εξάπλωση, αντοχή τοιχωμάτων, τραχύτητα, άνοιγμα), μετρήσεις από δειγματοληπτικές γεωτρήσεις.

 Υπεύθυνος:Νικόλαος Δεπούντης, Επίκ. Καθηγητής, τηλ. 2610 997715

 Β. Πλανήτης Γη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τα ορυκτά και τα πετρώματα
 • Διεργασίες στην επιφάνεια της γης: αποσάθρωση, διάβρωση, βαρυτικές κινήσεις, εδάφη.
 • Εισαγωγή στη γεωχρονολόγηση και στη στρωματογραφία
 • Το νερό στην επιφάνεια της γης: επιφανειακό και υπόγειο νερό
 • Παγετώνες Άνεμοι, Καρστ.
 • Ιζηματογενή Πετρώματα: γέννεση και ταξινόμηση
 • Τοπογραφικοί χάρτες
 • Διεργασίες στο εσωτερικό της γης
 • Μαγματισμός:Διεργασίες γένεσης του μάγματος, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 • Ηφαιστειότητα: Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο
 • Μεταμορφισμός: Διαδικασίες μεταμόρφωσης, μεταμορφικές φάσεις, τύποι μεταμόρφωσης, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 • Διαστροφισμός: Περιγραφή των ρηγμάτων και του τεκτονικού καθεστώτος που τα προκαλεί. Περιγραφή και ταξινόμηση των τύπων των πτυχών.
 • Λιθοσφαιρικές πλάκες

 Υπεύθυνοι: Αβραάμ Ζεληλίδης Καθηγητής τηλ. 2610 962272, Γ. Μπαθρέλλος Αναπλ. Καθηγητής τηλ.  2610 997541.

 Γ. Χαρτογραφία και Εισαγωγή  στα ΓΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Χαρτογραφία – Είδη Χαρτών - Συστατικά μέρη ενός χάρτη.
 • Ιστορία χαρτογραφίας
 • Βασικές αρχές σχεδιασμού χάρτη. Οι έννοιες της κλίμακας και της χωρικής διακριτικής ικανότητας
 • Προβολικά συστήματα, Εισαγωγικές έννοιες (γεωειδές, σφαιροειδές, ελλειψοειδές, γεωγραφικές συντεταγμένες, datum, προβολικά συστήματα συντεταγμένων, είδη προβολών, παράμετροι προβολών).
 • Προβολικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον ελλαδικό χώρο,
 • Είδη των παραμορφώσεων, τα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη γεωμετρική διόρθωση των εικόνων και την αναδόμηση των εικονοστοιχείων. Γεωμετρική διόρθωση χαρτών και δορυφορικών εικόνων.
 • Θεωρία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Ιστορικό, Συστατικά μέρη ενός ΓΣΠ.
 • Αναλογικά και ψηφιακά δεδομένα, ψηφιοποίηση δεδομένων
 • Διανυσματικά δεδομένα και δεδομένα καννάβου. Χωρικά και μη δεδομένα.
 • Μετατροπή δεδομένων από διανυσματική μορφή σε δεδομένα καννάβου
 • Θεματικά επίπεδα πληροφορίας και θεματικοί χάρτες
 • Η έννοια της Τοπολογίας.
 • Εισαγωγή στις έννοιες της ανάλυσης χώρου
 • Εισαγωγή στις έννοιες των Ψηφιακών Μοντέλων Αναγλύφου / Επιφανείας
 • Δημιουργία τοπογραφικών-υψομετρικών τομών.
 • Παραδείγματα χρήσης ΓΣΠ στην Γεωλογία.
 • Δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού θέσης.
 • Συνδυαστική χρήση ΓΣΠ και συστημάτων πλοήγησης

Υπεύθυνοι: Κων/τίνος Νικολακόπουλος Καθηγητής, τηλ. 2610 997592 και Ε. Σιμώνη ΕΔΙΠ, τηλ 2610 997716

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος και οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022.

                                                                             

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Ρίο, 17-6-2022