• Αρχική
 • Undegraduate program - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Τμήμα Γεωλογίας στην υπ΄ αριθμ. 15/18-5-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 15 του ν. 3404/2005, του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄195), του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και του άρθρου 2 του ν. 3185/2013, αποφάσισε η επιλογή των Πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων προς αυτά Σχολών, που επιθυμούν να καταταγούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Γεωλογίας προς απόκτηση του πτυχίου Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, να γίνει με εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε 3 μαθήματα. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην ύλη των πιο κάτω μαθημάτων:

Α.         Ορυκτολογία Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Προέλευση των χημικών στοιχείων
 • Κρυσταλλογραφία (μελέτη της εξωτερικής μορφολογίας και της εσωτερικής δομής των κρυσταλλικών στερεών, κρυσταλλικό σχήμα, συμμετρία των ορυκτών)
 • Χημεία των ορυκτών (χημικοί δεσμοί, αρχιτεκτονική των κρυστάλλων, στοιχειομετρία)
 • Φυσικές ιδιότητες των ορυκτών (χρώμα, γραμμή σκόνης, λάμψη, σχισμός, σκληρότητα, θραυσμός, αντοχή, πυκνότητα, μαγνητικές-ηλεκτρικές ιδιότητες, φωταύγεια, ραδιενέργεια)
 • Οπτικές ιδιότητες των ορυκτών, μελέτη ορυκτών με πολωτικό μικροσκόπιο. Οπτικά ισότροπα-Οπτικά ανισότροπα ορυκτά, διάθλαση, διπλή διάθλαση, οπτική μοναξόνων κρυστάλλων, οπτική διαξόνων κρυστάλλων, ανάγλυφο, χρώμα, χρώματα συμβολής, κατάσβεση, επιμήκυνση. Κωνοσκοπική παρατήρηση
 • Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ.

Υπεύθυνος:Δημήτριος Παπούλης, Καθηγητής, τηλ. 2610 996159

Β. Πλανήτης Γη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τα ορυκτά και τα πετρώματα
 • Διεργασίες στην επιφάνεια της γης: αποσάθρωση, διάβρωση, βαρυτικές κινήσεις, εδάφη.
 • Εισαγωγή στη γεωχρονολόγηση και στη στρωματογραφία
 • Το νερό στην επιφάνεια της γης: επιφανειακό και υπόγειο νερό
 • Παγετώνες Άνεμοι, Καρστ.
 • Ιζηματογενή Πετρώματα: γέννεση και ταξινόμηση
 • Τοπογραφικοί χάρτες
 • Διεργασίες στο εσωτερικό της γης
 • Μαγματισμός:Διεργασίες γένεσης του μάγματος, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 • Ηφαιστειότητα: Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο
 • Μεταμορφισμός: Διαδικασίες μεταμόρφωσης, μεταμορφικές φάσεις, τύποι μεταμόρφωσης, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 • Διαστροφισμός: Περιγραφή των ρηγμάτων και του τεκτονικού καθεστώτος που τα προκαλεί. Περιγραφή και ταξινόμηση των τύπων των πτυχών.
 • Λιθοσφαιρικές πλάκες

 Υπεύθυνος: Αβραάμ Ζεληλίδης Καθηγητής τηλ. 2610 962272, Γ. Μπαθρέλλος Αναπλ. Καθηγητής τηλ.  2610 997541.

 Γ. Μηχανική των Ωκεανών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην ωκεανογραφία
 • Μέθοδοι και πρακτικές που εφαρμόζονται στην ωκεανογραφία
 • Εισαγωγή στη μελέτη του πυθμένα
 • Δομές και χαρακτηριστικά πυθμένα
 • Μεθοδολογίες μελέτης πυθμένα
 • Παράμετροι και χαρακτηριστικά υδάτινης στήλης
 • Μεθοδολογίες μελέτης της υδάτινης στήλης

 Υπεύθυνοι:Γεώργιος Παπαθεοδώρου Καθηγητής, τηλ. 2610 996275 και Μ. Γεραγά Καθηγήτρια, τηλ 2610 997412

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 • Αίτηση για κατάταξη
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία
 1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022. Οι ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως από το Τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
 2. Η διάρκεια κάθε εξεταζόμενου μαθήματος είναι δίωρη. Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται χωρίς βιβλία. Θα μπορούν να έχουν μαζί τους μόνον μολύβι, στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου, μια απλή αριθμομηχανή (όχι προγραμματιζόμενη).

                                                                              

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Ρίο, 18-5-2022