Τμήμα Γεωλογίας
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • Σαλιγκάρια
  "Απολιθωματοφόρος Θέση"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος Γεωλογίας"
 • Clypeaster Mini
  "Παλαιοντολογία"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Υδρογεωλογία: Πηγές Λούρου"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 04
  "5ήμερη Εκπαιδευτική Εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • 02
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Υδρογεωλογία: Καρστική Πηγή"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ε. Ζαγγανά, Αναπλ. Καθηγήτρια
Κωδικός μαθήματος  GEO_064
Εξάμηνο σπουδών  7ο
Τίτλος μαθήματος  Διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις , Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστηριακές ασκήσεις, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος θα ήταν σκόπιμο οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει πρώτα το μάθημα Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO362/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά µε τις µεθοδολογίες και τεχνικές ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας τους από περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος  οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τις έννοιες της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων
 • Να κατανοήσουν τη διαχειριστική Οδηγία πλαίσιο της ΕΕ 2000/60
 • Να κατανοήσουν τις έννοιες και τις δράσεις για την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση
 • Να ολοκληρώσουν διαχειριστικές και περιβαλλοντικές  μελέτες

Επίσης οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να ανταποκριθούν σε εργασιακό περιβάλλον πεδίου  με επάρκεια στη διεπιστημονικότητα που απαιτούν οι  περιβαλλοντικές και διαχειριστικές μελέτες με υπευθυνότητα και αξιοπιστία στην περίπτωση αυτόνομης απασχόλησης

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ανάπτυξη εννοιών, όπως βιωσιμότητα, αειφορία, βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων
 • Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ
 • Παρουσίαση της θεσμικής διάρθρωσης της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων στην Ελλάδα
 • Συστηµατική ανάλυση των υδατικών πόρων. Μοντέλα προσομοίωσης.
 • Διαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων.
 • Οικονοµικοί µηχανισµοί για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
 • Χρήσεις του νερού – Κατανάλωση νερού
 • Διαθεσιμότητα του νερού –Φυσικός Εμπλουτισμός – Υπόγεια Αποθέματα νερού 
 • Λειτουργία ταμιευτήρων και διαχείριση
 • Τεχνητός Εµπλουτισµός των υδροφόρων
 • Ξηρασία και διαχείριση των παροχών νερού
 • Ρύπανση- Ρύποι και φυσικοχημικές ιδιότητες αυτών
 • Πηγές ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
 • Προστασία των υδατικών πόρων.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο (στην τάξη)
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (power point) στη διδασκαλία
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και Διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  e_class
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις  2×13=26
Εργαστηριακή Άσκηση 1×13=13
Εργασία σε ομάδες 2×13=26
Προετοιμασία για την τελική εξέταση 3χ13=39
 Σύνολο μαθήματος  104
 Αξιολόγηση φοιτητών  Γραπτή Τελική Εξέταση Μαθήματος -  Παρουσίαση ομαδικών Εργασιών
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 1. Γ. Σούλιος, 2004. Γενική Υδρογεωλογία-Αποθέματα και Διαχείριση υπόγειου νερού, Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, 2004.
 2. Ε. Ζαγγaνά, 2016 Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων, Παν/κές Σημειώσεις.
 3. Γ. Καλλέργης, 1999. Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. Έκδοση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τόμος Α, Τόμος Β.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. Journal of Hydrology, Elsevier
 2. Water Research, IWA
 3. Environmental Earth Sciences, Springer Publishers; Water Policy, IWA Publishing; Water Resources Management, Springer Publishers; Environmental Monitoring and Assessment,  Springer Publishers

Ωρολόγιο πρόγραμμα
GSG2022
Πλατφόρμα Αθηνά
Προπτυχιακές σπουδές
Πρωτοετείς
Εύδοξος
Μεταπτυχιακές σπουδές
Ηλεκτρονικός Οδηγός Πρωτοετών
Εφαρμογή Αιθουσιολογίου
Προκηρύξεις
Διανομή λογισμικών
Πρόγραμμα εξετάσεων