Τμήμα Γεωλογίας
 • Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική
  Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική: Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο
 • Παλαιοντολογία: Συλλογή Απολιθωματοφόρων Δειγμάτων
  Παλαιοντολογία: Συλλογή Απολιθωματοφόρων Δειγμάτων
 • Εργαστήριο Μικροσκοπίας
  Άρτια Εξοπλισμένα Εργαστήρια
 • Αρχαιογεωφυσική - Γεωραντάρ
  Αρχαιογεωφυσική: Εντοπισμός και Χαρτογράφιση Θαμμένων Αρχαιοτήτων
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  Διασύνδεση με την Κοινωνία: Δράση Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα
 • Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα
  Κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα
 • Ερευνητικά Προγράμματα
  2020-2022: 1o Τμήμα στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Π.Π. σε Ερευνητικά Προγράμματα
 • Τηλεπισκόπηση: Παρακολούθηση Πιθανά Επικίνδυνων Μετακινήσεων σε Τεχνικά Έργα
  Τηλεπισκόπηση: Παρακολούθηση Πιθανά Επικίνδυνων Μετακινήσεων σε Τεχνικά Έργα
 • Τεχνική Γεωλογία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών σε Μεγάλο Τεχνικό Έργο
  Τεχνική Γεωλογία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών σε Μεγάλο Τεχνικό Έργο
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Πετρογραφίας
  Πετρογραφία: Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών
 • Patras Science Festival 2018
  Διασύνδεση με την Κοινωνία: Patras Science Festival 2018
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος στα Μεταλλεία Κασσάνδρας
 • Ηλεκτρονική Μικροσκοπία: Σκελετικά Υπολείμματα Υδρόβιων Φυτών (Διάτομα) σε Πέτρωμα
  Ηλεκτρονική Μικροσκοπία: Σκελετικά Υπολείμματα Υδρόβιων Φυτών (Διάτομα) σε Πέτρωμα
 • Φυσικοί Κίνδυνοι
  Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων και Απομείωση των Επιπτώσεών τους
 • Κτήριο Τμήματος Γεωλογίας Π.Π.
  Σύγχρονες Κτηριακές Εγκαταστάσεις
 • Σεισμολογία - Παρακολούθηση Σεισμικότητας
  Σεισμολογία: Συνεχής Παρακολούθηση και Μελέτη της Σεισμικότητας του Ελλαδικού Χώρου
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών Τμήματος Γεωλογίας
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών του Τμήματος
 • Τηλεπισκόπηση: Καταγραφή Γεωλογικών Εργασιών με Χρήση UAV
  Τηλεπισκόπηση: Καταγραφή Γεωλογικών Εργασιών με Χρήση UAV
 • Μελέτη Λίθινων Εργαλείων Αστυπάλαιας
  Αρχαιογεωλογία: Μελέτη Λίθινων Εργαλείων της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών στην Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
  Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών στην Τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ
Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Μέλος 407 ή Μέλος Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
Κωδικός μαθήματος  GEO_074
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Γεωθερμία
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ) ,1(ΕΡΓ)
Πιστωτικές μονάδες  4
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα  Τυπικά δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα. Ωστόσο για την επιτυχή παρακολούθηση ο φοιτητής χρειάζεται γνώσεις Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας, Γεωχημείας, Υδροχημείας, Τεκτονικής, Γεωδυναμικής
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO377/ 
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές:

 • Θα αποκτήσουν σφαιρική γνώση της γεωθερμικής δραστηριότητας και του σχηματισμού των γεωθερμικών πεδίων.
 • Θα εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τις τεχνικές, που εφαρμόζονται στη γεωθερμική έρευνα και στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας.
 • Θα γνωρίζουν τα κύρια παγκόσμια και εγχώρια γεωθερμικά πεδία.
 • Θα είναι σε θέση να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας.

Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις ακόλουθες ικανότητες/προσόντα:

 • Τη δυνατότητα να αποδεικνύουν τη γνώση και κατανόησή τους σε ουσιώδη ζητήματα, αρχές και θεωρίες, που αφορούν στη γεωθερμική ενέργεια.
 • Την ικανότητα να εφαρμόζουν τα παραπάνω στην αξιολόγηση δεδομένων, που αφορούν στη γεωθερμική έρευνα και την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων.
 • Την ικανότητα να ανατρέχουν στη σχετική βιβλιογραφία και να ενισχύουν την ήδη κτηθείσα γνώση.
 • Την καλλιέργεια των ικανοτήτων που χρειάζονται για την επαγγελματική εξέλιξη στο αντικείμενο αυτό.
 • Τη διαδραστική ικανότητα και τη διεπιστημονική συνεργασία.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Προέλευση γήινης θερμότητας, θερμική ροή, γεωθερμική βαθμίδα.
 • Περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος. Ταξινόμηση Γεωθερμικών Πεδίων. Επιφανειακές εκδηλώσεις.
 • Γεωθερμικά ρευστά. Γεωθερμόμετρα.
 • Γεωθερμική Έρευνα και Εκμετάλλευση.
 • Γεωγραφική κατανομή των κυριότερων γεωθερμικών πεδίων παγκοσμίως. Γεωθερμικά πεδία στην Ελλάδα.
 • Γεωθερμική Ενέργεια και Περιβάλλον.
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην αίθουσα διδασκαλίας, επίλυση ασκήσεων κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας  2Χ13= 26
Εργαστηριακές Ασκήσεις  1Χ13= 13
Συγγραφή & Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας 35
Αυτοτελής Μελέτη 41
 Σύνολο μαθήματος  100
 Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Ασκήσεις

 • Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται στους φοιτητές ασκήσεις, που πρέπει να λύσουν στο σπίτι και να παραδώσουν σε συγκεκριμένη προθεσμία. Η εμπρόθεσμη παράδοση των ασκήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην τελική εξέταση.

Β. Παρουσίαση εργασίας

 • Μετά τα πρώτα μαθήματα δίνονται στους φοιτητές θέματα προς ανάπτυξη (συγκεκριμένα γεωθερμικά πεδία ή γεωλογικά-τεχνικά προβλήματα). Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους σε power point και βαθμολογούνται. Ο βαθμός αυτός αποτελεί το 30% του τελικού.

Γ. Γραπτή τελική εξέταση, που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Σχεδίαση, κατανόηση και ερμηνεία διαγραμμάτων
Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ελληνική

 1. Χρηστάνης, Κ., 1998. Γεωθερμία. Παν/μιο Πατρών.
 2. Φυτίκας, Μ. & Ανδρίτσος, Ν., 2004. Γεωθερμία., Εκδ. Τζιόλα, Θεσ/νίκη.

Ξενόγλωση

 1. Huenges, Ε., 2010. Geothermal Energy Systems. Exploration, Development, and Utilization. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

Περιοδικά

https://www.journals.elsevier.com/geothermics