Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Έρευνα - Τομείς
  • Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικά Προγράμματα

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα της τελευταίας δεκαετίας στα οποία οι επιστημονικά υπεύθυνοι είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος μας

 

Τίτλος Έργου

Χρονική Περίοδος

Φορέας Χρηματοδότησης

Επιστημονικά Υπεύθνος

Εργαστήριο

“Outcrop study of the Miocene deposits in the part of the Ionian basin around Patraikos Gulf”

2018

ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) - Hellenic Petroleum West Patraikos Exploration and Production of Hydrocarbons

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

“Διερεύνηση της προέλευσης των αυξημένων ποσοτήτων σιδήρου και μαγγανίου στον ταμιευτήρα του φράγματος Πηνειού Π.Ε. Ηλείας”.

Φεβρ. 2018 - Ιουλ. 2019

Σύνδεσμος Ύδρευσης «Πηνειός» Ν. Ηλείας

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

Τo παλαιοπεριβάλλον του Homo neanderthalensis κατά το Ύστερο Πλειστόκαινο: Παλαιοοικολογική και ταφονομική μελέτη  ανωπλειστοκαινικής πανίδας από το σπήλαιο Καλαμάκια Μάνης

2018 -

Πράξη “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης” του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Γ. Ηλιόπουλος

Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας

“Μελέτη Πλειστοκαινικών οστρακωδών Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας: ψηφιακή απεικόνιση ενός παλαιοπεριβαλλοντικού εργαλείου”

2018 -

Πράξη “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης” του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές

Γ. Ηλιόπουλος

Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας

"Η Αλπική τεκτονική εξέλιξη ΒΔ και κεντρικού Αιγαίου"

2018

Στο πλαίσιο της Δράσης: «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Π. Ξυπολιάς

Τεκτονικής Γεωλογίας

“The study of thin sections of selected samples from upper Cretaceous – Eocene resedimented carbonates of the Ionian zone”

2017

ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) - Hellenic Petroleum West Patraikos Exploration and Production of Hydrocarbons

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

“Ορυκτο-Πετρογραφική προσέγγιση, γεωχημική μελέτη και φασματοσκοπία υπερύθρου των πετρωμάτων της νήσου Κω σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών”

2017 -

Στο πλαίσιο της Δράσης: «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες»

 

Ι. Ηλιόπουλος

Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων

“Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών μεθοδολογιών (ΓΕΩΔΟΡΥ)”. Κωδ. Προγρ.: ΟΠΣ 5007641

2017 - 2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος  ΕΣΠΑ (ΟΠΣ 5007641)

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

"Outcrop study and paleogeography of Upper Cretaceous-Eocene resedimented carbonates of the Ionian zone”

2016

ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) - Hellenic Petroleum West Patraikos Exploration and Production of Hydrocarbons

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

“Landslide Risk Assessment Model for Disaster Prevention and Mitigation - LANDSLIDE”.

2015 - 2018

European Commission Directorate-General Humanitarian aid and civil protection

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

"Εκτίμηση της ενεργότητας ρήγματος στο πεδίο Κόμανος, Πτολεμαΐδας"

2015

ΟΜΕΤΕ

Ι. Κουκουβέλας

Τεκτονικής Γεωλογίας

"Μελέτη της Τεκτονικής του νοτίου τμήματος στο ορυχείο Χωρέμι"

2015

ΔΕΗ

Ι. Κουκουβέλας  /  Π. Ξυπολιάς

Τεκτονικής Γεωλογίας

"Structural Analysis in Western Greece"

2015

ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια) - Hellenic Petroleum West Patraikos Exploration and Production of Hydrocarbons

Ι. Κουκουβέλας  /  Π. Ξυπολιάς

Τεκτονικής Γεωλογίας

“Development of management Tools and diRectives for immediate protection of bIodiversity in coasTal areas affected by sea erOsion and establishment of appropriate eNvironmental control systems (TRITON)”. Κωδ. Προγρ.: 5003629

2014 - 2020

Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT)

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

"Η Αλπική τεκτονική εξέλιξη του Νοτίου Αιγαίου"

2014 - 2017

Προγράμματος Βασικής Έρευνας «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013»

Π. Ξυπολιάς

Τεκτονικής Γεωλογίας

"Μελέτη της εξέλιξης των κατολισθήσεων στην περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου"

2014-2016

Προγράμματος Βασικής Έρευνας «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2013»

Ι. Κουκουβέλας Τεκτονικής Γεωλογίας 

"Προσδιορισμός Ορυκτολογικής Σύστασης των ιζημάτων της περιοχής Πολύραχου Τριγωνικού, Κοζάνης και Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης των"

2014-2015

Μεταλλευτική Κοζάνης

Ι. Κουκουβέλας  /  Δ. Παπούλης

Τεκτονικής Γεωλογίας

Petroleum geology – seismic interpretation of more than 10.000km re-processed seismic lines from Ionian Sea and south of Crete Island in Greece”

2013-2014

GeoEnergy, Inc., from Houston, TX77042, during Mega project of PGS for Greece

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

“An Integrated Approach to the Study of Ceramic Technology at Metaponto, a Greek City-state in Southern Italy”

2012-2014

Picker Interdisciplinary Science Institute, Colgate Universiyt, USA

Ι. Ηλιόπουλος (σε συνεργασία με R.M. Ammerman)

Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων

“Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπισης και Συμβολομετρίας”

2012 - 2015

«ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών»  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

“Οριοθέτηση των επικίνδυνων για πτώσεις βράχων περιοχών της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων  και σχεδιασμός των προτεινόμενων μέτρων προστασίας από Χ.Θ. 7+500 έως 10+500”

Ιούλιος - Οκτώβριος   2012

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

“Ερευνητικό έργο για την καταγραφή και παρακολούθηση διαρροών στις σήραγγες του φράγματος Μόρνου”

2011 - 2012

Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης ΕΥΔΑΠ

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

«Κατολίσθηση ογκολίθων στον οικισμό Παγώνδας Πυθαγορείου Σάμου»

Μάρτιος - Ιούνιος  2011

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

“Γεωτεχνικές έρευνες με την ανόρυξη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και σχεδιασμός έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων στους οικισμούς Βελβιτσίου Δήμου Πατρέων και Λαμπιρίου Δ.Δ. Ζήριας νομού Αχαΐας”

2010

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

“Αποκατάσταση ζημιών στον οδικό άξονα Χαλκίδα – Λέπουρα – Κύμη στην περιοχή Στόμιο Οξυλίνθου από κατολισθητικά φαινόμενα”

Ιούνιος - Νοέμβριος 2010

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΑΣ

Ν. Σαμπατακάκης / Ν. Δεπούντης

Τεχνικής Γεωλογίας

"Σύστημα Διαχείρισης Ποτάμιων Συστημάτων", ενταγμένο στους Πόλους Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας”

2006-2009

Ευρωπαϊκή Ένωση

Α. Ζεληλίδης

Ιζηματολογίας

 

 

Ετικέτες: Έρευνα, Εργαστήρια